Informace výrobců, Zděné konstrukce

Realizace staveb z vápenopískového zdiva KMB SENDWIX

Základ vícevrstvého zdicího systému KMB SENDWIX od největšího českého výrobce stavebních materiálů, firmy KM Beta, a. s., tvoří vápenopískové cihly vyrobené z kvalitních přírodních surovin – jedná se o směs křemičitého písku, vápna a vody. Tyto hodnotné přírodní materiály předurčují kvalitu vápenopískových cihel, které jsou tak nejvhodnějším stavebním materiálem pro zdravé životní prostředí a zároveň přinášejí uživateli domu nemalé úspory nákladů na jeho vytápění i chlazení.

Navrhování staveb s využitím konstrukčního systému KMB SENDWIX
Již při návrhu základních nosných konstrukcí stavby a volbou vhodných materiálů můžeme následně výrazně zjednodušit jejich realizaci a zvýšit kvalitu stavby. Proto je potřeba vycházet z vlastností použitých materiálů a také z jejich základních rozměrů a parametrů. Většina zdicích materiálů pro hrubou stavbu vychází ze základního délkového i výškového modulu 250 mm a jeho násobků. Pokud tedy již při zpracování projektu budeme tyto parametry ctít, výrazně se zjednoduší samotná realizace zdiva a sníží se množství „lidské tvořivosti“, která často vytváří chyby a stavbu prodražuje. Většina běžných staveb se dá realizovat z dostupného sortimentu cihel a doplňků, aniž by se musely provádět jejich nestandardní úpravy. Z tohoto principu také vychází zdicí systém KMB SENDWIX. Přesné vápenopískové bloky umožňují realizovat hrubou stavbu jako „dětskou skládačku z kostek“ a tím zajistit její pevnost, přesnost i úsporu materiálu pro následující dokončovací práce. Další velkou výhodou vápenopískového zdiva KMB SENDWIX jsou vnitřní elektrokanálky, které při dodržení předepsané převazby bloků umožní vedení elektroinstalací bez nutnosti výseků svislých drážek. 

Obr. 1: Varianty systému SENDWIX: a – SENDWIX PObr. 1: Varianty systému SENDWIX: b – SENDWIX MObr. 1: Varianty systému SENDWIX: c – SENDWIX LObr. 2: Vedení elektroinstalací zdivem SENDWIX

Založení zdiva SENDWIX
Vápenopískové zdivo KMB SENDWIX se zakládá stejným způsobem jako jiné materiály určené pro zdění na lepidlo. Nejdříve je nutné zaměřit všechny rohy a stěny stavby. Také je potřeba zjistit, jak je rovná základová deska a určit její nejvyšší bod. Tloušťka vrstvy zakládací malty v tomto bodě musí být minimálně 10 mm. Vlastní založení pak může proběhnout dvěma způsoby:

1. Nejdříve se založí do požadované roviny rohy stavby pomocí bloků uložených na zakládací maltu. Potom se na základovou desku s připravenou hydroizolací pod stěnami postupně nanese potřebná vrstva zakládací malty v šířce stěny a do ní se pokládají jednotlivé bloky, které je potřeba ihned srovnat do roviny.

2. Na základovou desku s připravenou hydroizolací pod stěnami, se nanese potřebná vrstva zakládací malty v šířce stěny, a ta se srovná do roviny a nechá vytvrdnout. Vlastní zdivo se pak pokládá již do lepidla na takto připravený podklad.

Obr. 3: Zakládání zdiva SENDWIXObr. 4: Postup osazování bloků SENDWIX

Zdění se SENDWIXEM
Při realizaci sendvičových obvodových nosných stěn odpadají v průběhu zdění (v porovnání s jednoplášťovou stěnou) rozmanité technologické nepříjemnosti, vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty v atypických místech stavby. Při vyzdívání nosné části stěn systému KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s úpravami okrajových a atypických částí stavby nebo se zateplováním věnců a překladů nad okenními otvory (což je častý problém u jednovrstvého tepelně-izolačního zdiva). Hlavní funkcí nosných stěn systému KMB SENDWIX, je přenesení statického zatížení celé stavby, o tepelnou ochranu se postará vnější souvrství zateplovacího systému. Princip vícevrstvých konstrukcí je sice spojen s o něco vyšší pracností při realizaci zateplovacích systémů oproti jednoplášťům, ale odměnou je vyšší kvalita a standard obvodových stěn s vynikajícími tepelněizolačními parametry. U systému KMB SENDWIX navíc oceníte především jednoduchost průběžné kontroly stavby hlavně z hlediska možných tepelných mostů. Zedník tak nezdí „izolaci“ (čímž jednovrstvé zdivo je), ale pouze samotné nosné zdivo. Proto je jeho práce také výrazně jednodušší.

