Legislativa, Průmysl a obchod

Novinky v certifikaci WELL

Certifikace WELL pro nové i stávající budovy a interiéry je nástrojem, který umožňuje měřit a hodnotit parametry vnitřního prostředí, ovlivňující zdraví a pohodu uživatelů. Systém certifikace WELL vznikl pod záštitou International WELL Building Institute (IWBI) v USA. Představili jsme ho v Materiálech pro stavbu 1/2018. Tento článek vás seznámí s posledními novinkami v této certifikaci.

Společně s trendem zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí se pochopitelně stále zpřísňují požadavky na certifikace budov. Certifikační autorita IWBI najímá odborníky po celém světě, aby se zabývali zdravotními hledisky a dopady pracovního prostředí na člověka. Na základě těchto výzkumů průběžně upravuje, rozšiřuje a zpřísňuje kritéria certifikace WELL.

Článek v Materiálech pro stavbu 1/2018, který čtenáře seznámil se základními principy a požadavky této nové certifikace budov a vestaveb v České republice, se týkal certifikace WELL v1. Tato verze nabízela certifikaci pouze několika typů budov, a sice:
● nových nebo existujících budov (pokud je 90 % plochy v užívání majitele budovy),
● nových nebo existujících fit-out,
● Core & Shell projektů. 

V pilotním režimu bylo možné certifikovat také obchody, rezidenční budovy, školy, restaurace. Byly to průkopnické projekty, u kterých se teprve hledaly a vytvářely požadavky na certifikaci specifických prostor.

Certifikace WELL v1 byla složena z požadavků sedmi kategorií: vzduch, voda, výživa, světlo, fitness, komfort a mysl. Pilotní projekty a výsledky intenzivní práce odborníků, najatých certifikační autoritou IWBI, se staly základem pro vznik nové verze certifikace WELL nazvané WELL v2. 

WELL v2 je velice pružná certifikace, která umožňuje certifikaci téměř jakékoli existující či nové budovy nebo prostoru a reaguje na zájem vlastníků jiných než kancelářských budov (industriální stavby, nemocnice, školy, retail, rezidenční domy, čerpací stanice, skladové haly, počítačová centra, multifunkční projekty…).

Soupis kreditů vzniká zadáním základních parametrů budovy do registračního systému projektů. Systém automaticky navrhne vhodné kredity (tzv. Optimizations) a povinné kredity (Preconditions). Projekt však musí jasně stanovit předmět certifikace a musí být přesně stanovena hranice certifikovaného projektu, která jej odděluje od necertifikované části. Přesně takový rozsah certifikace pak smí být komunikován v rámci reklamních akcí, vůči médiím a zaměstnancům.

V rámci certifikace WELL v2 lze cílit na tyto certifikáty:
● WELL BRONZ: 40 bodů – pouze v rámci certifikace Core and Shell,
● WELL STŘÍBRO: 50 bodů,
● WELL ZLATO: 60 bodů,
● WELL PLATINUM: 80 bodů.

Projekty mohou získat minimálně 2 body a maximálně 12 bodů za tzv. Koncept, celkem však maximálně 100 bodů plus 10 bodů za inovativní kredity. Počet bodů, ze kterých lze vybírat, tzv. Optimizations, zdaleka překračuje maximální dosažitelný počet kreditů a výběr se mění dle základních parametrů projektu.
WELL v2 má deset základních konceptů:
Vzduch – optimalizace a kvalita vnitřního ovzduší; strategie pro prevenci a eliminaci znečištění vzduchu při provozu.
Voda – optimalizace kvality vody a zároveň zajištění její dostupnosti; strategie pro filtraci a čištění vody.
Výživa – podpora zdravého stravování; porozumění nutričním hodnotám.
Světlo – harmonie cirkadiánního rytmu (biorytmus popisující kolísání úrovně aktivity a bdělosti přibližně s 24hodinovou periodou), úroveň osvětlení s důrazem na přirozené denní světlo; umístění oken a možnost ovládání stínění.
Pohyb – zvýšení pohybové aktivity.
Tepelná pohoda – optimalizace parametrů (teploty, vlhkosti).
Zvuk – optimalizace požadovaného přenosu zvuku a snižování hlučnosti ve vnitřním prostředí vlivem vnějších i vnitřních faktorů.
Materiály – snižování dopadu škodlivých a toxických látek ze zabudovaných materiálů a zařizovacích předmětů na uživatele.
Mysl – podpora mentálního a emocionálního zdraví se zaměřením na faktory, které je ovlivňují.
Komunita – požaduje od zaměstnavatele a provozovatele budovy zajištění řádné zdravotní péče, podmínek pro nové rodiče, sociální a empatický přístup k různým sociálně vypjatým situacím či zapojení se do charitativní činnosti a bezpečnosti na pracovišti.

Každý z deseti konceptů se dělí na povinné předpoklady (Preconditions) a volitelné kredity (Optimizations). Pro získání certifikátu musí být splněny všechny povinné předpoklady. Pro zachování platného certifikátu je každé tři roky nutná recertifikace.

