Legislativa, Výplně otvorů

Nové normy v oblasti výplní otvorů v období 10/2015 až 10/2016

Normy uvedené v článku zahrnují normy nové nebo nové verze původních norem a týkají se výplní otvorů (tj. oken, dveří, střešních světlíků) a obvodových plášťů, včetně jejich komponentů (kování, profilů) a stínicích prvků. Součástí přehledu jsou i plánované změny v normalizaci českých technických norem (vydává ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a evropských norem (vydává CEN – Evropský výbor pro normalizaci).

Normy klasifikační, požadavkové
ČSN P 74 7251 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost, osazení, kvalitu a vzhled (10/2015, nová).
Jsou zde uvedeny požadavky na výrobek i na montáž.

ČSN EN 13561 Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky (11/2015, revize, převzata překladem, tj. v čj).
Stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnější clony a markýzy, jež mají být namontovány z vnější strany budovy a jiných stavebních konstrukcí; oproti původní verzi rozšířena o markýzy na pergoly.

ČSN EN 13659 Okenice a vnější žaluzie – Funkční a bezpečnostní požadavky (11/2015, revize, převzata překladem, tj. v čj).
Stanovuje funkční požadavky, které musí splnit okenice a vnější žaluzie, které mají být namontovány z vnější strany budovy a jiných stavebních konstrukcí.

ČSN EN 13637 Stavební kování – Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody (12/2015, hEN, nová, převzata vyhlášením, tj. v aj).
Tato evropská norma zahrnuje elektricky řízené systémy, které jsou buď vyrobené a uváděné na trh jako celek jedním výrobcem, nebo sestávají z více částí od více než jednoho výrobce a na trh jsou uváděny jako sestava; jedná se o normu harmonizovanou (postup posouzení shody 1, tj. certifikace), výrobce vydává prohlášení o vlastnostech a označuje výrobky značkou CE.

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody (7/2016, revize, převzata překladem, tj. v čj).
Stanovuje postup zkoušení i klasifikaci cylindrických vložek a klíčů takových zámků, jejichž funkční moment síly je max. 1,2 Nm; v Příloze D je popsána deklarace shody s touto normou.

ČSN EN 1873+A1 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody (8/2016, revize, převzata vyhlášením, tj. v aj).
Od r. 2014 se jedná již o třetí revizi, změny se týkají zejména Přílohy D – výpočet součinitele prostupu tepla, chystá se čtvrtá revize jako překlad do čj; jedná se o harmonizovanou EN. Pro posouzení shody bodových světlíků a uvedení na trh dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) je dle Úředního věstníku Evropské unie stále harmonizovaná EN 1873 (2005). V seznamu českých technických norem (portál ÚNMZ) je v současnosti (10/2016) platná pouze tato poslední verze ČSN EN 1873+A1: 2016. Nebyla však zatím harmonizována. Do té doby je možné uvádět na trh světlíky pouze v souladu a odkazem na EN 1873:2005.

ČSN EN 12209 Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody (9/2016, hEN, revize, převzata vyhlášením, tj. v aj).
Stanovuje požadavky a zkušební metody mechanicky ovládaných zámků:
a) pro použití u dveří budov,
b) pro použití u požárních uzávěrů se samozavírači,
c) pro použití u zamčených protipožárních dveří.

Jedná se o harmonizovanou EN, tj. výrobce při uvedení výrobku na trh vydává prohlášení o vlastnostech a označuje je značkou CE.

ČSN EN 12210 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace (9/2016, revize, převzata vyhlášením, tj. v aj).
V rámci revize je nově řešena návaznost na zkoušky průvzdušnosti před zkouškou zatížení větrem a po ní. Pro zatřídění podle odolnosti proti větru je nutné dodržet následující: „Zkušební vzorek musí zůstat funkční a průvzdušnost po zkouškách P1 a P2 nesmí překročit horní mezní hodnoty specifikované v EN 12207 pro uváděnou třídu průvzdušnosti o více než 20 %.“ Při nesplnění tohoto požadavku může výrobce požádat o zařazení do nižší třídy odolnosti proti zatížení větrem za podmínky splnění výše uvedeného požadavku. Další zásadní změnou je zrušení třídy „0“.

ČSN EN 12608-1 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (9/2016, revize, převzata vyhlášením, tj. v aj).
Tato EN stanovuje klasifikaci, požadavky a zkušební metody profilů; revizí této normy došlo ke změnám ve struktuře definic, k doplnění nových požadavků i klasifikací + celková revize; připravuje se vydání v čj.
V přípravě jsou další tři části této normy:
– Část 2: Profily z PVC-U s laminovanými (kašírovanými) fóliemi,
– Část 3: Profily z PVC-U s koextrudovanou barevnou vrchní vrstvou,
– Část 4: Profily z PVC-U s lakovaným povrchem.

ČSN EN 16580 Dveře do vlhkých prostor – Odolnost proti vodě – Zkouška a klasifikace (10/2016, nová, původně převzata v 3/2016 vyhlášením, tj. v aj, a v 10/2016 překladem – v čj).
Stanovuje postup zkoušení i klasifikaci dveřních křídel z hlediska odolnosti proti vodě jako odolné proti vlhkosti nebo proti stříkající vodě – simulace čištění dveří vzhledem ke stále vyšším hygienickým požadavkům.

