Články, Informace výrobců, Materiály

Požární odolnost cihel a stropů Porotherm

V současné době se v odborných publikacích často skloňuje termín požární odolnost materiálů. V tomto příspěvku se zaměříme na požární odolnost cihelných bloků a jejich zabudování do konstrukcí s ohledem na požárněbezpečnostní kritéria.

Požární odolnost materiálů lze definovat jako dobu, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. Požární odolnost materiálů vyjadřují normová kritéria: kritérium, které označuje ztrátu nosnosti a stability R; kritérium udržení celistvosti, tedy stavu, než dojde ke vzniku trhlin, jimž by se mohl šířit požár E a kritérium I, vyjadřující dobu do překročení mezní teploty 150 °C na povrchu konstrukce odvráceném od ohně.

Požární stěna – je nutné řádné uzavření ložných spárZkoušky požární odolnosti stěny z cihelných bloků s výplní z minerální vatyPrůběh požární zkoušky zdiva – detail ložné spáry

Protokol požární zkoušky zdiva z cihelných bloků s výplní z minerální vatyCihelné bloky se vyrábějí vypalováním v tunelových pecích, a je tedy předpoklad že oheň snášejí velice dobře. Obecně jsou cihly zatříděny do třídy reakce na oheň A1, tzn. jako nehořlavý stavební materiál. Zdivo z cihel Porotherm je tedy i při velmi malé tloušťce nehořlavé. Keramické překlady Porotherm a polomontované stropní konstrukce Porotherm jsou taktéž hodnoceny jako nehořlavé s požární odolností vyhovující běžně požadovaným stupňům požární bezpečnosti. Konstrukční části se dále hodnotí v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí. Všechny omítnuté konstrukce z výrobků Porotherm včetně zdiva vyzděného na pěnu Porotherm Dryfix nebo Porotherm Dryfix.extra jsou druhu DP1, tzn. v deklarované době požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru a neztrácejí stabilitu ani únosnost.

V bytové výstavbě se obvykle staví stěny oddělující byty nebo domy jako požární. Účelem takových stěn je zamezit šíření požáru v objektech, přičemž stabilita požární stěny nesmí být porušena ani eventuálním zřícením okolních konstrukcí. Cihelná požární stěna musí mít všechny ložné spáry řádně uzavřené a musí být hladce omítnuta nebo vyspárována. Vnější stěny objektů ale zpravidla jako požární navrhovány nebývají.

Tento přístup lze ilustrovat na projektu větších rodinných domů o dvou bytových jednotkách v Jirnech u Prahy (realizace Cyclus, s. r. o.). Investor požadoval výstavbu z materiálu, který má vysoký tepelný odpor, dlouhou životnost a vysokou požární odolnost. Ze zkušenosti nechtěl používat zateplovací systémy s nízkou požární odolností a krátkou životností obvykle kolem 20 let, která zasahovala do finanční rozvahy budoucích majitelů bytů s hypotečním úvěrem. Po konzultacích společnost zvolila pro nosné zdivo cihelný výrobek Porotherm 38T Profi a stropní konstrukci Porotherm BN, které splňovaly dané požadavky. Výrobky Porotherm 38T Profi jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A1 – nehořlavé a mají požární odolnost REI 90 DP1. Tento výrobek tedy lze použít pro všechny skupiny objektů OB1, OB2 a OB3. 

Požární zkouška stropní konstrukcePožární zkouška stropní konstrukce

Požadavky na požární odolnost pro budovy
● Skupina OB1 – např. rodinné domy s nejvýše třemi obytnými jednotkami:
– min. REI 15 pro nosné konstrukce zajišťující stabilitu budovy,
– min. REI 30 DP1 pro požární stěny mezi budovami;

● skupina OB2 – bytové domy s více než třemi obytnými jednotkami do výšky objektu 22,5 m:
– min. REI 45 DP1 pro obvodové stěny v nadzemních podlažích zajišťující stabilitu objektu;

● skupina OB 3 – domy pro ubytování o limitované ubytovací kapacitě:
– min. REI 45 DP1 pro obvodové stěny v nadzemních podlažích zajišťující stabilitu objektu.

