Legislativa

Články Legislativa Výplně otvorů

Zabudování oken a dveří má konečně svůj standard kvality

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v ČR je bezesporu dána fakty, že na jedné straně je zde velká poptávka zapříčiněná snahou šetřit, která byla doposud podporována různými dotačními programy, a na druhé straně chybí jakýkoliv český standard pro navrhování a montáže. Tento stav dokazuje nárůst reklamací a stížností […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Příklad navrhování dřevěného nosníku podle ČSN 73 1702

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby z prosince 2007 je modifikovaným překladem německé normy DIN 1052:2004. Modifikace se týká především normativních odkazů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN, popř. ČSN EN. K této normě se připravuje komentář, rovněž jako […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Konštrukčné rezivo v zrkadle európských noriem

Od roku 2002 sa objavujú v európskych normách (EN) konštrukčných výrobkov z dreva odkazy na návrh EN pevnostne triedeného konštrukčného reziva. V roku 2006 táto norma dostala konečnú podobu v normách rady EN 14081-1 až 4. V súčasnosti prebieha v členských krajinách CEN proces preberania do sústavy národných noriem. V príspevku sa rozoberá situácia v ČR a SR v tejto oblasti. […]

Legislativa

Nový stavební zákon

Dnem 1. 1. 2007 vstupuje v účinnost nová právní úprava územního plánování a stavebního řádu včetně nové právní úpravy vyvlastnění, která nahradí dosavadní zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a soubor jeho prováděcích předpisů. Dochází tak k zásadní legislativní změně na daném úseku po třiceti letech působení starého a několikrát novelizovaného […]