Zajímavá stavba

Z továrny na hračky je DEPO Business Parking

DEPO Business Parking vznikl v areálu výrobního družstva Chemoplast, který byl vystavěn na konci šedesátých let minulého století v Brně. V době jeho největší slávy se tu vyráběly hračky, například stále oblíbený stolní fotbal. Historie stavby a genius loci zaujaly architekty z ateliéru Fandament natolik, že se tu rozhodli usídlit. Rekonstrukce stále ještě probíhá, ale už teď tu má adresu šedesát firem. Autoři projektu nabízejí unikátní prostory, navíc vytvářejí nízkoenergetický objekt.

„Ještě před třemi roky byly budovy téměř prázdné, v současné době zde sídlí 60 firem a to jak v kancelářích, tak ve výrobnách, skladech a komerčních prostorech,“ říká architekt Pavel Lazarov a Libor Hrda dodává: „Naším cílem je každému nájemci nabídnout unikátní prostor pro své podnikání. Celý areál chceme postupně proměnit do podoby postindustriálního nízkoenergetického objektu, který bude v rámci Brna alternativou pro klasické office parky. V loňském roce jsme se pustili do rekonstrukce výrobní haly s cílem vybudovat industriální ateliéry, určené pro architekty, grafiky nebo fotografy. Naše adresa se už stala známým místem na frekventovaném městském okruhu Brna.“ 

Autoři projektu se rozhodli zachovat industriální charakter budovy, proto ponechali betonové konstrukce nosných sloupů a stropů přiznanéRekonstrukce výrobní haly probíhala s cílem vybudovat ateliéry a kanceláře pro kreativní profese

Industriální ráz místa
Urbanistické i prostorové řešení objektu zůstalo zachováno. Jeho půdorys má tvar písmene T, rozdělen byl na třípodlažní administrativní budovu a dvoupodlažní výrobní halu, objekt je plně podsklepen. Stavební úpravy spočívají především v zateplení a novém pojetí fasád. V přízemí administrativní části vzniká reprezentativní vstup s recepcí, u připravovaných retailových prostor se instalují místo malých oken strukturální prosklené plochy. Okenní výplně ve 2. a 3. NP zůstaly. Na administrativní budovu se bude instalovat nová předsazená fasáda se šachovnicovým obdélníkovým rastrem. Vzhledem k její orientaci ke světovým stranám má fasádní systém sloužit také pro stínění oken. 

Základní údaje o stavbě

Investor: Propositum, s. r. o. 
Architekt a generální projektant: Fandament Architects, s. r. o. 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Helena Flodrová
Projektant  ZTI: Ondřej Hruška
Projektant elektro: EP Rozváděče, s. r. o. – Pavel Tóth
Projektant statické části: KSS Seidl, spol. s r. o.
Projektant vytápění: Ing. Vít Jevočin
PENB + energetický posudek: Ing. Zdeněk Juráček
Projektant VZT: Ivo Mach
Projektant FVE: Ing. Jaroslav Zvonař
Projektant PBŘ pro FVE: Ing. Vojtěch Vinohradský
Místo: Brno-Maloměřice, Karlova 7

Provozní budova má stále industriální charakter – okenní výplně se vyměňují za velká ocelová okna s pravidelným, téměř čtvercovým členěním. Na fasádním zateplení bude osazen obklad z cihelných pásků v tmavě šedém dekoru. Schodiště, které je k objektu přisazeno, bude dořešeno kontrastně v omítce sytě žluté barvy. Nad schodišťovým prostorem je nástavba, odkud je přístup na střechu, která bude přebudována na zelenou pobytovou plochu. 

