Články

Průzkum Skanska Office Index 2009

Společnost Skanska již potřetí provedla v České republice,
Polsku a Maďarsku svůj průzkum Skanska Office Index. Jeho
výsledky ukázaly, že většina českých firem (83 % respondentů)
počítá s tím, že v horizontu roku 2010 bude využívat
zhruba stejně velký kancelářský prostor.

Při vyhledávání nových kancelářských prostor jsou pro české
firmy nejdůležitější následující faktory: podpora spokojenosti
zaměstnanců a dobré pracovního prostředí, dostupnost
parkovacích míst a blízkost hlavních komunikací. Co se týče
úspory nákladů v kancelářských prostorech, nejdůležitější jsou
pro české firmy úspory nákladů za energie (58 % respondentů).
Plných 79 procent respondentů uvedlo, že přijímají opatření ke
snížení ekologického dopadu svého provozu, přičemž hlavní
ekologickou aktivitou společností je podle průzkumu „třídění
odpadu“.
 
Velikost kancelářských prostor
V Polsku se 22 % (33 % v roce 2008)
respondentů domnívá, že se jejich kancelářské prostory
v horizontu roku 2010 rozšíří, zatímco 69 % (2008: 59 %)
uvádí, že zůstanou stejné. V Maďarsku počet respondentů
předvídajících rozšíření kancelářských prostor poklesl na 15 %
(2008: 24 %), naopak počet respondentů uvádějících plánované
zmenšení kancelářského prostoru stoupl na 19 % (2008: 10 %).
V České republice se výrazná většina respondentů domnívá, že
i v letošním roce bude provozovat stejně velké
kancelářské prostory: 83 % respondentů oproti 72 %
v roce 2008 a 63 % v roce 2007; pouze 12
procent (2008: 20 %, 2007: 31 %) uvedlo, že plánují
v letošním roce rozšíření kancelářských prostor.
 
Počet zaměstnanců
Respondenti ze všech tří zemí zařazených do průzkumu uvedli,
že početní stav jejich zaměstnanců v kancelářích bude
v horizontu nadcházejícího roku zhruba stejný. Pouze 16 %
(2008: 20 %) respondentů v České republice uvedlo, že plánují
v následujícím roce zvýšit počet svých zaměstnanců, zatímco
73 % (2008: 68 %, 2007: 54%) uvedlo, že jejich početní
stavy kancelářského personálu zůstanou v následujícím roce
stejné. V Polsku stejně odpovědělo 29 % (2008: 51 %)
respondentů, v Maďarsku pak 25 % (2008: 34 %).
 
Velikost a rozložení kancelářského
prostoru
V České republice má 32 % respondentů 8–11 metrů
čtverečních kancelářského prostoru na zaměstnance; u 20 %
respondentů činí tento poměr 16 m2/zaměstnance
a u 13 % více než 16 m2/zaměstnance; 38 %
českých respondentů uvedlo, že mají pouze individuální kanceláře
a 24 % provozuje kombinaci „25 % otevřených
kancelářských prostor a 75 % individuálních
kanceláří“.
 
Významné faktory pro pronájem nových
kanceláří
Při hledání nových kancelářských prostor uvádějí české
i polské firmy shodně jako nejdůležitější faktory podporu
spokojenosti zaměstnanců a vytvoření dobrého pracovního
prostředí. Maďarští respondenti průzkumu uvedli, že pro ně je
nejdůležitější výše nájmu a finanční podmínky. Dalšími
významnými faktory jsou náklady na energie a dostupnost
parkovacích míst. Pro české respondenty byly třemi nejdůležitějšími
faktory následující: podpora spokojenosti zaměstnanců
a vytvoření dobrého pracovního prostředí, dostupnost
parkovacích míst a poloha – blízkost hlavním
komunikacím.
 
Ekologická odpovědnost
Maďarští respondenti byli nejaktivnější v přijímání
opatření na snížení ekologického dopadu svého působení – plných
83 % oproti 79 % českých a 54 % polských
respondentů. Z českých respondentů průzkumu jich 58 %
projevilo zájem o snížení spotřeby energie; dále 30 %
(2008: 29 %) uvažuje o snížení počtu zaměstnanců a novém
jednání o podmínkách podnájmu. Většina českých respondentů
77 % (2008: 79 %) uvedla, že součástí ekologicky odpovědné
stavby by měla být i snížená spotřeba energie.
 
Nízké povědomí o ekologických
programech
Zhruba 80 % respondentů nikdy neslyšelo
o ekologickém programu pro budovy, jako jsou například
GreenBuilding nebo LEED, ačkoli zhruba čtvrtina respondentů uvádí,
že by jim taková nabídka přišla lákavá. S ekologicky
odpovědnou budovou si respondenti spojují zejména nižší spotřebu
energií a použití ekologických materiálů. Dále pak považují za
ekologické efektivní využití zdrojů, recyklaci a využití
odpadu a v neposlední řadě i zdravější pracovní
prostředí. Co se týče ekologických aktivit, většina českých firem
uvedla „třídění odpadu“; dále téměř 80 % českých respondentů
uvedlo, že přijímají ekologická opatření.
 
Pohled na vlastní odvětví
Pohled na vývoj vlastního odvětví byl u respondentů ve
všech třech zemích v porovnání s loňským rokem horší.
Pouze 54 % (66 % v roce 2008) českých respondentů
uvedlo, že jejich odvětví expanduje. Stejné údaje z Polska
potvrzují, že polská ekonomika stále patří k těm
nejoptimističtějším, byť i zde je vidět pokles – 68 %
oproti 89 % v roce 2008. V Maďarsku pouze
29 % respondentů označilo své odvětví za rostoucí, což je
pokles oproti předchozímu roku, kdy to bylo 55 %.
 
Fakta o průzkumu Skanska Office
Index
● Office Index je každoroční průzkum, který od roku 2007
probíhá v České republice, Polsku a Maďarsku. Podobný
průzkum probíhá i v severských zemích.
● Cílem průzkumu je získat informace o potřebách
a názorech firem na současná i budoucí pracoviště.
● Průzkum provedla v průběhu října 2009 výzkumná agentura
GfK Group pro společnost Skanska Commercial Development
Europe.
● Průzkum oslovil 600 respondentů v Polsku, Maďarsku
a České republice; v každé zemi bylo osloveno 200
firem.
● Respondenti průzkumu jsou zodpovědní za pronájem
kancelářských prostor a řeší strategické záležitosti týkající
se kancelářského prostoru.
● Společnosti oslovené v průzkumu podnikají zejména
v následujících odvětvích: bankovnictví, finanční pojištění,
doprava/komunikace, informační technologie, poskytování služeb
a výroba.
● Oslovené společnosti mají nejméně 20 administrativních
zaměstnanců a 200 čtverečních metrů kancelářského prostoru.
V roce 2008 to bylo 50 zaměstnanců a 500 metrů
čtverečních kancelářského prostoru.
● Geografická specifikace: Velká města v Maďarsku, Polsku
a České republice, např. Praha, Ostrava, Brno či
Plzeň. 
 
tisková zpráva