Jako ukázku náročnějšího řešení lze uvést dvojdům s názvem ALIV 1 s užitnou plochou 335,48 m² na zastavěné ploše 207,9 m² s řešením pro využití bytu 5 + kk. Architektura domu byla přizpůsobena požadavkům na nízkoenergetické stavby (autoři RIPS projekt, s. r. o.).

Stopy z důvodu zvýšeného požadavku na zvukovou izolaci a požární odolnost byly zvoleny ze stropního systému Porotherm strop BN – tedy bez nadbetonávky, což znamená úsporu betonu a zjednodušení práce. Stropní konstrukce Porotherm BN se strojně stříkanou omítkou tl. 15 mm je řazena podle druhu konstrukce dle DP1 a požární odolnost má REI 180.

Půdorys domu o dvou bytových jednotkách v JirnechPůdorys domu o dvou bytových jednotkách v Jirnech

Konstrukce stropu – Porotherm strop BN (bez nadbetonávky)Dům v Jirnech, dokončená hrubá stavba

Asi existuje málo domů, kde by v průběhu výstavby investoři nenalezli nějaká místa, které by šlo vyřešit lépe, praktičtěji. Při hodnocení díl ale zástupci investiční společnosti uvedli, že by v domě nic neměnili. Nicméně je velice důležité, aby si uživatel domu dobře rozmyslel, zda výrobek odpovídá požárním a tepelnětechnickým parametrům vyváženě. Je zbytečné věci předimenzovávat, když to projekt nevyžaduje.

Dům v Jirnech po dokončení fasádZákladní informace o stavbě domu o dvou bytových jednotkách v Jirnech
Zastavěná plocha: 207,9 m²
Obestavěný prostor: 1441,2 m²
Užitná plocha: 335,48 m²
Funkční náplň stavby: RD o dvou BJ k bydlení dvou rodin

Složení konstrukcí
Obvodové zdivo:
– Vnitřní sádrová omítka Knauf,
– tepelněizolační zdivo s integrovanou minerální vatou POROTHERM 38T profi (U = 0,19 W/m².K),
– Baumit přednástřik – požadováno strojní zpracování,
– Baumit MPA 35 L, vápenocementová lehčená omítka – požadováno strojní zpracování,
– Baumit Procontact – omítková stěrka Extra s vloženou sklotextilní síťovinou,
– penetrační nátěr pod omítku Baumit Uniprimer,
– pastózní omítka Baumit Silikon TOP;

Stropní konstrukce:
Stropní kontrukce Porotherm strop BN – strop bez nadbetonávky;

Střešní plášť:
– sádrokarton,
– kovová konstrukce tepelné izolace,
– vazníky + tepelná stříkaná izolace tl. 180–220 mm,
– pojistná hydroizolace,
– latě + kontralatě,
– střešní krytina (betonové tašky).

Podlaha 1. NP:
– keramická dlažba,
– anhydritový potěr,
– systémová deska podlahového vytápění pro elektrické odporové kabely,
– E PS-S tl. 200 mm,
– hydroizolace,
– podkladní betonová deska,
– základový rošt;

Okna:
Plastová s hliníkovým opláštěním (Rehau Progres) s trojsklem, Uw = 0,6 W/m².K;

Ostatní vybavení:
– solární panely,
– rekuperace tepla Ventbox 300,
– centrální vysavač Elektrolux,
– předokenní žaluzie včetně chrániče proti nárazu větru,
– laserový chránič otevírání garážových vrat,
– alarm,
– videotelefon.

DANIEL USKOKOVIČ
foto archiv autora 

Ing. Daniel Uskokovič (*1971)
absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Od roku 1994 pracuje ve firmě Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., nejprve jako oblastní manager, nyní jako technický poradce.