Cihly a bloky SENDWIX se vyrábějí a dodávají převážně v provedení se systémem per a drážek (P+D) ve svislé styčné spáře. Bloky se k sobě ve vodorovném směru kladou na sraz a styčné spáry P+D se nemaltují. Pouze v případě potřeby dořezů, kolmých vazeb stěn a u ostění otvorů, kde není spoj P+D, se maltují i svislé styčné spáry v celé šířce stěny. Výjimku také tvoří některé doplňkové cihly, které nemají spoj P+D. U těchto cihel se styčná spára promaltovává vždy na celou tloušťku stěny a výšku cihly. Styčné spáry do tloušťky cca 5 mm se vyplňují lepidlem PROFIMIX ZM 921 a u širší spáry do tloušťky cca 40 mm je doporučujeme vyplnit zdicí maltou PROFIMIX ZM 920. Pro vyplnění větších spár se pak již používají dořezy z cihel a bloků SENDWIX.

Obr. 5: Osazení okenního otvoru a jeho izolaceObr. 6: Pravidla pro vazby zdiva

Osazování celých bloků na pero a drážku probíhá tak, že se nejdříve k sobě přirazí bloky do drážek a pak se teprve posunou do maltového lože. Tak se docílí co nejtěsnější a pevný spoj zdiva. Pokud není spoj typu P+D, musí se styčná spára promaltovat tak, že se nanese před osazením bloku dostatečná vrstva lepidla a do ní se blok vtiskne. Dodatečné promaltování styčných spár již většinou není možné, nebo je příliš pracné.

Tloušťka ložných spár vyplývá z použitého typu cihel a bloků a jejich skutečných rozměrů. Spáry nesmějí být příliš tenké ani příliš silné. Tloušťka konečné ložné spáry u zdiva zděného z cihel SENDWIX na maltu je cca 12 mm a na lepidlo je cca 2 mm a nanáší se v celé ložné ploše s výjimkou bloků pro elektroinstalace, kde je pruh nad průběžnými otvory vynecháván. Pro zdění tzv. na lepidlo se používá speciální malta pro tenké spáry PROFIMIX
ZM 921, která se nanáší pomocí dávkovače v tloušťce cca 5 mm (včetně zubů) aby se osazované bloky mohly ještě vyrovnat dle potřeby.

Obr. 7: Převazba zdiva SENDWIX v rohuObr. 8: Tupý spoj – napojení příčky s kotvením nerezovými sponami

Vazby zdiva
Cihly a bloky se mají po jednotlivých vrstvách převazovat tak, aby se hotová stěna nebo pilíř chovaly jako jeden homogenní konstrukční prvek. Aby to bylo zajištěno, musí se dodržet základní pravidlo převazby – cihly nebo bloky se převazují na délku alespoň 0,4 x H (H je jmenovitá výška vyzdívaného prvku), přičemž tato převazba musí činit nejméně 40 mm. Pro cihly SENDWIX s výškou 248 mm je tedy minimální délka převázání 100 mm. Pro poloviční cihly SENDWIX s výškou 123 mm je minimální délka převázání 50 mm.

Převazby zdiva v rozích nebo v kolmých T-spojích se mohou u vápenopískového zdiva realizovat buď vzájemnou převazbou jednotlivých prvků, nebo tzv. tupým spojem, kdy jsou stěny k sobě kotveny nerezovými stěnovými sponami vloženými do ložných spár a průběžná svislá spára mezi napojovanými stěnami je promaltována lepidlem pro zdění. 

Doporučení
Při realizaci stavby je důležité dodržovat veškeré konstrukční předpisy a technologické postupy. Je nutné dodržovat nejen obecně platné zásady, ale také specifické požadavky stanovené výrobcem používaného stavebního materiálu. Proto setrvávání na vžitých historických postupech používaných pro tradiční materiály není při realizaci staveb ze současných materiálů vyrobených novými technologiemi vždy vhodné.

Zděné stěny patří mezi konstrukce, jejichž únosnost a provozní způsobilost je značně závislá na kvalitě provedení prací, proto je výběr a následné zpracování stavebních materiálů pro zdění velmi důležité. 

podle podkladů firmy KM Beta, a. s.