Ekonomika

BIM a určování cen staveb

Určit cenu stavby, zpravidla sestavením stavebního rozpočtu, je časově náročný úkol. Projektant, který zpracovává kontrolní rozpočet pro investora, nebo zhotovitel stavebních prací, který připravuje konkrétní cenovou nabídku nebo soupis provedených prací pro fakturaci, musí vypočítat správná množství stavebních konstrukcí a odpovídajících prací, materiálů a výrobků. Dále se musí dobře orientovat v cenách/ nákladech. Může mu při této práci pomoci BIM?

BIM i digitalizace jsou celosvětovým fenoménem dnešní doby. Jsou spojovány především s vyšší efektivitou práce a spolupráce, kvalitnějšími dodávkami projektů, staveb a jejich provozu a s úsporou nákladů. Zkratka BIM představuje „building information model/modelling“, tedy informační model stavby nebo také proces řízení informací po celou dobu životního cyklu stavby.

Základním výstupem přípravy stavby prováděné metodou BIM je 3D model stavby, který kromě samotných 3D grafických informací obsahuje zpravidla další užitečné informace. Mezi tyto informace mohou patřit i informace o ceně – tzv. pátý rozměr modelu (5D). Informace o cenách mohou být různé – např. počáteční investiční náklady na výstavbu, náklady na provoz a údržbu, náklady na obnovu ad. Ve všech případech, podobně jako při zpracování rozpočtu například z 2D výkresů, jsou pro zpracování rozpočtu klíčové správné výměry a ceny za danou výměru.

Určení výměr z 3D modelu

Z hlediska určení výměr se zdá být existence 3D modelu jasnou výhodou. Přesto je v praxi často vidět, že rozpočtáři staveb – ať už samostatní rozpočtáři tvořící kontrolní rozpočet pro investora, nebo nabídkoví přípraváři stavebních firem tvořící cenovou nabídku – výměrám z 3D CAD programů nevěří. Typický případ je, když projektant v dobré víře vyjít rozpočtům vstříc vyexportuje výměry z 3D CAD SW např. do Excelu, předá je rozpočtáři, ale rozpočtář začne zcela nebo zčásti počítat výměry raději znovu vlastním výpočtem. Proč? Důvodů je více:

1. Hlavním důvodem je, že za rozpočet ručí rozpočtář; proto si chce být stoprocentně jist.
2. Kontrolou/dopočtem výměr rozpočtář projekt pozná, zahrne i nemodelované nositele nákladů a případně odhalí nedostatky.
3. Rozpočtář obvykle nemá k dispozici 3D CAD SW, kde by si mohl výměry rychle zkontrolovat tak, jak to může provádět projektant – např. kliknout na výměru v tabulce výměr, rovnou si zobrazit konkrétní 3D prvek a ten zkontrolovat. I kdyby však měl rozpočtář k dispozici konkrétní 3D CAD SW, tak s ním nebude moci pracovat v případě poskytnutí modelu v jiném 3D CAD SW; tj. musel by mít všechny 3D CAD SW a ty umět ovládat. To by bylo časově velmi náročné a neúměrně nákladné.
4. Výměry jsou v modelu v jiné struktuře, než rozpočtář potřebuje.

Export výměr do Excelu z 3D CAD SW

První dva uvedené důvody jsou logické a souvisí s výkonem odborné profese tvůrce rozpočtu/ cenové nabídky. Klíčové jsou tedy body č. 3 a 4. Možným řešením je SW nástroj BIM PLATFORMA, vyvinutý společností ÚRS CZ, který umožňuje rozpočtářům pracovat přímo s informacemi z 3D modelu. Jeho autoři vidí potenciál rychlejšího zpracování rozpočtů při využití výměr z 3D modelu a zároveň si uvědomují i výše uvedené překážky. BIM platforma nabízí tyto možnosti pro práci s výměrami:

1. Umožňuje zobrazit a pracovat s 3D modely ve formátu IFC (IFC slouží jako univerzální výměnný formát, který doporučuje ministerstvo průmyslu a obchodu, včetně použití ve veřejných zakázkách – viz stanovisko ze dne 18. 4. 2019 na webu www.mpo.cz).
2. Seskupuje prvky do logických celků pro tvorbu rozpočtu, včetně jejich výměr.
3. Zobrazuje rozměry u každého 3D prvku.
4. Umožňuje převzít prvky a jejich výměry do rozpočtového SW KROS 4.
5. Jde o webovou aplikaci bez nutnosti stahování/instalace; umožňuje snadné sdílení projektů, zabezpečené přístupy uživatelů.
6. Aplikace je zdarma na webu www.bimplatforma.cz.

Na BIM platformě může rozpočtář pracovat přímo s 3D modelem. Ten může na BIM platformu nahrát sám rozpočtář, nebo díky webovému prostředí přímo projektant po exportu modelu z 3D CAD SW do formátu IFC. Informace o prvcích, které projektant vložil do 3D CAD SW, se tak přímo dostanou k rozpočtáři, a to nejen informace o výměrách, ale i další, které projektant k 3D prvkům v modelu připojil.

