Články, Zajímavá stavba

Nový starý dům uprostřed Prahy

Obnova funkcionalistického domu spočívala nejen v pečlivé rekonstrukci společných prostor a bytů – v suterénu a 1. NP byla vybudována dvoupodlažní garáž s autovýtahem, na střeše vznikla nástavba s velkou terasou, odkud je krásný výhled na Prahu. Tyto razantní zásahy do původních konstrukcí byly kompenzovány statickým zajištěním železobetonových pilířů.

Nárožní bytový dům z roku 1937 byl postaven jako železobetonová nosná konstrukce s výplňovým cihelným zdivem. Měl pět nadzemních podlaží, šesté patro s terasou bylo ustoupené. Původně tu bylo 24 bytů, osobní výtah, skladové prostory, plynová kotelna pro centrální vytápění a přípravu TUV. Po obnově má sedm nadzemních podlaží, v suterénech se nachází kotelna, technické místnosti spojené s provozem objektu a garáž s autovýtahem. Vstupní hala a chodby byly pečlivě rekonstruovány, zábradlí i schodišťové stupně prošly repasí. Ostatní prvky jsou tu ale nové: veškeré kamenné obklady a dlažby včetně vnějšího zádveří u vchodu z ulice, na mezipodestách jsou repliky původních vitrážových oken. 

Pro osobní výtah vznikla nová oddilatovaná šachta, byty jsou napojeny na rozvody ZTI a elektra z průběžných vertikálních instalačních šachet, každý má samostatnou výměníkovou stanici pro přípravu TUV a distribuci otopné vody. Na střeše je luxusní byt, který však nenarušil charakter původního domu. Díky terasám hmota nástavby ustupuje natolik, že není odnikud vidět.

Základní údaje o stavbě

Autor projektu rekonstrukce: LostArch,s.r.o., Ing. arch. Vratko Vavrek

Dodavatel: Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o., Muchova 1, Praha 6

Termíny: 12/2013–12/2015

Bytový dům se nachází na území Pražské památkové rezervaceZábradlí i schodišťové stupně prošly repasí, na mezipodestách jsou repliky původních vitrážových oken

Zesilování nosných konstrukcí
„Aby se mohly vybudovat garáže v 1. PP, bylo nutné nejdříve provést statické úpravy, protože jsme tu museli dodržet průjezdní profil. Základové pasy jsme nahradili kombinovaným plošným založením na patkách a novou, přímo pojížděnou základovou deskou. Statické úpravy probíhaly v několika etapách: Nejdříve se podchytily základové pasy u sloupů – tyto práce spočívaly v podkopání a podezdění pasů betonovými cihlami v celé délce a šířce. V místě nových nosných sloupů jsme pasy vybourali a vybudovali nové železobetonové patky. Sloupy, které jsme zachovali, byly opásány ocelovou konstrukcí a následně vzepřeny do stávajících podezděných pasů. Teprve potom bylo možné provést přerušení pasu, jeho odstranění a realizovat novou železobetonovou patku a její propojení se sloupem,“ říká Aleš Krátkoruký, jednatel společnosti Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o.

Garáž zabírá zhruba dvě třetiny plochy suterénu a část 1. NP. Pro uvolnění dispozice byly v jejích prostorech zbudovány nové ocelové sloupy kruhového průřezu, jež jsou umístěny mezi parkovací stání. Navrženy byly tak, aby odolaly požárnímu zatížení bez nároku na další požární izolaci. Vzhledem k umístění nových sloupů, které podepírají nové ztužující železobetonové stěny, bylo nutné provést i následné zesílení stávajících železobetonových průvlaků (opásání ocelovou konstrukcí).  

Šachtu autovýtahu tvoří železobetonová konstrukce, jež také zasahuje do stávajících sloupů. Sloupy ve fasádní řadě proto byly částečně ubourány a podchyceny průvlakem v úrovni stropu nad 1. NP. Výkop pro šachtu se prováděl po zajištění okolních konstrukcí, základová deska a stěny byly realizovány jako bílá vana. 

Stavební úpravy

– Odstranění příček bytů a vytvoření nových dispozic, nově je tu 19 bytových jednotek.

– Nástavba 7. NP na původní střeše. 

– Náhrada části stropní konstrukce nad 5. a 6. NP k přenesení zatížení střešní nástavbou. S tím bylo spojené znovuobnovení vnější obvodové zdi ustoupeného 6. NP.

– Vytvoření hromadné garáže v 1. NP a 1. PP, kde je 11 parkovacích stání (z toho 7 v 1. PP a 4 parkovací stání v 1. NP). V garáži byl vybudován autovýtah a dvě točny zajišťující přístup k parkovacím stáním z ulice. 

