Informace výrobců

Jaká je cena a hodnota dešťové vody v zastavěném území?

Hodnota dešťové vody není jen o ekonomickém, nýbrž o enviromentálním vyjádření. Co preferujeme? Naším přístupem k dešťové vodě v zastavěném území můžeme přírodě pomoct udržet její standardní cykly. Můžeme zpomalit snižování hladiny podzemních vod nebo zlepšit naše životní prostředí kolem nás. Regulovaný odtok vody musí být nedílnou součástí nové výstavby pro zachování přirozeného koloběhu vody. V krajině je možné s vodou hospodařit intenzivněji než ve městech. Zastavěné území však nedává tolik prostoru pro zadržení vody a dešťová voda bývá znečištěná. Moderní technologie hospodaření s dešťovou vodou však mohou překonat jak komplikace se znečištěním, tak i s místem. Akumulační a retenční systémy s dočišťováním vody mohou být umístěny pod zpevněné povrchy.

Co dělat s dešťovou vodou?

Ideálním řešením je zadržet vodu v místě spadu a umožnit jí zasáknout do země. Tím docílíme alespoň částečného doplnění hladiny podzemní vody. Pokud to nelze, pak s pomocí retenčních nádrží a regulátorů můžeme odtok alespoň zpomalit a dát šanci se o vodu kvalitně postarat někde níže na vodním toku. Vodu můžeme využít i zpětně pro požární nádrž, doplnění jezírek nebo na zalévání. Pro větší aglomerace je zpětné využití dešťové vody v objektech (tzv. šedá voda) ale drahé a vzhledem k ceně pitné vody i neekonomické.

Pokud to půdní podmínky dovolí, předčištěnou dešťovou vodu vsakujeme přímo na pozemku. To platí nejen pro rodinné domy, ale i pro jakýkoliv skladový areál nebo obchodního centrum. Kvůli nedostatku místa bývá vsakovací galerie většinou umístěna přímo pod parkoviště. Musí být navržena tak, aby vydržela pojezd vozidel a nedocházelo k žádným propadům a sesuvům. Používají se proto vsakovací boxy, které mají dostatečnou pevnost. Duté boxy jsou nejen pevné, ale mají cca trojnásobně větší kapacitní objem než štěrk.

SchémaVsakování

Pokud kvalita podloží nebo sítě pod povrchem neumožňují efektivní vsakování, pak je třeba regulovat odtok vody. Správně zvolený regulátor průtoku zajistí, že do kanalizační sítě postupně odchází jen omezené množství vody a díky tomu můžeme dešťovou vodu využít lépe později nebo někde jinde.

Retenční nádrže pod povrchem nikdo nepozná. Mohou tam být rozsáhlé objekty, které zadrží vodu ze všech okolních ploch, ale na povrchu budou jen nenápadné poklopy, které umožňují revizi a údržbu. Potřebné objemy musí být dodrženy, ale tvar lze uzpůsobit prostorovým možnostem.

Zasakovací galerieRetenční galerieTree-box - schéma

Zeleň ve městech – ochrana a zálivka

Jak velké koruny stromů ve městech potřebujeme? Jak velký stín mají vydávat a jak moc se mají podílet na ochlazování přehřátých center měst? To záleží také na kvalitě jejich kořenového systému. Se systémem Tree-boxů realizujeme nejen ochranu kořenových systémů k zajištění pohodlného růstu, ale také správné okysličení. Ochranný systém jim umožňuje růst pod povrchem přirozeně ve všech směrech.

Neméně důležitá součást ochrany zeleně, zvláště stromů, je zajištění dostatečné závlahy. Pokud je strom přímo v chodníku, můžeme k němu dešťovou vodu přivádět přímo z uliční vpusti – ovšem předčištěnou. Dostane se mu dostatek vody a přebytek bude odveden do retence nebo do kanalizace. V uliční vpusti musí být umístěn filtr, který absorbuje soli, těžké kovy nebo zbytky úkapů. Jinak by se kořeny mohly nenávratně poškodit.

Uliční vpustFiltr uliční vpusti

Pro dlouhé stromořadí, nebo při malých spádech vozovky je ale vhodnější použít liniový systém MEA CLEAN s unikátním složením filtračních vrstev. Certifikované filtrační složení žlabu MEA CLEAN biologicky odbourává ropné nebo olejové látky a absorbuje těžké kovy. Dešťová voda tak může být odvedena přímo do kořenových systémů.

Žlab MEA CLEANŽlab MEA CLEAN

Akumulace vody pro další využití v městských aglomeracích

Nejen pro rodinné domy a zahrádky, ale pro každý komerční komplex nebo městskou aglomeraci by se mělo stát standardem zadržování dešťové vody pro zalévání. Nejjednodušší je využití akumulačních nádrží jako požárních nádrží v kombinaci se zaléváním městské zeleně. Vsakování přímo v centrech měst nelze využít dostatečně, je zde příliš mnoho podzemních sítí nebo objektů.

Projekční tým MEA navrhuje individuální řešení odvodnění, zachycení nebo akumulace vody podle požadavků a možností místa.

Více o systémech hospodaření s vodou: www.mea-odvodneni.cz/mea-water/kategorie/4

Retenční nádrž

Autor: Ing. Jan Ochec, MEA Water Management s.r.o.