Informace výrobců

Baumit Alpha – litý potěr na bázi sádrovce

Podlahy představují v dnešních pozemních stavbách velmi rozsáhlou a významnou část. I proto je potřeba věnovat jejich výběru a skladbě náležitou pozornost. Moderním trendem pro interiéry je použití litých potěrů na bázi síranu vápenatého. Baumit v tomto segmentu nabízí produktovou řadu Alpha.

Baumit patří mezi nejúspěšnější dodavatele suché směsi pro tento typ litého potěru na českém trhu, a to díky své velmi kvalitní produktové řadě Alpha. V nabídce jsou dvě verze této řady s označením 2000 nebo 3000. Rozdíl v obou produktech je dán odlišným parametrem pevnosti v tlaku (20, resp. 30 MPa). Obě tyto směsi litého potěru pro interiérové prostory se vyrábějí několikastupňovou dehydratací sádrovce však a spojuje je hned několik velmi užitečných vlastností. Vedle objemové stálosti, která zabraňuje prasklinám a deformacím, ocení realizační firma a potažmo investor také samonivelační efekt směsi, který urychluje práci a tím šetří čas i finance. Mezi obecné přednosti výrobní řady Alpha řadíme i absenci finálního broušení, neboť na povrchu nezůstává po vytvrdnutí žádný šlem. Pro svoji skvělou tepelnou vodivost jsou potěry Baumit Alpha vhodné také u skladeb s podlahovým topením a v obou verzích jsou určeny pro všechny druhy podlahových krytin.

Otázkou tedy zůstává, kdy se rozhodnout pro litý potěr na bázi síranu vápenatého (Alpha) a kdy pro klasický cementový potěr. Zcela zásadní je míra vlhkosti v interiéru. Výrobek Baumit Alpha je totiž určen výhradně pro suché a většinou obytné interiéry, kde nehrozí žádné vlhkostní zatížení. Pokud by tomu tak bylo, je vhodnější zvolit výrobek na bázi cementu. Ve prospěch produktové řady Alpha však obecně hovoří menší četnost dilatací a také nižší vrstva nad zalitou horní úroveň trubek v případě použití u podlahového topení. V řeči čísel to znamená min. 35 mm u výrobku Baumit Alpha oproti min. 45 mm při použití cementového potěru. Ve výsledku přináší tento rozdíl snížené náklady (rozdílné spotřeby materiálů) i zkrácení času celkové realizace. Mluvíme-li o systému a četnosti dilatací, pak připomeňme, že lité potěry na bázi síranu vápenatého vyžadují tvorbu dilatačních celků až při velikosti 10×10 m, resp. 20×20 m podle volby finálního typu podlahy. Avšak cementový potěr má předepsaný dilatační celek nejvýše 5×5 m, což zvyšuje pracnost celé realizace.

Baumit Alpha 2000Baumit Alpha 3000

Z hlediska konstrukce rozlišujeme čtyři možné varianty, a to spojený potěr, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr a již zmíněný vytápěný potěr. Jednotlivé varianty se odlišují podle použití a také složením jednotlivých vrstev, což přináší rozdílné vlastnosti konstrukce. U spojeného potěru je často potřeba sjednotit vlastnosti povrchů základní konstrukce. Efektivní řešení nabízí Baumit v podobě nanesení několika vrstev základního nátěru Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund, který svým zušlechtěným složením s přítomností křemičitého písku sjednotí především savost různých povrchů, a vytváří tak kontaktní můstek. Pokud nejsou kladeny na podlahu nároky např. na zvýšenou neprůzvučnost, je ideální volit konstrukci potěru na oddělovací vrstvě. V tomto případě je na podklad kladena nejprve speciální Baumit separační PE fólie. Naopak plovoucí potěr je doporučen v případech, kdy jsou na podlahu kladeny akustické a tepelné požadavky. Z těchto důvodů je do její struktury vložena vrstva podlahového izolantu v kombinaci se separační PE fólií a případně je doplněna kročejovou izolací. Podlahový izolant je vkládán pod trubky podlahového topení také u vytápěného potěru ve spojení se systémovou deskou výrobce podlahového vytápění. Ve všech shora zmíněných konstrukcích potěrů se však jednotně využívá jako příslušenství okrajová dilatační páska.

Samotná realizace litého potěru s výrobkem Baumit Alpha má několik fází a je nutné dodržet výrobcem stanovený technologický postup. Pro přípravnou fázi je potřeba připomenout nutnost sjednocení vlastností základního povrchu, především jeho stupeň savosti. Povrch podkladu musí být rovněž suchý, zbavený nečistot a prachu. V závislosti na zvolené finální nášlapné vrstvě je v některých případech (např. při pokládce lepeného vinylu) požadována ještě nivelizační stěrka, kterou v požadované kvalitě nabízí jedna ze tří variant výrobní řady Baumit Nivello. Tuto stěrku lze rovněž využít v případě mírné regulace celkové výšky podlahy. Rovina, k níž se vztahuje hladina při lití potěru, se vymezí pomocí nivelačního přístroje, měřičské latě a úrovňových měrek nebo pomocí hadicové vodováhy. Po montáži okrajové dilatační pásky případně položení tepelněizolačních desek u podlahového topení již může dojít k aplikaci litého potěru Baumit Alpha do předem stanoveného prostoru.

