Materiály

Beton: Materiál minulosti i budoucnosti

Proces výroby uhlíkově neutrálního betonu 

Beton a cement šetrné k životnímu prostředí? Ano, i ve stavebnictví dochází ke změnám a moderní stavební materiály se postupně mění tak, aby jejich výroba a složení byly udržitelnější a měly nižší uhlíkovou stopu. Ostatně, neobejdeme se bez nich. 

Beton, cement, kamenivo, to jsou hlavní produkty, které najdete pod značkou Cemex. Pokud jste někdy stavěli dům nebo třeba jen zahradní chodník či terasu, určitě jste se s produkty této firmy již setkali. Modro-bílo-červené autodomíchávače totiž brázdí cesty všemi směry. Jen v České republice najdete více než 60 betonáren Cemex. 

Firma v roce 2020 představila program Future in Action (FIA), který se zaměřuje na vývoj produktů a řešení s nižšími emisemi uhlíku, aby se postupně stala společností s nulovými emisemi CO2. Příležitosti ke snižování emisí se neomezují pouze na výrobní proces, ale na celý životní cyklus výrobků a také na transformaci hodnotového řetězce v tomto průmyslovém odvětví. Proto se program zaměřuje na výrazné snížení přímých a nepřímých emisí CO2 z provozů a také na poskytování udržitelných a inovativních řešení pro společnost. K tomu patří inovativní produkty a nejmodernější výrobní postupy. 

Speciální vodopropustná betonová směs Pervia je určena k vytváření povrchových vrstev vozovek, parkovišť, účelových komunikací, chodníků apod. 

Cílem firmy je dosáhnout uhlíkové neutrality a stát se do roku 2050 společností s nulovými čistými emisemi CO2. Již v roce 2022 dosáhl Cemex milníkového snížení emisí CO2 produkovaných svými cementářskými provozy v Evropě o 41 %. K pětině celkového snížení dosaženého od roku 1990 došlo v posledních dvou letech, přičemž oproti roku 2020 došlo k poklesu o více než 12 %. Firma očekává, že se jí podaří bez problémů dosáhnout v roce 2030 snížení emisí CO2 v evropských provozech o 55 %. 

Cementářská pec jako řešení pro odpady
Základem změn jsou alternativní paliva, která v roce 2022 tvořila celosvětově 35 % podílu palivového mixu Cemex. Mohou odstranit naši závislost na fosilních palivech náročných na emise uhlíku a zároveň pomoci najít řešení jednoho z nejobtížnějších společenských problémů: nakládání s odpadem. Systém a způsoby nakládání s odpadem se totiž s blížícími změnami v zákoně dostávají do popředí zájmu obcí. Hlavním důvodem je zpřísňování pravidel pro ukládání odpadu na skládku a postupné navyšování poplatků za skládkování. Od roku 2030 bude platit úplný zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku. 

Příkladem, jak odpady účelně a efektivně využívat, je systém firmy EcoWasteEnergy (EWE), dceřiné společnosti Cemex. Umístěna je nedaleko cementárny Cemex Prachovice a vyrábí pro ni tuhé alternativní palivo ze spalitelných odpadů, které nelze recyklovat nebo materiálově využít. Aktuálně využívá směs odpadů, v nichž největší podíl tvoří již vytříděné plasty z třídicích linek. Jsou to tzv. výměty, což je odpad, který nelze jinak využít. Dále se využívá průmyslový odpad, automobilový odpad, papír, textil, nábytek, dřevo a další spalitelný odpad. Tuhé alternativní palivo musí ovšem splňovat přísné kvalitativní požadavky a při použití nesmí mít nepříznivé dopady na emise ovzduší. Alternativní palivo tedy nelze vyrobit ze všech odpadů. Aby alternativní palivo vzniklo, odpad se mechanicky upraví drcením. Firmě Cemex v České republice se tímto způsobem podařilo nahradit více než 3/4 fosilních paliv nebo jiných druhů zdrojů energie. EcoWaste takto ročně zpracovává až 90 tisíc tun odpadu. 

Nízkouhlíkový materiál Vertua bude do roku 2025 představovat většinu prodeje cementu a betonu 

V případě cementárny navíc nevzniká při spalování další odpad, vše je zpracováváno v rámci procesu výroby cementu. Vysoké teploty v cementárenských pecích zaručují bezpečné a bezezbytkové spoluspalování odpadu způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí. Cementárna je považována za nejlepší řešení pro využití jinak nevyužitelného odpadu z toho důvodu, že v rotační peci je velmi vysoká teplota přesahující 1400 °C. 

