Poruchy

Oprava hydroizolačního souvrství balkónů a teras pomocí hydroizolační membrány PROOFEX ENGAGE

Mnoho konstrukcí teras a balkónů je poškozeno v důsledku cyklického působení mrazu, použití nevhodných materiálů a dalších faktorů. Celou řadu těchto konstrukcí je potřeba opravit. Je několik názorů, jak k tomuto problému přistupovat. V tomto článku chceme ukázat řešení, které je poměrně rychlé, spolehlivé a minimálně závislé na kvalitě podkladu.

Takové řešení nabízí použití nepřikotvené hydroizolační membrány z HDPE. Membrána PROOFEX ENGAGE má tu výhodu, že je z jedné strany opatřena mřížkou, která umožňuje zakotvení spádové nebo vyrovnávací vrstvy a její spřažení s membránou.
 
Postup realizace
Prvním krokem při opravě terasy nebo balkónu je očištění podkladu. Ten by měl být zbaven všech nečistot, nepřikotvených nesoudržných částí apod. Následně je podklad vyspraven a vyrovnán např. pomocí mrazuvzdorné PCC malty MONO CRE TE PPE TH. Stejným materiálem je vhodné vyspravit i sokl stěny přiléhající k terase. Na opravený podklad je možné připevnit okapničku.
Na konstrukci terasy je uložena membrána PROOFEX a je vytažena na sokl přilehlé stěny. Případně je možné ji od podkladu ještě separovat geotextilií. Ke konstrukci je membrána fixována v liniích oboustrannou samolepicí páskou OBA. V případě, že je konstrukce ve velkém spádu, nebo v případě, že bude obkládán sokl stěny, je možné membránu k podkladu přikotvit pomocí fixačních lišt. Skutečnost, že membrána PROOFEX ENGAGE není přikotvena plošně k podkladu, eliminuje riziko poškození spádových vrstev i hydroizolační vrstvy samotné v důsledku přenesení poruch z podkladu (trhlin, dilatačních pohybů atd.).
Na membránu jsou vytvořeny spádové vrstvy terasy pomocí mrazuvzdorného materiálu, například MONOCRETE MONOMIX, resp. MONOMIX WSC TH.
Na tyto vrstvy je aplikováno mrazuvzdorné flexibilní lepidlo a následně mrazuvzdorná dlažba. Stejný postup je volen i na soklu přilehlé stěny. Nad soklem je nutné zajistit, aby nedocházelo k vnikání vody do lepidla z okolí nebo stékání z fasády nad soklem. K tomu je možné využít např. okapničku realizovanou nad soklem. Případné větší dilatační pohyby spádových vrstev je vhodné vzít v úvahu a vytvořit ve spádové vrstvě spáru. Ta je následně vyplněna pomocí trvale pružného tmelu na bázi MS polymerů (WODAFLEX tmel). Menší dilatační pohyby jsou kompenzovány mřížkou na membráně.
 
Proofex Engage
PROOFEX ENGAGE je speciální vodotěsný systém membrány, tvořený článkovitým pletivem spojeným s membránou ze směsného polyetylenu a polypropylenu, který umožňuje čerstvému ukládanému betonu nebo maltě se s membránou vzájemně propojit, čímž se vytváří tuhý mechanický spoj., a poskytuje betonu, resp. betonovým konstrukcím, odolnost proti vodě, vodním párám i plynům. Membrána PROOFEX ENGAGE je dodávána v rolích s okraji opatřenými samolepicími pásy, které umožňují snadné spojování. Použití je spojeno s celou řadou doplňkových profilů a samolepicích technických pásků, kterými jsou řešeny detaily, prostupy membránou atd. Vedle těchto spojovacích prvků je možné použít i vysokofrekvenční svařování fólií.
Ochrana konstrukce může být orientována i směrem do vnitřku konstrukce. V případě, že je konstrukce určena ke skladování médií k betonu agresivním, je vhodné aplikovat fólii na vnitřní povrch konstrukce. Před aplikací je nutné promyslet kladení jednotlivých pásů fólie, zapravení otvorů pro spojovací tyče a další detaily.
 
Závěr
Vedle použití fólie na konstrukci spodní stavby a na konstrukce nové je možné ji používat na celou řadu dalších aplikací. Jedná se o vytváření vnitřních vystýlek s odolností vůči průniku vody a dalších médií (např. ve vodojemech, bioplynových a vyhnívacích nádržích apod.) nebo o izolaci balkónů a teras. Použití nepřikotvené fólie je možné využít i při realizaci mostních konstrukcí apod. Pro jednotlivé aplikace je vhodné zpracovat detaily, případně kladecí výkresy, které zjednoduší finální práci na stavbě.
Použití membrány není univerzální, ale při konzultaci ve fázi projektu lze vše dostatečně promyslet a naplánovat. V případech, kdy je potřeba vytvořit vrstvu nezávislou na podkladu nebo je konstrukce vystavena chemicky náročnému prostředí, je HDPE membrána PROOFEX ENGAGE k dispozici.
Zdeněk Vávra, Betosan, s. r. o.