Zajímavá stavba

Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11

Stavebnictví 4.0 neboli digitalizace ve stavebnictví se nese v duchu progresivní technologie BIM, která skýtá široké možnosti uplatnění a úspor nákladů, času i lidských zdrojů. Jednou z velkých předností navrhování v BIM je 3D model a s ním spojená příležitost prezentovat navrhované objekty v rozšířené realitě, která zásadním způsobem usnadňuje komunikaci mezi všemi účastníky stavebního procesu.

Jakým způsobem jednotlivé profese s BIM modelem pracují a jaký je skutečný pohled do útrob nového projektu? Vše si lze ideálně představit na konkrétním příkladu generální rekonstrukce administrativní budovy Nekázanka 11 v historickém centru Prahy. Za použití BIM při přípravě a realizaci stavby získal aktuálně autor projektu studio di5 architekti inženýři zvláštní cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a czBIM v soutěži Stavba roku 2018.

Základní údaje o stavbě

Autor: di5 architekti inženýři – Filip Hegner, Martin Votřel, Tereza Vaňková, Tomáš Vyšohlíd, Slávka Gallovičová, Jan Volejník (spolupráce se společnostmi Optimal Engineering, Minet, Morix, Perspektiv a kol.) 
Projektant: di5 architekti inženýři 
Dodavatel: Subterra, a. s. 
Investor: HTL SERVIS, spol. s r. o.

Na počátku projektu
Model BIM byl využit od počáteční projektové fáze až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a je připraven pro správu budovy. Nyní se zpracovávají postupy, které umožní co nejefektivnější použití BIM modelu přímo při správě. Hledá se užitečný nástroj pro podporu facility managementu. Jednou z možností je využití on-line aplikace Bim.Point, která sloužila jako jeden z komunikačních prostředků pro výměnu informací o BIM modelu už při práci návrhového týmu.

Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11

Nekázanka 11, nově zrekonstruovaná administrativní budova třídy A, se nachází v Praze 1 na Novém Městě. Objekt je součástí klasické blokové zástavby, přičemž je situován v úzké ulici Nekázanka propojující frekventovanou komunikaci Jindřišská s pěší zónou Na Příkopě. Vítězem architektonické soutěže na rekonstrukci původní budovy ze 70. let od architekta Zdeňka Kuny se stal ateliér di5 architekti inženýři, který se specializuje na projektování s využitím BIM technologie. Zadání soutěže znělo jasně: vybourání objektu stávající administrativní budovy na nosnou konstrukci a při zachování původního objemu navrhnout moderní administrativní budovu nejvyššího standardu.

Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11

Střídmé řešení v elegantním stylu
Základní architektonický a dispoziční koncept z dílny studia di5 architekti inženýři byl v průběhu času doplněn designem fasád a interiéru 1. a 9. nadzemního podlaží v rukopisu ateliéru Morix a dispozičním členěním a designem kancelářských prostor 2. až 8. nadzemního podlaží od Studia Perspektiv. Vzájemná spolupráce podpořená dalšími umělci jako zahradními architekty Ateliéru Partero či designéry uskupení Plechárna vytvořila – spolu s progresivním investorem a dlouhou řadou profesionálních inženýrů a dodavatelů – jedinečnou realizaci náročné rekonstrukce v centru Prahy.

Uliční fasáda byla navržena v duchu redesignu původního autorského řešení prof. Zdeňka Kuny. Hmotově a členěním navazuje na původní architektonickou kompozici pláště budovy členěného horizontálně i vertikálně v pravidelném geometrickém rastru s plasticky předstupujícími prosklenými bloky arkýřů, které jsou výškově gradovány, a s druhým plánem svislých nosných sloupů tvořících základní kompoziční vertikální rastr. Na úrovni terénu se nachází vstupní foyer pro administrativní část objektu s bistrem přístupným i veřejnosti, konferenční centrum, restaurace a vjezd do garáží. Druhé až deváté podlaží jsou vyhrazena čistě administrativě. Blok toalet je umístěn ve středové sekci v návaznosti na výtahy a umožňuje podlaží dělit na větší počet samostatně přístupných jednotek. V rámci každého podlaží je k dispozici také relaxační zóna, třetí a sedmé podlaží je rozšířeno o pobytovou střešní terasu a deváté, původně čistě technologické podlaží, nabízí exkluzivní administrativní prostory s panoramatickým výhledem na historické jádro Prahy. V rámci podzemního parkingu nechybí kolárna se zázemím pro cyklisty.