Výměry prvků z 3D CAD SW se liší v závislosti na daném 3D CAD SW, jeho verzi, způsobech modelování a také na nastavení exportu modelu do IFC. Protože těchto faktorů, které leckdy zásadně ovlivňují výsledné hodnoty výměr v IFC modelu, je hodně, připravila společnost ÚRS CZ metodiku tvorby modelu, kde jsou uvedena jednoduchá doporučení pro práci projektanta při tvorbě 3D modelu a nastavení exportů do souboru IFC (pro SW Autodesk Revit, Graphisoft ARCHICAD ad.). Metodika je dostupná na www.bimplatforma.cz, kde bude průběžně aktualizována a doplňována na základě zkušeností z projektů a pro další 3D CAD SW. Bude-li takto projektant postupovat, bude následná tvorba rozpočtu pro rozpočtáře srozumitelná a ve srovnání s čistě manuálním odečítáním výměr z výkresů výrazně rychlejší. Kontrolami lze eliminovat nebezpečné systematické chyby a sníží se chybovost těžce dohledatelných ojedinělých individuálních chyb.

Zobrazení IFC modelu na BIM platformaZobrazení oceněného modelu na BIM platformě

Cenové informace

Po převzetí výměr z BIM platformy do rozpočtového SW KROS 4 může rozpočtář provádět již standardní ocenění pomocí oceňovacích podkladů, které má k dispozici – nejčastěji pomocí Cenové soustavy ÚRS, případně pomocí databází komerčních va riant či podkladů z Materiálů online (www.pro-rozpocty.cz). Po převzetí výměr se mu navíc přebírají do tzv. výkazu výměr i unikátní čísla jednotlivých prvků 3D modelu (GUID) a další informace. Výkaz výměr v rozpočtovém programu tak umožňuje jak danému rozpočtáři, tak i dalším osobám, kteří budou s rozpočtem/soupisem prací s výkazem výměr dále pracovat, provádět následnou snadnou kontrolu přímo pomocí „prokliku“ a zobrazení daného prvku v 3D modelu na BIM platformě.

Po vytvoření/ocenění rozpočtu v rozpočtovém SW z 3D modelu, lze standardně vyexportovat/ vytisknout rozpočet, nebo i nahrát ceny prvků na BIM platformu pro zobrazení cenových informací přímo u modelu.

Centrální databáze

Pro efektivní spolupráci více osob se používají centrální sdílené databáze, odkud mohou všichni používat organizovaně spravovaná data. Možnosti digitalizace a BIM toto pravidlo posouvají i napříč různými profesemi a softwary. Vznikají tak chytrá řešení, kdy ze společné databáze mohou čerpat například projektanti, rozpočtáři, energetici a další.

Takovou databází je například Stavební knihovna DEK, která je dostupná zdarma na webu www.deksoft.eu. Jedná se o webovou online databázi, ze které je možné vybírat a zapisovat informace o materiálech, výrobcích, skladbách konstrukcí a systémů do 3D CAD SW i dalších programů. Vkládání do programů je zajištěno automaticky pomocí jednoduchých pluginů, které stačí stáhnout a nainstalovat. Ze stavební knihovny DEK lze vybírat:
• TOP skladby a systémy vytvořené a ověřené
výpočty i praxí od společnosti DEK,
• materiály, výrobky a skladby vytvořené přímo
od jednotlivých výrobců,
• univerzální skladby – např. pozemní komunikace dle TP 170 Ministerstva dopravy.

Stavební knihovna DEK

V případě využití zápisů do 3D CAD SW projektant získává nejen technicky ověřená řešení skladeb a systémů, ale také jejich ocenění pomocí Cenové soustavy ÚRS. Z tohoto unikátního spojení tak mohou těžit projektanti pro snadnou specifikaci skladeb a systémů v 3D CAD SW, kdy kromě skladeb a technických parametrů vidí též orientační cenu skladby (např. m2 stěny, omítky, podlahy, střechy ad.), tak následně rozpočtáři při vytvoření rozpočtu.

V případě užití těchto v současné době několika set oceněných skladeb ze Stavební knihovny DEK pak rozpočtář získává využitím BIM platformy a SW KROS 4 rovnou oceněný rozpočet z 3D modelu. Časová úspora při tvorbě rozpočtu je značná a eliminují se individuální chyby. Navíc zůstává zachována výhoda jako při zpracování podrobného rozpočtu – tj. lze např. určit pracnosti v normohodinách, spotřeby materiálů, potřeby strojů a kdykoliv provádět analýzy a záměny včetně cenových dopadů.

BIM a digitalizace výrazně přispívají ke vzniku chytrých řešení, která jednoznačně mohou pomoci při určování cen staveb. Jedná se o rychlejší výpočty a zpracování výměr, propojení 3D modelu a cenových informací (5D), vznik centrálních databází informací použitelných pro ocenění i pro další obory.

Zobrazení příček na BIM platformě včetně rozpočtu skladby ze Stavební knihovny DEKRozpočet příček v SW KROS 4

Text: Ing. Daniel Cihelka (*1983) 
– absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor projektový management a inženýring. Od roku 2008 pracuje ve společnosti ÚRS CZ, nejprve jako obchodní zástupce, nyní jako projektový manažer. Řídí implementace softwarových řešení ve státní i soukromé sféře a vývojové projekty.