Informace výrobců

Technologie Compact Pipe pro přivaděč vody na Kroměřížsku

Wavin Ekoplastik, dodavatel plastových potrubních systémů, se podílí na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe.

Infrastruktura prameniště Hulín byla vybudována v 70. letech minulého století. Jímací území tvoří soustava vrtů, akumulační nádrž s armaturní komorou a čerpací stanice. Z vrtů je čerpána voda potrubími DN 150 do armaturní komory a akumulační nádrže, odkud je potom vedena přes čerpací stanici do úpravny vody v Kroměříži. Současný stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště je již na pokraji životnosti a provozovatel musí stále častěji řešit závady a poruchy. Vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech se navíc z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož vyplývá i potřeba vyšší kapacity. Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče.

V požadavcích projektu byly minimalizace zásahu do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální dopad stavby na okolí. Rozhodnuto bylo o využití technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Proto je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v místech městské či průmyslové výstavby, nebo v krajinářsky chráněných či zemědělsky obdělávaných oblastech. Princip této metody je založen na zatažení předtvarovaného PE potrubí se zmenšeným vnějším průměrem do původní trubky. Nové PE potrubí je následně vráceno do kruhového průřezu a staré potrubí nadále slouží jako ochrana a opora pro novou trubku.

Technologie Compact Pipe pro přivaděč vody na KroměřížskuTechnologie Compact Pipe pro přivaděč vody na KroměřížskuTechnologie Compact Pipe pro přivaděč vody na KroměřížskuTechnologie Compact Pipe pro přivaděč vody na Kroměřížsku

Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě jednoznačná,“ říká Daniel Šnajdr, produktový manažer firmy Wavin Ekoplastik. „Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínos je tedy nejen ekonomický, ale spočívá především v ohleduplnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Navíc se tato technologie osvědčila již u mnoha podobných projektů v ČR i v zahraničí a získala dokonce několik významných ocenění.“

V projektu je použito celkem 7,5 km potrubí Compact Pipe PE 100 RC, DN 300 z produkce společnosti Wavin (dodavatel Wavin Ekoplastik), které je rozděleno do 54 úseků.

Stavba řeší zkapacitnění prameniště Hulín až na Q = 100 l.s–1, včetně dopravy surové vody do úpravny vody Kroměříž. Nové řešení zároveň výrazně zvýší provozní zabezpečenost Kroměřížska, zejména při řešení krizových stavů a při ohrožení některého ze zdrojů podzemní vody.

Investorem projektu jsou Vodovody a kanalizace Kroměříž. Stavba přivaděče byla zahájena v listopadu loňského roku, dokončení se předpokládá v září 2017.

podle podkladů firmy Wavin Ekoplastik

Technologie Compact Pipe