Technologie

Využití filigránových desek

Filigránové desky jsou na stavbách často využívány z důvodů úspory času a finančních prostředků.

Jedná se o desku s prostorovou příhradovou výztuží – prefabrikovanou část, na kterou se aplikuje monolitická část. Jedná se tedy o prefamonolitickou konstrukci, která po vzájemném zmonolitnění působí jako celek. Autor příspěvku aplikoval výpočetní postup na konkrétní stavbu, podlouhlý rekreační objekt se světlou vzdáleností nosných stěn 5,8 m. Z hlediska aplikace filigránové desky se stavba jevila jako optimální, což potvrdil i další proces výstavby. Filigránové desky dokázaly eliminovat vazačské práce a práce spojené s realizací bednění, které se tak omezilo pouze na provedení liniového podepření, u kterého lze realizovat i případné nadvýšení konstrukce.

Využití filigránových desekVyužití filigránových desekVyužití filigránových desekVyužití filigránových desek

Jako stropní konstrukce byla zvolena konstrukce o celkové tloušťce 250 mm, kde filigránová deska zaujímala tloušťku 60 mm a 190 mm byla provedena jako monolitická. Výhodou konstrukce, a rozhodujícím faktorem pro její aplikaci, byla variabilita systému a úspora času, kterou systém nabízel. Jediným limitujícím faktorem z hlediska provádění je příjezd a patkování zdvihací techniky, které jsou závislé na místních podmínkách. Proto je vhodné před aplikací tohoto systému provést průzkum. Znalost místních podmínek pak zajistí bezproblémovou montáž na místo určení. Jako prostorová příhradová výztuž byla použita výztuž s označením E165-8-5-5-5 ZDG s průměrem diagonály 5,0 mm a dolní výztuže 5,0 mm a horní 8,0 mm. Šířka výztuže byla 100 mm a délka vlny v podélném směru byla 200 mm. Osová vzdálenost prostorových příhradových výztuží byla 500 mm.

Vzoreček 1

Vzoreček 2

Poměr:

Vzoreček 3

A1 … Plocha výztuže proti smyku na ploše 1,0 x 0,5 m,
As … 5 x vlna příhradové výztuže; 0,000196 m2

Vzájemné spojení panelů bylo provedeno pomocí spárové výztuže O12/100 mm, která byla distancována minimálně 10 mm od horní hrany prefabrikované desky.

MARTIN WÜNSCHE

Ing. Martin Wünsche (*1984)
– vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, Fakultu stavební. V současné době pracuje pro firmu Metrostav Infrastructure a. s. na pozici technik pro technické obory.