Celý stavební proces
Rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, navíc v historickém centru Prahy, se podařilo dokončit bez zbytečných komplikací také díky BIM technologii. „Již v architektonické studii byl objekt vymodelován a používán jak ke generování půdorysů a řezů, tak pro přípravu architektonických vizualizací. Všechny návrhové fáze – stávající stav, bourání a nové konstrukce, byly řešeny v jednom společném datovém modelu, což se ukázalo jako velmi přínosné pro koordinaci a zároveň bylo efektivní pro vytváření výkresových dokumentací jednotlivých výstavbových fází. Navíc jednou vytvořená geometrie v Revitu byla také pomocí exportu použita do statických výpočetních modelů,“ komentuje hlavní inženýr projektu Filip Hegner z di5 architekti inženýři.

Rekonstrukce objektu byla poměrně složitá mimo jiné proto, že z původní stavby mnoho nezůstalo. Komunikaci mezi investorem a architekty zásadně usnadnila prezentace navrhovaného projektu právě s využitím 3D BIM modelu, která investorovi umožnila doslova se „projít“ jednotlivými interiéry a představit si budoucí podobu objektu v kontextu celé lokality. „V podrobnějších fázích zpracovávání dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby byli navíc zapojeni i profesní specialisté se svými částmi projektu zpracovanými pomocí BIM nástrojů, s kterými probíhala vzájemná spolupráce a koordinace projekčních částí on-line díky sdílení jednotlivých profesních modelů prostřednictvím RevitServeru. Výstupy byly průběžně prezentovány investorovi jak tradičně, tak i s využitím 3D BIM modelu. Průběžné změny byly neustále zapracovávány napříč všemi modely,“ uvádí Filip Hegner.

Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11Ukázka BIM na rekonstukci administrativní budovy Nekázanka 11

Za 400 miliónů korun
Trochu vyšší pracnost v prvotních fázích projektu převážily výhody kvalitního a dobře zkoordinovaného projektu, které zamezily vzniku zbytečných kolizí a umožnily efektivní řízení stavby, což potvrdil i generální dodavatel společnost Subterra. „Stavbaři se přitom potýkali s řadou nelehkých úkolů. Výstavbu ztěžoval již samotný úzký profil jednosměrné ulice Nekázanka. Kromě toho byl interiér částečně definován nízkou konstrukční výškou původního objektu, takže z důvodu zachování maximální světlé výšky samotných kanceláří jsou veškeré technologické rozvody vedeny převážně ve vnitřním traktu hygienického zázemí a komunikačních koridorů, v úzkém prostoru nad pásy demontovatelných kazet sníženého kovového podhledu. Dále musely být ve velkém rozsahu sanovány stávající železobetonové konstrukce, a to jak místy plošně, tak také muselo být použito 3300 metrů uhlíkových lamel pro zesílení a stabilizaci železobetonových stropů. A ve výčtu by bylo možné pokračovat,“ říká Filip Hegner.

BIM.POINT

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb, vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři, s. r. o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena. V letošním ročníku soutěže Známka kvality získal Bim.Point čestné uznání za inovace v kategorii Výrobek – technologie pro stavebnictví a architekturu 2018.

Peníze pod kontrolou
Na pracovníky ve facility managementu jsou kladeny vysoké nároky, a to nejen při zajišťování bezpečnosti a provozu budovy, ale také v souvislosti s požadavky stanovenými zákonem. BIM model je v tomto směru velkým pomocníkem, jelikož představuje důležitý zdroj informací o „každém použitém šroubku“, rozmístění jednotlivých rozvodů a plánovaných revizích. Aby byl BIM model pro účely facility managementu efektivně využitelný, je nutné na počátku stanovit požadavky zadavatele na formát, strukturu a výstupy BIM projektu v tzv. BIM Execution Planu neboli BEPU. Facility manažeři pak pomocí BIM dat zajišťují kontrolu skutečného provedení stavby a dále využitím těchto dat zavádí nové postupy práce při správě budovy. Bim.Point tým poskytuje v těchto činnostech plnou podporu.

Nekázanka 11 byla zkolaudována koncem listopadu 2017 a veškerá data potřebná pro efektivní údržbu a správu má již připravena, byť se neshromažďovala během realizace, jak by podle ideálního scénáře mělo být. „Proces zpětného sběru všech informací o skutečně zabudovaných prvcích byl pro všechny účastníky zcela nový a kvůli tomu i náročný, nicméně díky úsilí zejména vlastníka a správce budovy se tento nelehký úkol podařilo zvládnout. Nekázanka 11 se zřejmě stane prvním objektem v České republice, na kterém bude kompletní BIM model pro facility management využíván. V následujících letech bude zajímavé sledovat, k jakým úsporám a dalším pozitivním efektům jeho nasazení povede,“ dodává na závěr Filip Hegner.

Jiří Kučera