Informace výrobců

V závodě Knauf Kbely se rozběhla výroba expandovaného perlitu

V rámci závodu Knauf v Praze-Kbelích se během léta rozběhla výroba expandovaného perlitu, a to na zcela jiné úrovni, než jakou běžný trh dosud znal. Tento projekt je logickým pokračováním investice do již vzniklého společného podniku LBK Perlit, s. r. o. Firmě Knauf se podařilo koupit jedinečnou technologii na expandování perlitu od rakouské firmy Bublon.

V závodě Knauf Kbely se rozběhla výroba expandovaného perlituVertikální expanze
Klasická technologie na expandaci perlitu spočívá v tom, že se frakce této suroviny vhání do plamene, kde dochází k šokovému ohřátí materiálu. Perlit jako přírodní hornina v sobě krystalicky váže vodu, kterou získala, když se kdysi láva vlila do vody. Hmota perlitu se nataví a vnitřní vázaná voda se změní v páru. Tato pára se dere na povrch, čímž „nabobtná“ perlitové zrno a vytvoří jeho charakteristický velmi porézní povrch. Někdy je tlak páry tak velký, že dojde k destrukci samotného zrna, čímž vzniká část perlitového prachu. Při procesu – expandování – může zrnko perlitu zvětšit až čtyřnásobně svůj objem. Zásadní nevýhodou tohoto zpracování je, že expanze se velmi těžko kontroluje, také maximální velikost frakce perlitu je omezena a expandovaná zrníčka nemají sourodý tvar. Firma Bublon přišla však s nápadem na technologii, při které lze expandování exaktně regulovat, a dokonce zpracovávat i jiné frakce této suroviny, což dříve nebylo možné. Celý proces jednoduše obrátili.

Princip této pět let staré technologie spočívá v tom, že se do vertikální elektrické pece plní perlit v horní části a dolů padá gravitačně, navíc za pomoci menších podtlaků (podtlak vzduchu je pouhých několik desítek pascalů). Ohřev pece je elektrický, protože tak je snáze a přesněji regulovatelný než u pece plynové. Samotná pec je zhruba 7 metrů vysoká a je rozdělena do sedmi teplotních zón. Každou zónu lze samostatně nastavovat a kontrolovat pomocí teplotních čidel. Zatímco v horní části bývá teplota okolo 800 °C, dole je až 1100 °C. Záleží na tom, jaká frakce perlitu se bude expandovat. Ve srovnání se starou technologií je perlit, než projde pecí nahoře, předehříván, což opět přispívá k lepším výsledkům. Další „vychytávkou“ je slinování povrchu perlitu v poslední fázi expanze. Tento proces uzavře takřka všechny póry vytvořené vodní párou a vytvoří pevnou „slupičku“ na povrchu zrna. Jakmile perlit, nyní již expandovaný, klesne do dolní části pece, je za pomoci ventilátoru vháněn do cyklonu. Tam se díky rozdílné kinetické energii postupně oddělí „zrnka“ od vzduchu. Následně je perlit dopravován do zásobníku, zatímco vzduch prochází filtrem. Přestože je celý process kompletně řízen počítačem, je dole celkem šest inspekčních okének, která slouží k vizuální revizi procesu. Ke kontrole slouží také čtvery otevírací dvířka, kterými se odebírají vzorky již expandovaného perlitu.

Je logické, že pokud lze přesně kontrolovat celý proces expandování, zejména změnou teplot, lze dosáhnout rozdílné frakce – čili sami určíme, jak moc perlit „nabobtná“. Na novém zařízení se budou zpracovávat tři frakce volně loženého Knauf Perlitu. To znamená: K-Perlit F (ze surové frakce 0,15 až 0,3 mm), K-Perlit M (ze surové frakce 0,3 až 0,5 mm) a K-Perlit C (ze surové frakce 0,5 až 0,7 mm). Namístě je připomenout, že již surový Knauf Perlit se pečlivě upravuje v závodě na Slovensku tak, aby se eliminovaly prachové části a rozšířila se nabídka jednotlivých frakcí. Do pece se tak dostává velmi čistá surovina. Nová technologie nabízí zcela jinou kvalitu expandovaného perlitu. Konkurenční perlit obsahuje, jak již bylo řečeno, velké množství jemného prachu. Perlit obecně je take velmi nasákavý (až 300 % objemu) a v kombinaci se šupinkovitým tvarem prachových zrníček do značné míry ovlivňuje chování výstupního produktu. Pokud se běžný perlit dávkuje do směsi, výrazně zvyšuje spotřebu záměsové (reologické) vody. Část této záměsové vody je „ztracena“ na smočení perlitového prachu, který má velký měrný povrch, další část vody je nasáta do porézní struktury perlitu a není nijak využita. Další negativní jev je, že k sorpci vody dochází dlouhodobě. To znamená, že zpravidla dochází k postupné ztrátě zpracovatelnosti v čase s tím, jak je další a další voda „vsakována“ do perlitu. Knauf Perlit je však takřka bezprašný a zrna jsou skoro nenasákavá. Potřeba záměsové vody je tím pádem nižší a nedochází k negativní ztrátě zpracovatelnosti v čase.Proto je použitelný i v aplikacích, kde dříve běžně vyráběné perlity bylo možné aplikovat. Jak perlit v Bublonu prochází jednotlivými teplotními zónami, dochází k souměrné expandaci, takže zrníčka jsou symetrická, jejich povrch je sklovitě slinutý a také několikanásobně pevnější. To rovněž ovlivňuje kvalitu budoucího výrobku stejně jako odolnost perlitu při transportu.

V závodě Knauf Kbely se rozběhla výroba expandovaného perlitu V závodě Knauf Kbely se rozběhla výroba expandovaného perlitu

Nové možnosti a nové receptury
Kapacita zařízení na expandaci perlitu v závodě Knauf ve Kbelích je až 2800 m3 za měsíc. Primárně bude takto zpracovaný perlit sloužit k výrobě sádrových omítek Knauf.

S novým perlitem budou omítky lépe zpracovatelné a budou mít lepší vydatnost. Tím však využití perlitu nekončí. Nová technologie otevírá další široké možnosti, a to nejen ve stavebnictví.

Ivan Sklenář, Lukáš Veverka,
Knauf Praha, s. r. o.