Z kanceláří, jídelny a šaten s umývárnami v přízemí vznikají prostory určené pro specializované prodejny a show-room, v 2. a 3. NP jsou samostatné kanceláře. V bývalé provozní budově se v 1. NP právě připravují kancelářské a reprezentativní prostory pro retail. Ve 2. NP se již nacházejí kanceláře a kreativní ateliéry. V 1. PP, které je propojeno pod oběma budovami, jsou především skladovací prostory, inspirované oblíbeným pořadem Válka skladů, ale také výrobny cukrářských výrobků, zmrzlinářská výroba a nezbytné technické zázemí. V provozní budově zůstal dopravní retro výtah.

Detaily řešeníDetaily řešení

Stavební průzkumy
Nosné konstrukce obou budov byly realizovány jako montovaný železobetonový skelet z monolitických prefabrikátů vyráběných přímo na staveništi. Koncem šedesátých let minulého století byl nedostatek kvalifikovaných stavebních dělníků, proto byli inženýři nuceni plánované železobetonové monolitické stavby operativně měnit na montované skelety. Stropní desky byly montovány stropními panely s monolitickými dobetonávkami. Skelet byl vyplněn vyzdívaným obvodovým pláštěm. Železobetonové sloupy mají čtvercový průřez, rámová konstrukce má sloupy přerušené v každém podlaží železobetonovými průvlaky ve tvaru obráceného písmene T. Obvodové sloupy a vnější plášť se zakládaly na železobetonových patkách a betonových pasech, vnitřní sloupy skeletu pouze na železobetonových patkách. Výplňové zdivo obvodového pláště je vyzděno z keramických voštinových cihel, vnitřní příčky z dutinových cihel. 

Původní zdivo doplňuje litá podlahaNová ocelová okna mají pravidelné, téměř čtvercové členění

Při stavebně technickém průzkumu a energetickém posouzení bylo zjištěno, že bude potřeba provést nové zateplení obvodového a střešního pláště, vyměnit dosluhující zdroj vytápění, dále také rekonstruovat elektroinstalace včetně osvětlení.

Ve všech podlažích probíhaly bourací práce, do základových konstrukcí se příliš nezasahovalo. Pouze v části administrativní budovy bude provedeno snížení podlahy na úroveň terénu zhruba o 600 mm. Zároveň s tím se odstraní schodiště do 1. NP. V 1. podzemním podlaží byly již demontovány některé otvorové výplně a vybourána část stěny u schodiště. Zásadní zásah do vlastního skeletu budovy bude realizován počátkem příštího roku, čímž se otevře stávající schodiště do nové vstupní haly.

V prvním i druhém nadzemním podlaží se odstranily příčky, otvorové výplně obvodového pláště, v některých modulech i plné obvodové výplňové zdivo, dveřní křídla včetně zárubní, keramické obklady na stěnách, dlažby a povlakové povrchy na podlahách, demontovaly se stropní podhledy. Zbourány byly také přístřešky u vstupů do administrativní a provozní budovy. 

Celý areál se promění do podoby postindustriálního nízkoenergetického objektuBudova před rekonstrukcí

Konstrukční řešení
Dozdívky a zazdívky byly realizovány z porobetonových tvárnic, zcela nové dělicí příčky ze sádrokartonu. Některá okna byla zazděna. Stropní a střešní konstrukce zůstaly původní. Ve 2. NP pak byly vestavěny nové mezonetové stropy z pohledových ocelových profilů a to včetně ocelových schodišť ze samonosných ocelových pásovin, vypalovaných vodním paprskem.  

Střešní pláště budou opatřeny dodatečným zateplením z kamenné vlny a to v úplně novém složení střešního pláště, stávající povrch bude očištěn a opatřen penetračním nátěrem a parotěsnou izolací. K tomuto podkladu se budou aplikovat systémové střešní desky z kamenné vlny tl. 240 mm s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou. Horní tuhá vrstva zajistí vysokou mechanickou odolnost pro možnost pochozí střechy a přístupu k technologiím, které na ní budou umístěné. Střešní hydroizolace bude řešena variabilně z asfaltových hydroizolačních pásů ve dvou vrstvách, anebo z PVC či TPO fólií. Konečné rozhodnutí použitého materiálového řešení bude přizpůsobeno dle výsledků ekologických certifikací pro použití PVC změkčovadel (ftalátů) v navrhovaných materiálech s ohledem na jejich dopady na životní prostředí. 