– Vybudování šachty osobního výtahu. Nová šachta je železobetonová dvouplášťová se vzájemným oddilatováním.

– Přesunutí místnosti kotelny.

– Nahrazení části stropní konstrukce nad suterénem a 1. NP, odstranění a nahrazení některých sloupů nosného skeletu.

– Přeložka přípojky plynu a vytvoření nových rozvodů a technologií.

– Rekonstrukce fasády se zateplením ustoupených podlaží, výměna otvorových výplní za nové, doplnění oken v 6. a 7. NP o exteriérové žaluzie.

– Nové skladby podlahových konstrukcí.

– Rekonstrukce původních povrchů a prvků, jako jsou například vitrážová okna schodišťových mezipodest.

Nová garáž s autovýtahem a zesilování nosných konstrukcíČást stropní konstrukce nad 6. NP bylo třeba nahradit železobetonovou deskou, která přenáší její zatížení. Na sloupech 5. NP se provedla železobetonová deska lemovaná průvlaky. Rozpracovaný byt v 7. NP

Střešní nástavba a dvě podlaží pod ní

Sedmé nadzemní podlaží ustupuje na straně do ulice o 2,10 m od hrany 6. NP. Strop přístavby je monolitický železobetonový, podpíraný po obvodě stěnami, uvnitř půdorysu ocelovými sloupky. Obvodové stěny jsou zděné, na straně do dvora je jedna stěna železobetonová monolitická. Ve štítu do Příčné ulice byla vyzděna stěna z tvárnic ztraceného bednění, uložená na monolitické stěně 6. NP. Střecha je plochá odvětrávaná, s krytinou z titanzinkového plechu. Nosné dřevěné krokve byly uloženy u atiky na pozednicích ležících po obvodu na podezdívkách z Ytongu. 

Pro nástavbu bylo třeba část stropní konstrukce nad 6. NP nahradit železobetonovou deskou, která přenáší její zatížení – v 6. NP totiž byly odstraněny některé nosné železobetonové sloupy, které podpíraly strop. Tímto zásahem došlo k přenesení zatížení do fasády ustupujícího patra a k přitížení stropní konstrukce nad 5. NP. Kromě nové železobetonové desky bylo třeba zesílit také některé sloupy. V 5. NP bylo vybouráno krajní pole stropu podél obou fasád včetně průvlaků a první vnitřní řady sloupů. Při bourání zůstala zachována výztuž trámů středního pole, která se pak využila pro jejich ukotvení do nového průvlaku. Na stávajících sloupech 5. NP se provedla železobetonová deska o tloušťce 250 mm, lemovaná novými železobetonovými průvlaky. Na krajní řadu sloupů jsou průvlaky uloženy klubově, aby se do sloupů nevnášely přídavné momenty a sloupy se nemusely zesilovat na vnějším líci. Sloupy vnitřní řady se zesílily příložkami z úhelníků. 

Nová konstrukce 6. NP byla realizována v rozsahu původního půdorysu, strop nad 6. NP tvoří monolitická železobetonová deska s průvlaky probíhajícími nad vnitřními sloupy a nad obvodovými stěnami. Sloupy jsou železobetonové, umístěné nad sloupy spodních podlaží. V krajním poli do ulice jsou stěny 6. NP zděné, štítová stěna byla postavena nově jako železobetonová monolitická. Stěnu směrem do dvora nahradila železobetonová, probíhající přes 6. a 7. podlaží. Vetknuta je do vnější výtahové šachty a podepřená novou štítovou stěnou. Nad stropem 5. NP je uložena přes pružnou podložku, aby strop nepřitěžovala.

Sanace balkonů a lodžií
Keramická dlažba včetně souvrství podkladních konstrukcí byla vybourána až na horní líc železobetonové konstrukce, demontovalo se také zábradlí, které se renovovalo. Jeho kotvení a tvar byly uzpůsobeny novému požadavku na kotvení zábradlí z čela železobetonové konstrukce. Původní železobetonová deska byla vyspravena, obnažená výztuž otryskána a opatřena ochranným nátěrem. Chybějící beton se nahradil reprofilační maltou.

Izolace zdiva proti zemní vlhkosti

Obvodové zdivo v suterénech bylo ochráněno proti zemní vlhkosti stěrkovou izolací, která je provedena v několika vrstvách. Aby se vzlínající vlhkost ve zdivu nedostala nad podlahu 1. NP, byla v suterénu pod betonovým věncem provedena chemická injektáž, která vytvořila nepropustnou clonu. Dvorní obvodové zdivo bylo z vnější strany odkopáno a provedla se klasická izolace proti zemní vlhkosti. 

Hana Vinšová ve spolupráci s Alešem Krátkorukým, jednatelem společnosti Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o.