Zajímavá stavba

Nízkoenergetický dům pro babičku

V Třebíči byl loni dokončen dům, jehož tvar do značné míry předurčila okolní zástavba. Přesto je ve čtvrti naprosto výjimečný – zvenku jej vymezují betonové stěny garáže, nad níž už je jen poměrně drobná hmota obytné části v jednoduchém archetypálním výrazu. Interiéry autoři projektu navrhli velkoryse, přestože jsou vlastně poměrně malé. Originální a dobře promyšlené prostorové řešení, průhledy a pečlivě vybrané povrchy interiér prosvětlují a dodávají mu pocit volnosti.

Jakým soudobým vstupem je možné přispět do stabilizované obytné lokality z pozdních 90. let minulého století, tvořené archetypální a měřítkově homogenní zástavbou domů se sedlovými střechami a vikýři? Pokorným. Protože byly tvar, objem a orientace předem dány, zbývající ztvárnění vnější formy už je jen ryzím projevem vnitřního uspořádání a snahy o nízkou energetickou náročnost. Velkorysé členění na veliké plochy hladkých omítek a zasklení ve smrkových rámech, řada výhledů a průhledů je příjemným zklidněním v pestrém kontextu. 

Garáž vyrovnávajíci vyškový rozdíl mezi přiléhajícími ulicemi tvoří podstavu domuStěžejní myšlenkou návrhu jsou průhledy domemStěžejní myšlenkou návrhu jsou průhledy domem

Servisní jádro domu osvobozuje fasádu a uvolňuje dispoziční řešení. Spojitý interiér plyne mezi místnostmi a patry. Průhledy napříč v obou směrech uvolňují napětí mezi vnitřkem a vnějškem. 

Základní údaje o stavbě

Architekt: NOT BAD – Dominik Saitl, Benedikt Markel; spolupráce: Vilém Kocáb, Martina Požárová
Stavební část: Energetika Staveb, Oldřich Both, Petr Taflíř, Miloš Janda, ING. Systém, s. r. o.
Dodavatelé: S.O.K. stavební, Josef Pejchal, Musil SDK, Janošík okna-dveře, K-STAV Třebíč, HSE, Vratové Systémy VM, Strakon CZ, K-TOP, KP-Elektro, MSV vzduchotechnika, Vašín Podlahy, Enpeer Design, Pavel Zatloukal, František Nováček, Pavel Nováček, Josef Mezlík, Holspol
Realizace: 2015–2019
Plocha pozemku: 510 m²
Zastavěná plocha: 97 m²
Užitná plocha: 121 m²
Obestavěný prostor: 475 m³

Hrubé betonové tvárnice a strop z pohledového betonu vynesený robustním ocelovým průvlakem s táhly jsou výsledkem racionálních úvah o úspoře finančních i výrazových prostředků. Hebké povrchy podlah a nábytku z březové překližky, korunované obloukem v hřebeni střechy, jsou naopak pečlivě zvolenou estetickou vrstvou, která z domu dělá domov. Oba kontrastující přístupy mají společného jmenovatele v precizně zpracovaných detailech, které nestárnou, a výrazové úspornosti, jež nechává volný prostor pro hlavní smysl existence domu – život v něm. Dům vznikl pro babičku, její specifický životní styl a nároky. Otázky, které v procesu navrhování bylo třeba správně zodpovědět, vyústily v řešení, které stejně jako svěží babiččina duše nezestárne. 

Garáž se zelenou střechou je nekompromisním vymezením vůči výškovému rozdílu obou přiléhajících komunikací.
autorská zpráva

Konstrukce stavby
Svým vzhledem je dům upřímný a přizpůsobivý nosným konstrukčním materiálům, které nechává obnažené. Zvoleny byly na základě statických, technických a ekonomických požadavků. Nosné zdivo z betonových tvárnic vyplývá ze skladby stěny, respektive tloušťky její izolace. Ve chvíli, kdy je dům izolovaný 30 cm silným expandovaným polystyrenem EPS grey, odpadá požadavek na tepelně izolační zdivo. Nosné zdivo má pouze funkci nosnou a v místech, kde je prolité betonem, částečně akumulační. Proto bylo zvoleno tak, aby nemuselo být omítáno a mohlo být ponecháno režné, případně stříkané barvou. Odpadá tak nejen pracnost s realizací omítek, ale šetří se i stavebním materiálem a nosné konstrukce zůstávají čisté a čitelné.

Interiér domu korunovaný obloukem v hřebeni střechy je jedním spojitým prostorem rozděleným vzdušnou knihovnouPohledový beton garáže je doplněn o pohledové pečlivě rozmístěné instalace

Dům je založen na základových pásech a patkách z prostého betonu třídy C 25/30. Vnější obvod základů byl opatřen nenasákavou tepelnou izolací, prostupy základů jsou izolovány proti vlhkosti a radonu. Nad úrovní základových pasů se na štěrkopískovém hutněném podsypu vybetonovala deska, armovaná při spodním okraji kari sítí. Všechna potrubí procházející železobetonovou deskou se ukládala před betonáží pomocí speciální tvarovky. Hlavní bariéra proti pronikání radonu z podloží a podzemní vodě je z asfaltových pásů, které jsou napojeny na vodorovnou hydroizolaci stěn.

