Stavitel

Vítězové studentské architektonické soutěže

V 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti HELIKA bylo hodnoceno 51 soutěžních návrhů, které splnily soutěžní podmínky.

Porota z těchto návrhů vybrala 3 nejlepší, protože ale každý návrh nabízí jedinečný přístup k řešení zadání soutěže a nebylo možné je mezi sebou srovnávat, nebylo těmto třem návrhům uděleno pořadí. Autory oceněných návrhů jsou Martin Houska, Adam Chotěbor a Jakub Chaloupek z Fakulty architektury ČVUT v Praze; Ing. arch. Zuzana Tlachová a Bc. Ondřej Falc z Fakulty stavební ČVUT v Praze a Michal Stehlík s Pavlem Šánkem z Fakulty architektury VUT v Brně. Každý oceněný návrh získal třetinu celkové částky za 1. až 3. cenu, tedy 25 000 Kč.


Předností návrhu Martina Housky, Adama Chotěbore a Jakuba Chaloupka je podle poroty jasné a logické rozvržení budov na pozemku školy. Stávající budova je dokončena výstavbou chybějícího křídla. Návrh řeší vztah navrhované novostavby v zahradě školy a stávající budovy školní jídelny. Obě budovy architektonicky sjednocuje a vytváří tak jasně čitelnou a logickou urbanistickou kompozici.

nahled navrh 8 Chotebor Houska Chaloupek FA CVUT Praha

Soutěžní návrh autorů Ing. arch. Zuzany Tlachové a Bc. Ondřeje Falce představuje dostavbu školy jako soudobou architektonickou kompozici tří hmot oddělených od sebe navzájem pomocí vložených kontrastních prosklených objemů. Porota ocenila návrh jako příklad sebevědomého a kompozičně zvládnutého řešení úlohy vztahu historické a soudobé architektury. Přínosem návrh je práce s architektonickým objemem novostavby tak, aby odpovídal měřítku okolní zástavby rodinnými domky.

nahled navrh 21 Tlachova Falc Fakulta stavebni CVUT Praha

Třetí oceněný návrh vytvořený Michalem Stehlíkem a Pavlem Šánkem je příkladem nízkopodlažního pavilonového řešení dostavby stávající školy na jejím pozemku. Kompozice dostavby reaguje na urbanistickou kompozici Školního náměstí. Předností návrhu je prostor „páteřního atria“ a navazující „rajské zahrady“, který by byl pro stávající školu a její žáky nesporným přínosem a obohacením. Jako funkčně účelné se jeví oddělení tělocvičny a gymnastické haldy do samostatného objektu. Zahrada na nezastavěném pozemku školy je pomocí atrií vizuálně propojena s novými učebnami a centrálním prostorem „páteřního atria“.

nahled navrh 48 Stehlik Sanek FA VUT Brno

„Kromě architektury museli studenti řešit také praktický provoz školy, aby byl k dětem a učitelům co nejvstřícnější a to nejenom z hlediska samotné výuky, ale také třeba z hlediska pohybových a venkovních aktivit. Tento aspekt mohl být hodnocen i díky ředitelce ZŠ Roztoky, paní Mgr. Aleně Gabaľové, která byla jedním ze členů poroty a přiblížila, co je na chodu školy důležité vzhledem ke každodenním aktivitám žáků,“ dodal Akad. arch. Vladimír Kružík z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.