ČSN EN 12217 Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace (10/2016, revize, převzata překladem, tj. v čj).
Oproti předchozímu znění z ní byly vyjmuty dveře se samozavíračem a dveře se speciálním kováním – např. pro dveře na únikových cestách.

ČSN EN 13830 ed. 2 Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (10/2016, revize, převzata překladem, tj. v čj, harmonizovaná).
Oproti předchozímu znění konkretizuje použití a vylučuje prosklené sestavy, které jsou součástí střech a dále fasády z prefabrikovaných betonových panelů jako součást stěn – řeší se samostatně dle EN 14992; byly přidány nové vlastnosti k posouzení, podrobněji se řeší trvanlivost.

Normy zkušební (jen seznam)
ČSN EN 1629+A1 (7/2016) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení;

ČSN EN 1630+A1 (7/2016) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání;

ČSN EN 1628+A1 (9/2016) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení;

ČSN EN 1026 (9/2016) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda;

ČSN EN 1027 (9/2016) Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda;

ČSN EN 12211 (9/2016) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda.

Plánované změny ČSN, ČSN EN
ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
Bude doplněna a zaktualizována.

ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – plánovaná harmonizace.
Bude převzata po revizi EN 14351-1:2006 +A2: 2016 s ohledem na návaznost EN 16034 bez uvedení dovětku „bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti“.

ČSN EN 16034:2015 Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
Harmonizována od 1. listopadu 2016, avšak s upřesněním platnosti pro vnější dveře, vrata a otevíravá okna. S poznámkou použití pouze společně buď s normou EN 13241-1:2003 +A2: 2016 (vrata), nebo s normou EN 14351-1: 2006+A2: 2016 (vnější dveře, okna, střešní okna), přechodné období do 1. listopadu 2019.

ČSN EN 16361:2014 Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti.
Bude převzata po revizi EN 14351-1: 2006 +A2: 2016 s ohledem na návaznost EN 16034 bez uvedení dovětku „bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti“; plánovaná harmonizace.

Plánované změny EN, následně i ČSN EN
EN 13241:2003+A2:2016 Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics (Průmyslová, komerční, garážová vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti).

Změny vzhledem k EN 16034: Odstraňuje se Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti, další část měla být původně pro výrobky požárně odolné nebo kouřotěsné.

EN 14351-1:2006+A2:2016 Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets (Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře).
Změny vzhledem k EN 16034: z názvu se odstraňuje dovětek „bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti“.

FprEN 14351-2 Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 2: Internal pedestrian doorsets (Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře).
Změny vzhledem k EN 16034: z původního návrhu názvu se odstraňuje dovětek „bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti“.

EN 16361:2013+A1:2016 Power operated pedestrian doors – Product standard, performance characteristics – Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation (Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním).
Změny vzhledem k EN 16034: z původního návrhu názvu se odstraňuje dovětek „bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti“.

EN 16758:2016 Curtain walling – Determination of the strength of sheared connections – Test method and requirements (Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti sdílených spojů – Metoda zkoušení a požadavky) – nová.

EN 14019:2016 Curtain Walling – Impact resistance – Performance requirement (Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky) – revize.

Vysvětlivky k normám:
● ČSN … Česká technická norma;
● ČSN EN … Česká technická norma převzatá z evropské soustavy norem;
● P … předběžná verze normy – určena k ověření; je možné zasílat připomínky na ÚNMZ;
● hEN … harmonizovaná evropská norma – obsahuje přílohu ZA, která stanovuje podmínky pro označení CE včetně vzoru CE značky. Seznam hEN je uveden v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union); pokud chce výrobce uvést svůj výrobek na trh a je-li k dispozici hEN, pak je (po ukončení přechodného období) pro výrobce závazná; vydává ES prohlášení o vlastnostech (tj. prohlašuje, že vlastnosti výrobku jsou ve shodě s deklarovanými v prohlášení) a označuje výrobky značkou CE;
● zkušební norma … uvádí postupy zkoušek;
● Fpr (u EN) … finální návrh přípravné verze;
● přechodné období (u hEN) … období po vyhlášení normy harmonizovanou – období souběžné platnosti harmonizované normy a národních předpisů; po ukončení přechodného období jsou platné pro uvedení výrobku na trh pouze dokumenty vystavené dle nové harmonizované normy + ES Prohlášení o vlastnostech vystavené výrobcem a označení výrobků značkou CE.

Vyhledávání ČSN/ČSN EN na portále ÚNMZ – ČSN online
V databázi https://csnonline.unmz.cz lze vyhledat všechny dosud vydané platné i neplatné ČSN/ČSN EN. Normy jsou k dispozici jen pro registrované uživatele a přístup je zpoplatněn.

RADKA SEDMIDUBSKÁ

Ing. Radka Sedmidubská (*1970)
je absolventkou Stavební fakulty na ČVUT, obor pozemní stavby. Pracuje v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p., pobočka Praha, kde se od roku 2005 specializuje na otvorové výplně a později i na stavební tepelnou techniku.