Z průběhu stavbyZ průběhu stavby

Atika bude navýšena železobetonem doplněným ocelovými profily tvaru T, které tvoří nosnou oporu a oddělovací „žiletku“ jejích částí k nosným sloupům. Vodorovné účinky větru a rozpínání střešního pláště se tak budou přenášet do konstrukcí sloupů, kde tyto vodorovné účinky budou eliminovány s ohledem na stěnovou tuhost objektu, anebo se přenesou až do základových konstrukcí.

Obvodové stěny administrativní budovy jsou postupně opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 140 mm. Finální povrchovou úpravou bude silikátová probarvená omítka se zrnitostí 2 mm v tmavě šedé barvě. Na ostění a nadpraží bude použita tepelná izolace EPS tl. 40 mm, pod parapety EPS tl. 20 mm. V úrovni 2.–3. NP bude zavěšena předsazená konstrukce fasády se šachovnicovým obdélníkovým rastrem vyplněným v kombinaci dřevěnými anebo keramickými destičkami, bude se jednat o první realizaci takového předvěšeného pláště v ČR. 

Vizualizace areálu po dokončeníVizualizace areálu po dokončení

Úsporný způsob vytápění a chlazení
Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, umístěné na střeše, bude sloužit pro vytápění, v letním období pro ochlazování interiérů. Na střeše se také instalují vzduchotechnická jednotka pro nucené větrání a fotovoltaická elektrárna. Vytápění zajišťují fancoily, otopná soustava byla navržena jako teplovodní. Všechny prostory jsou větrány přirozeně, kromě hygienického zázemí a vestavku v 1. NP provozní budovy, kde je větrání s rekuperací. Ve 2. NP provozní budovy se může větrat okny i pomocí rekuperace.

Primárním zdrojem tepla tedy bude tepelné čerpadlo, záložním zdrojem topné tyče (6x 12 kW) osazené do akumulační nádoby. Konstrukce tepelného čerpadla je plánována jako bloková kompaktní jednotka se spirálovými kompresory, chlazená vzduchem, s teplotním spádem topné vody 42/36 °C garantovaný při –14 °C. Topná voda se distribuuje mokroběžným čerpadlem s integrovaným frekvenčním měničem do anuloidu. Tento okruh výroby tepla a jeho distribuci k anuloidu tvoří tzv. primární okruh. Z anuloidu bude topná voda dále distribuována pomocí čerpadla ke koncovým spotřebičům, které tvoří čtyřtrubkové fancoilové jednotky. Voda předá tepelnou energii ve vytápěném prostoru při vstupní teplotě 42 °C přes výměník v cirkulační fancoilové jednotce a po odebrání tepelné energie se přivádí zpět do anuloidu a do tepelného čerpadla. 

Teplotní spád chladné vody je projektován na 7/14 °C. Chladná voda pojme tepelnou energii v klimatizovaném prostoru a při výstupní teplotě 14 °C se přivádí zpět do anuloidu a z HVDT do výparníku zdroje chladu. Přes chladivový okruh TČ-zdroje chladu bude odejmuté teplo chladicí vodě z výparníku dopravené pomocí kompresorů do kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci chladiva při odvádění tepla přes teplosměnnou plochu kondenzátoru do okolního vzduchu pomocí ventilátorů.

Systém vytápění bude plně automatizován a ovládán pomocí regulace, která bude sledovat nejen vnější teplotu, ale bude současně snímat informace ze zabezpečovacího systému budovy a tím upravovat potřebné hodnoty s ohledem na počet a pohyb osob po budově.

vis
foto Jiří Hloušek/X Production,
Jakub Holas (detaily a nová kancelář), archiv ateliéru Fandament