Stavitel

Loni bylo odhaleny dvě stovky případů černých odběrů vody

V roce 2013 odhalily a prokázaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) celkem 460 případů černých odběrů, z toho v 260 případech šlo o na černo vypouštěné odpadní vody a v 200 o černé odběry pitné vody.

Ve srovnání s rokem 2012 byl prokázán téměř stejný počet případů (v roce 2012 to bylo 451). Společnost PVK za tyto neoprávněné černé odběry včetně sankcí fakturovala celkem přes 4,5 milionu korun. U černých odběrů vody šlo v 73 % případů o manipulace s vodoměrem nebo porušení plomby, jindy měl odběratel neměřenou odbočku před vodoměrem či propojení trubkou.


Při vypouštění odpadních vod na černo se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty. PVK se vyhledávání černých odběrů a vypouštění věnují velmi intenzivně již několik let. PVK provádějí vytipování potencionálních černých odběrů (neoprávněné vypouštění odpadních vod) kontrolou odběrných míst z databáze PVK. Když stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Vstupování do soukromých objektů provádějí PVK vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc.

 

Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů. Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

PVK o Vánocích řešily 87 havárií vodovodu

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily během vánočních svátků (od 22. 12. 2013 do 2. 1. 2014) 87 havárií vodovodu. Nejvíce oprav si vyžádaly vodovodní řady (31), přípojky (19), šoupata a hydranty (34). Oproti Vánocům loňského roku stoupl počet havárií o 15 %. PVK musely řešit také 14 havárií velkého a středního rozsahu. Největší dopad na spotřebitele měla havárie řadu o průměru 200 mm v ulici Na bělohorské pláni. Bez dodávky vody se na několik hodin ocitlo přes 2000 Pražanů na sídlišti Řepy.

 

Nejčastější příčinou vzniku havárií byly pohyby půdy s následným tlakem na potrubí a koroze. Přes vánoční svátky drželo nonstop pohotovost několik desítek zaměstnanců a havárie se dařilo odstraňovat bez větších komplikací a delšího vlivu na odběratele.