TZB

Monolitická samonosná nádrž na dešťovou vodu Columbus a její instalace

Monolitická samonosná nádrž Columbus od společnosti GLYNWED slouží k zachytávání a uchovávání dešťové vody k dalšímu využití, např. pro zalévání. Postup montáže zobrazuje fotoreportáž u článku.
Připravte stavební jámu – pro zajištění dostatečného pracovního prostoru musí být základová plocha jámy na každé straně větší cca o 0,5 m. Odstup od pevných děl musí činit minimálně 120 cm. Jako podloží se používá štěrk či štěrkopísek. Ten následně zhutněte a zarovnejte. Podloží musí být vodorovné.Usaďte nádrž do stavební jámy opatrně a bez nárazu.Naplňte nádrž do 1/3 vodou, aby se zamezilo možným deformacím.Postupně plňte vodou a zasypávejte po vrstvách maximálně 30 cm vysokých. Před zásypem uzavřete zátkou všechny otvory nádrže.Zásyp je potřeba dobře zhutnit. K zásypu je možné použít hrubý či kulovitý štěrk, písek či písčitou půdu. Zásyp ukončete v jednom dni, aby v důsledku případného deště nedošlo k narušení statiky.
Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – jednu dobu prší hodně, pak zase vůbec. Čím dál častější jsou v létě přívalové deště střídané vedrem a suchem. Proto je dobré mít možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně zásobu této dešťové vody a pak ji využít v suchých dnech k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti. Dalším důvodem je současná legislativa a povinnosti z ní vyplývající pro nové žadatele o stavební povolení. Ta reagovala na situaci, kdy je díky urbanizaci území silně přetížena kanalizace a stanovila povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou přednostně necentrálním způsobem – tedy buď vsakováním, či retencí. Svoji roli hraje také stoupající cena pitné vody a snaha o ekologické chování.
 
Jak dešťovou vodu uchovávat
Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody, zamezují přístupu světla a díky tomu nedochází ke zkažení vody. Instalují se do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Takovou nádrží je i monolitická samonosná nádrž Columbus od společnosti GLYNWED. Nemusí se obetonovávat, a tak oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Je ideálním řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ni poskytuje 15 let záruku, avšak její životnost je prakticky neomezená.
 
Jak vybrat správnou velikost nádrže
Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a množství srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody – zda pouze pro zálivku zahrady, nebo pro využití užitkové vody k nahrazení
vody pitné například pro splachování toalet v domě atd.
Na webových stránkách www.glynwed.cz je k dispozici jak on-line kalkulátor, který pomůže vypočítat a navrhnout vhodné řešení, tak také veškeré montážní návody. Součástí podpory dodavatele je kromě kontroly návrhu i technická pomoc přímo na stavbě.
 
Co všechno potřebuji vědět před nákupem nádrže
Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. K návrhu objemu nádrže může pomoci zmiňovaný kalkulátor na webu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět, pro kolik osob nádrž dimenzovat. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou zavlažovanou plochu zahrady. V ideálním případě je možné se poradit se zahradníky, kteří nejlépe odhadnou potřebné množství vody na základě vegetačních období rostlin. Takový postup se ale využívá jen výjimečně v případech novostaveb, na kterých se podílejí zahradní architekti.
Další důležitou otázkou je úroveň hladiny podzemní vody. Pro místa s vyšší hladinou podzemní vody je v sortimentu nádrž Li-Lo, která je vhodná na tyto podmínky.
Je třeba vyřešit bezpečnostní přepad z nádrže. Pokud máte na zahradě vhodné vsakovací podmínky, je vhodné instalovat vsakovací objekt, kam se přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se pak vsakuje do podloží. V případě, že koeficient vsaku není dostatečný, je možné zažádat o možnost napojení přepadu do kanalizace. Správci kanalizací ovšem napojení dešťových vod do kanalizace povolují jen velmi zřídka. Pokud ani toto řešení není reálné, je třeba navrhnout větší akumulační nádrž, která bude mít zásobní objem pro využití dešťové vody a zároveň volnou kapacitu pro zachycení přívalových dešťů. Po silném deši je pak třeba bezpečnostní objem vyčerpat a nejlépe rozstříkat na zahradu. To je možné samozřejmě až v okamžiku, kdy již není zahrada po dešti příliš nasáklá.
Možností řešení využívání dešťové vody je mnoho a liší se dle potřeb klientů a místních podmínek. Techničtí pracovníci firmy GLYNWED se návrhy „na míru“ zabývají denně.
 
Nutná stavební připravenost
Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi o 10 cm hlubší, než je zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50 cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný písek, oblázkový štěrk jemné frakce, případně i sypká zemina. Menší nádrže lze uložit v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu a obsypu je vhodné použít žabku.
 
Instalace nádrže
V případě monolitických samonosných nádrží je instalace poměrně jednoduchá. Instalace nádrží méně únosných, např. sklolaminátových, svařovaných nebo vyrobených z polypropylenových desek k obetonování je složitější. Je vhodné spočítat si náklady na armování, bednění a betonáž a taky na práci a použití stavební mechanizace. Instalace obetonovávaných nádrží je rozhodně časově náročnější.
Na fotografiích je ukázána instalace nádrže Columbus 3700 l u rodinného domu, na němž je z poloviny plochá a z poloviny sedlová střecha. Součástí instalace je příprava stavební jámy, podsyp nádrže, částečné napuštění vodou, zásyp a zhutnění. Dále je provedeno napojení přívodu vody, bezpečnostního přepadu a napojení čerpadla. Bezpečnostní přepad je v tomto případě řešen vsakováním pomocí vsakovacích tunelů. Voda z nádrže zde bude sloužit převážně k zalévání rozlehlé zahrady.
Ondřej Samek, GLYNWED, s. r. o.
 
 
Napojte přívodní potrubí DN 100. Potrubí je potřeba položit se spádem minimálně 1 %.Připravte připojení bezpečnostního přepadu do vsakovacích bloků. Do stavební jámy pro vsakovací tunely připravte podsyp sypkým materiálem a na něj umístěte geotextilii.Vsakovací tunely GARANTIA 300 lPřipojte vsakovací tunelyUzavřete vsakovací tunel čelem.Tunely obalte geotextilii. Dokončete zásyp. Připojte ponorné čerpadlo.Připojte ponorné čerpadlo.Připojte ponorné čerpadlo.Do nádrže umístěte filtrační koš. Napojte šachtovou kopuli.Usaďte poklop.Dokončete zásyp.