Po zaregistrování projektu získá projekt certifikačního poradce od IWBI, který doladí s koordinátorem certifikace konkrétní soupis cílených kreditů a zodpoví případné dotazy, ale také poradí například s úhradou poplatků.

Za certifikaci je třeba uhradit registrační poplatky a certifikační poplatky. Ty se vypočítávají z plochy projektu. Majitel certifikovaného projektu má možnost uhradit certifikační poplatky najednou nebo ve splátkách. Ty jsou sice celkově vyšší, umožní však rozložit platbu do tří nebo pěti let s garancí výše certifikačních poplatků a recertifikaci bez poplatků po třech letech.

Novinky v certifikaci WELLNovinky v certifikaci WELL

Certifikace WELL ve světě
Počet certifikací WELL v1 od prvních certifikací WELL v roce 2014 značně vzrostl. V roce 2014 bylo certifikováno šest projektů, 2015 pouze jeden projekt, nicméně v prosinci 2019 již bylo certifikováno 243 projektů a zaregistrováno 897 projektů ve verzi WELL v1 a certifikováno 17 projektů a registrováno 2839 projektů ve verzi WELL v2. A počet projektů stále roste. K certifikaci projektů se připojilo již 58 zemí z celého světa.

Certifikace WELL v České republice
Doposud byl v České republice certifikován jediný projekt – Visionary společnosti SKANSKA. Získal jako první kancelářská budova ve střední Evropě certifikaci WELL Core & Shell na úrovni Gold. Další tři projekty jsou zaregistrovány a jejich certifikace probíhá. V poslední době však roste zájem developerů o novou certifikaci WELL a na registraci dalších projektů se pracuje od ledna 2020.

WELL certifikace by měla garantovat příjemné a zdravé pracovní prostředí, neboť zisk tohoto certifikátu musí být podložen měřením klíčových parametrů prostředí a kontrolou splnění požadavků vybraných kreditů nezávislou třetí stranou. Zatím je touto osobou asesor, pozvaný účastníky projektu z USA. IWBI však umožňuje zapojení i jiných asesorů, například z Evropy, v tuto chvíli však ještě nejsou k dispozici. Asesora je třeba pozvat ve chvíli, kdy je kompletní dokumentace nahraná a odsouhlasená v on-line systému. Jelikož je jeho návštěva drahá, doporučuje se provést předběžnou kontrolu všech opatření a měření, která bude asesor při kontrole provádět. Jedním z nejdůležitějších parametrů předběžné kontroly je detailní rozbor kvality vnitřního ovzduší a kvality pitné a užitkové vody. Některá kritéria se totiž týkají i vody na mytí rukou a sprchování. V České republice existuje řada společností, které se měřením zabývají, málokterá však provádí laboratorní zkoušky v plném požadovaném rozsahu. Také některé limity pro úspěšnou certifikaci jsou přísnější, než stanovují české hygienické normy.

V době, kdy je velice nízká nezaměstnanost, se řada zaměstnavatelů snaží zaujmout nové i stávající zaměstnance zájmem o jejich zdraví a pohodu. A jednou z možností, jak toho dosáhnout, je certifikace pracovního prostředí. Je důležité zahrnout požadavky certifikace již do projektu, protože často původní projekt nezajistí splnění ani povinných předpokladů (například správné parametry fasády a vzduchotechniky, kvalitu vnitřního ovzduší a pitné vody, zajištění dostatečného prostoru pro sportovní aktivity uvnitř i vně budovy, kvalitní osvětlení…). Certifikace WELL tedy s sebou přináší nové výzvy a předpokládá součinnost vlastníků budov, projektantů, zhotovitelů i provozovatelů budov. Na rozdíl od certifikací LEED a BREEAM je hodnoticí systém WELL založen nikoli na snižování spotřeb energií a škodlivosti vlivů výstavby na životní prostředí, ale na implementaci opatření, která mají vliv na psychické a fyzické zdraví a celkovou spokojenost samotného uživatele.

Budovy nebo nájemní prostory s certifikací WELL se ukazují být prostředkem nejen pro získávání nájemců se zájmem o kvalitní životní prostředí, ale také cestou, jak zvýšit výkonnost a snížit fluktuaci či nemocnost zaměstnanců a přispět k prosperitě společnosti. Pokud se certifikace WELL zkombinuje s certifikací šetrných budov LEED nebo BREEAM, vznikne velmi hodnotný koncept pro zajištění trvalé udržitelnosti v budovách.

IVETA LAMACZOVÁ

Iveta Lamaczová (*1964)
pracuje jako sustainability consultant ve firmě Arcadis Czech Republic, s. r. o. Specializuje se na certifikace LEED, tzv. construction credits (kredity, týkající se dodavatelů v průběhu a po dokončení výstavby), certifikace LEED CI (Commercial Interiors) a certifikace WELL. Je akreditovaným profesionálem LEED AP a WELL AP.