Ekonomika

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2019 – I. pololetí

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). JKSO je klasifikace, která není závazná.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl s účinností od 1. ledna 2004 Klasifikace stavebních děl CC-CZ (dále jen „Klasifikace CC-CZ“). Klasifikace CC-CZ obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions – CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Předmětem Klasifikace CC-CZ je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CC-CZ nahradila stávající Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce. Opatření, jímž byla tato klasifikace vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2003. Klasifikace CC- -CZ obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky. Klasifikace CC-CZ je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.

Jestliže srovnáme evropskou klasifikaci CC-CZ s JKSO, vidíme, že CC-CZ neobsahuje velice důležitý klasifikační znak, a to technologický soubor, který udává typ nosné konstrukce, hlavního materiálu atd. Bez doplnění tohoto znaku do národní verze CC-CZ je klasifikace pro naše potřeby jen těžko využitelná. Proto budeme i nadále, tak jako ÚRS, a. s., prezentovat orientační hodnoty ukazatelů stavebních objektů na měrné a účelové jednotky dle JKSO, přepočítané na aktuální cenovou hladinu, tj. cenovou hladinu Cú 2019/I. Ceny uvedené v jednotlivých tabulkách jsou v úrovni základních rozpočtových nákladů (cenová úroveň 2019/I povýšená o průměrné ostatní rozpočtové náklady – VRN/NUS – ve výši cca 2,5 % ze základních rozpočtových nákladů). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá tabulka je označena oborem dle JKSO a v jednotlivých řádcích jsou uvedeny technologické soubory – Ts (šesté místo JKSO). Toto místo udává např. typ svislé nosné konstrukce (obor 801–817), vodorovné nosné konstrukce (obor 821), materiál konstrukce krytu (obor 822) atd. Ceny za měrné jednotky jsou odvozeny z báze technicko- hospodářských ukazatelů stavebních objektů firmy Porings, s. r. o., která obsahuje reprezentativní vzorek cca 1200 objektů. Výpočet je současně korigován ukazateli ÚRS Praha, a. s.

Obory 801 a 802

Obory 803 a 811

Obory 812 a 813

Obory 814 a 815

Obory 815 a 821

Obory 822 a 823

Obory 824 a 827

Obory 828 a 833

Zkratky uvedené v měrných jednotkách:
m³ OP metr kubický obestavěného prostoru
m DO     metr délky oplocení
m DU metr délky úseku
m DT metr délky trasy
m² PuP metr čtvereční půdorysné plochy
m² PK    metr čtvereční plochy komunikace
m² ZpP metr čtvereční zpevněné plochy
m² UpP metr čtvereční upravené plochy
m² PU metr čtvereční plochy území

PAVEL FIKAR

Ing. Pavel Fikar (*1941)
absolvoval Stavební fakultu ČVUT (1963), pracoval v n. p. IPS Praha a poté v ÚRS Praha. Od roku 1991 do 2009 byl spolumajitelem a současně technickým ředitelem firmy Porings, s. r. o. Společnost Porings je od dubna 2009 dceřinou společností ÚRS Praha, a. s.