Tento potěr na bázi síranu vápenatého se přímo na místě realizace zpracovává strojně, a to dvěma možnými způsoby. Tím prvním je použití běžného sila v kombinaci se směšovacím čerpadlem SMP FE 100, které je umístěno pod výpustním otvorem sila. Toto čerpadlo je vhodné pro výrobky Baumit Alpha 2000 i 3000 a je dodáváno včetně hadic na lití směsi o průměru 40 a 50 mm. Maximální vzdálenost dopravení litého potěru u tohoto zařízení je přibližně 80 metrů a směs je možné aplikovat až ve výšce 40 metrů nad zemí. Druhým způsobem je tzv. pytlovaná varianta spočívající v míchání přesného poměru pytlované směsi (40 kg balení) s vodou ve strojním míchacím zařízení Duomix 2000, které je vybaveno aplikačními hadicemi o průměru 35 mm. Výhodou je využití tohoto zařízení rovněž pro přípravu nivelizační stěrky, pokud to je vyžadováno. V obou zmíněných strojních variantách je samozřejmě zapotřebí zajistit přívod vody s minimálním tlakem 2,5 baru a předepsanou elektrickou přípojku 3 x 230/400 V PE+N s jištěním 32 A/C. Za zmínku stojí rovněž možnost kompletního zapůjčení těchto technologií včetně odborné konzultace od techniků společnosti Baumit.

Základním předpokladem pro úspěšnou pokládku potěru s dosažením požadované kvality povrchu je nastavení správné konzistence lité směsi – k ověření konsistence slouží tzv. rozlivová zkouška. Při samotném rozlévání potěru v daném prostoru je potřeba dbát na jeho systematickou postupnost, aby se zabránilo přílišnému roztékání a tím i oddělování jemných částic od vody a přísad. Bezprostředně po rozlití směsi je třeba vrstvu zhomogenizovat a odvzdušnit. Pro tyto účely se používá ježatý odvzdušňovací válec nebo vibrační lať o vhodné šířce. Do stanovení předepsané tloušťky litého potěru promlouvá především typ konstrukce podlahy a použitá varianta potěru Baumit Alpha. U konstrukce plovoucího potěru vstupuje do správného výpočtu také užitečné zatížení, udávané v kN/m² plochy. Konkrétní hodnoty jsou zveřejněny v přiložených tabulkách.

Tabulka 1: Hodnoty tloušťky potěru

Tabulka 2: Hodnoty užitného zatížení

Velmi důležité v celém technologickém procesu je dodržení dvou hlavních zásad po aplikaci litého potěru. Prvních 48 hodin po zhotovení je třeba litý potěr ochránit před průvanem a také před intenzivním slunečním svitem, který by způsobil výrazné tepelné rozdíly ve schnoucí ploše. Naopak od třetího dne po aplikaci je potřeba místnosti a prostory s litým potěrem intenzivně větrat. Jedině tak lze zaručit kvalitní finalizaci celého procesu. Pro příklad uveďme, že 5cm vrstva běžného anhydritového litého potěru vyschne za cca 5–6 týdnů, kdežto schnutí potěru Baumit Alpha ve stejné tloušťce bude trvat cca 4–5 týdnů. Zkrácení této doby o přibližně 2 týdny a možnost pochůznosti (za optimálních podmínek) již za cca 8–12 hodin jasně hovoří ve prospěch litého potěru Baumit Alpha. I tady totiž platí známé pravidlo, že čas jsou peníze.

V oblasti použití litého potěru se však objevují také nové metody. Byla již zmíněna jejich častá aplikace v případě podlahového topení, kde se dosud využívalo dvou systémových řešení – uložení na podlahovém izolantu nebo na systémové desce. Tady již dlouhodobě funguje spolupráce s firmou REHAU. Obě zmíněná řešení, která mají samozřejmě odlišné skladby, však dnes může doplnit alternativní cesta v podobě využití systému tepelně-akustické izolace ThermoWhite. Zjednodušenou podstatou tohoto řešení je strojní zasypání a zarovnání trubek podlahového topení sypkou směsí EPS granulátu a pojiva, na který se poté nanese tradiční formou litý potěr Baumit Alpha. Dosavadní výsledky této společné aplikace ukazují na velmi efektivní řešení.

podle podkladů firmy Baumit

Osazení okrajové dilataceRozlivová zkouškaLití potěruPráce s vibrační latíOdvzdušnění ježatým válcemBaumit – Rehau ukázka řešení systémová deska PT vrstvy: 1 – podkladní beton; 2 – Rehau VARIONOVA s kročejovou izolací – systémová deska; 3 – Baumit Alpha 2000, 3000 – litý potěr; 4 – Baumit SuperGrund – kontaktní můstek; 5 – Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni – flexibilní lepicí hmota; 6 – Baumit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota; 7 – Baumit okrajová dilatační páska tl. 10 mmAplikace Systém ThermoWhite před potěrem