Nosné zdivo a příčky v přízemí tvoří pohledové betonové tvárnice tl. 200 a 150 mm, v jejich dutinách jsou vedeny veškeré rozvody TZB. Příčky v patře jsou z CW profilů, opláštěné byly deskami z březové překližky. Stropní konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska v pohledovém provedení. Překlady a průvlaky jsou systémové z tvarovek. Krov sedlové střechy je dřevěný s ocelovými prvky v namáhaných částech, krytina skládaná betonová. Veškeré skladby střešní konstrukce byly navrženy difuzně otevřené a odvětrávané. Krov střechy je zaklopen sádrokartonovými deskami.

Hladký povrch podlah a nábytku v kontrastu s režným zdivemHladký povrch podlah a nábytku v kontrastu s režným zdivemDetail okna: 1 – Vnější omítka 5 mm; lepicí hmota 5 mm; tepelná izolace EPS 300 mm; stěrková parotěsná hmota 5 mm; pohledové betonové tvárnice 200 mm; 2 – Tepelná izolace PIR 80 mm; 3 – Tepelná izolace z fenolické pěny 20 + 40 + 40 mm; 4 – Kompozitní kotevní úhelník

Jak dům, tak garáž používají pro nosné konstrukce stejný výchozí materiál – beton, jen vždy v jiné formě. Konstrukce garáže je navržena jako uzavřená bezešvá monolitická krabička. Volba technologie bílé betonové vany, kterou není potřeba izolovat proti vodě, eliminovala při práci ve výkopu na skále pod garáží pracné detaily. Nosná konstrukce garáže ze želebetonu tak současně plní funkci hydroizolační i nosnou pro potřeby intenzivní zelené střechy. Strop garáže je zaizolován pojistnou hydroizolací z afaltových modifikovaných pásů. 

Fasáda obytné části je opatřena kontaktním zateplovacím systémem třídy A. Zateplovací plášť tvoří pastovitá omítka s omezením „proti zelenění“ a s tepelnou izolací tl. 300 mm EPS grey s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,032 W/m.K. Ostění a nadpraží jsou zatepleny přesahem hlavního izolantu fasády min. 50 mm EPS grey, parapety 20–40 mm XPS, perimetr. Podlahy na terénu EPS grey 2x 120 mm. Jako tepelná izolace pro kritické detaily byly použity tvrdé polyuretanové desky s návrhovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,021 W/m.K.

Přímé dřevěné schodiště bylo osazeno na nosné stěny technické místnosti, jeho spodní část tvoří výsuvný nábytkový díl s úložným prostorem. Schody jsou akusticky odděleny od nosných konstrukcí a od stropu. Nášlapné vrstvy podlah tvoří keramická dlažba v koupelnách, přírodní linoleum v obytných místnostech, březová překližka v ložnici a rohož z kokosových vláken v zádveří. Zpevněné plochy před domem a na zahradě jsou vydlážděny žulovými kostkami.

Okna z dřevěných smrkových profilů mají izolační trojskla solar Ug = 0,60 W/m².K a standard (Ug = 0,50 W/m².K). Osazena byla před vnější líc zdiva (předsazená montáž na kompozitové profily). Výrobní rozměry oken a jejich osazení byly koordinovány s dodavatelem zateplení tak, aby umožnily vložení izolace přes rámy oken, min. 50 mm izolantu. Okna s orientací na jih, východ a západ mají screenové rolety.

Řez podélnýPůdorys přízemí

Dosažení pasivního standardu
Tepelnětechnickým návrhem (orientace na světové strany, parametry obvodového pláště, účinnost zdroje tepla pro teplou užitkovou vodu a vytápění, větrání a rekuperace) můžeme objekt zařadit do kategorie domů s velmi nízkou energetickou náročností. Průměrný součinitel prostupu tepla je 0,19 W/m².K, měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy 20 kWh/(m².a), měrná neobnovitelná primární energie 87 kWh/m².a, měrná celková dodaná energie 53 kWh/m².a. 

Zdroj tepla: tepelné čerpadlo vzduch – voda s topným výkonem 7000 W; pro teplovodní systém vytápění je provozován jako nízkoteplotní. Všechny místnosti v domě jsou vytápěny podlahovým topením. Mimo topnou sezonu je také možné ohřívat vodu v bazénu. Celý objekt je větrán jedním větracím úsekem. Větrání je řešeno rovnotlakým způsobem s přívodem upraveného vzduchu a s rekuperací tepla.
Hana Vinšová
výkresy Dominik Saitl, foto Benedikt Markel