Investice do 100% podílu alternativních paliv
V roce 2022 společnost Cemex uvedla do provozu ve své cementárně v Rugby ve Velké Británii nový systém Climafuel. Investice ve výši 25 milionů USD umožňuje závodu postupně ukončit používání fosilních paliv a fungovat výhradně na alternativní paliva. Rugby bude prvním závodem společnosti Cemex, který toho dosáhne. Climafuel je palivo pocházející z odpadu, které se vyrábí z domovního zbytkového a komerčního odpadu, který by jinak skončil na skládkách. 

Díky investici do závodu v Rugby společnost Cemex v Evropě zpracovává ekvivalent ročního množství zbytků z města o velikosti Madridu nebo Berlína a dosáhne 70% náhrady alternativních paliv v regionu v letošním roce, což je výrazně více, než je průměr jinde v tomto odvětví. V současné době má firma závody v České republice, Německu a Velké Británii s mírou substituce vyšší než 70 % a závody Chelm a Rudniki v Polsku pak s mírou substituce nad 90 %. 

Praxe v praxi

Současné klimatické podmínky se projevují buď nedostatkem srážkové vody, nebo naopak velmi intenzivními srážkami. Aby byla v krajině zachována vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok srážkové vody a tuto vodu pokud možno udržet v místě spádu.

Ideálním materiálem pro okolí rodinného domu i zahradních cest a chodníků je vodopropustný beton Pervia. Konstrukce z něj vytvořené umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a dokážou při vysoké pevnosti betonu propouštět více než 500 l vody za minutu na ploše 1 m2. Beton navíc zachovává původní vlastnosti terénu s ohledem na vsakování dešťové vody. A tak plochy realizované z tohoto betonu umožňují srážkovou vodu uschovat ve svém podloží nebo třeba tvořit doplněk systému retencí a biotopů.

Milníkem ve vývoji stavebních materiálů s nízkými emisemi CO2 se v roce 2021 stala produktová řada Vertua. Díky klimatickým certifikátům může vyplnit mezeru v oblasti klimaticky neutrálních produktů. Využití našla například při stavbě beto- nové základny Větrné farmy Ivovik v Bosně a Hercegovině. Jde o velmi zajímavý projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Dvacet větrných turbín bude vyrábět dostatek energie pro 100 tisíc domácností. Očekává se, že tato větrná farma sníží roční emise CO2 z výroby energie o zhruba 240 tisíc tun a bude mít o 70 % nižší uhlíkovou stopu spotřeby betonu při srovnání s předchozím rokem. 

Nahrazení 100 pytlů tradičního cementu cementem Vertua se rovná odstranění 105 aut ze silnic na jeden den nebo vysazení 21 nových stromů. To představuje snížení emisí CO2 o 1,3 tuny. 

Beton neodmyslitelně patří do moderní ekonomiky! 

Je recyklovatelný 
Může být 100% recyklovatelný jako kamenivo pro další použití, jako podkladový materiál či při výrobě hotových betonových směsí. Pomáhá tak předcházet emisím uhlíku a nákladům spojeným s jeho likvidací nebo s těžbou a přepravou surových materiálů. 

Absorbuje CO2 
Může absorbovat až 25 % své celkové uhlíkové stopy. K této absorpci dochází po celou dobu životnosti betonu v konstruk- cích, a dokonce i po ní, protože recyklovaný beton se používá často jako druhotný produkt, a i potom nadále pohlcuje uhlík. 

Je trvanlivý 
Jeho důležitou vlastností je přirozeně dlouhá životnost a díky tomu se šetří zdroje tím, že se snižuje potřeba rekonstrukcí. Kromě toho trvanlivé vlastnosti betonu přispívají k nižším nárokům na údržbu po celou dobu životnosti konstrukce. 

Je odolný 
A to vůči požáru, větru, vodě a zemětřesení a dokáže odolávat povětrnostním vlivům, erozi a poškození extrémními povětrnostními podmínkami. Tím je reduko- vána potřeba oprav a přestaveb, a proto můžeme tak hovořit o materiálu, který je šetrnější k životnímu prostředí. 

Je všestranně použitelný
Dá se jakkoli tvarovat, vytvořit z něj různý povrch, strukturu nebo vzor. 

Pohlcuje a uvolňuje teplo 
Beton má schopnost pohlcovat nebo uvolňovat teplo v budovách v reakci na měnící se podmínky. Beton poskytuje účinné a efektivní řešení pro snížení výkyvů teploty v interiéru, čímž dochází ke snížení spotřeby energie nutné k vytápění a chlazení vnitřních prostor. 

www.cemex.cz 
Podle podkladů společnosti Cemex