Beton

Sanace aktivační nádrže v ČOV Plzeň

Předmětem sanace byly stěny a dno aktivační nádrže o ploše cca 3400 m2, které byly poškozeny provozními kapalinami a fyzikálním a chemickým působením.

Vzhledem k povrchové degradaci stěn a odhalení jemného i hrubého kameniva bylo rozhodnuto, že konstrukce stěn budou celoplošně převrstveny opravnými maltami s krystalizační přísadou. Dno nádrže bylo opatřeno krystalizačním nátěrem. Dilatační spáry v podkladu byly přiznány a následně vytmeleny trvale pružným tmelem na bázi MS polymerů. Všechny konstrukce byly opatřeny hydrofobní impregnací pro omezení vnikání vody do konstrukcí. Některé z přilehlých konstrukcí byly opatřeny ochranným vodou ředitelným epoxidovým nátěrem.

Při sanaci aktivační nádrže čistírny odpadních vod (ČOV) lze využít speciální výrobky značky BETOSAN, které jsou určené pro opravy a sanace betonových konstrukcí v agresivním prostředí.
Tyto výrobky jsou vhodné pro použití v podmínkách ČOV díky své odolnosti proti chemickým vlivům a mechanickému namáhání.

Postup sanace

Nejprve byly všechny konstrukce očištěny pomocí VVP s mechanickým dočištěním. Do podkladu byly připraveny otvory pro budoucí uchycení vláknitých kotev. Dále byla provedena lokální sanace konstrukcí stěn i dna v místech, kde byl podklad poškozen do větší hloubky za pomoci adhezního můstku DENSOCRETE 111 a opravné malty WATERFIX XP TH.

Plošná sanace betonových konstrukcí stěn byla provedena za pomoci mechanického kotvení. To bylo provedeno sítí z čedičových vláken ARMOBET BW a vláknitých kotev. Mechanické kotvení spočívá v uchycení vláknitých kotev do podkladu na chemickou kotvu. Dávají se cca 4 ks/m2. Na konstrukci je provedena první vrstva materiálu, který je plošně aplikován. Na připravené kotvy je „navléknuta“ síť a současně je vmáčknuta do živého plošně aplikovaného materiálu. Z kotvy je svlečena pomocná ochranná bužírka a vlákna kotvy jsou rozprostřena přes síťku. Poté je provedena druhá vrstva reprofilační malty a finalizována. Tento způsob je používán pro nižší závislost na stavu a kvalitě podkladu. Čedičová (bazaltová) síťka umožňuje provést reprofilaci v nižší tloušťce, protože není nutné provádět její krytí ve standardní tloušťce. K vytvoření celoplošné vrstvy bylo využito reprofilační malty WATERFIX XP TH s krystalizační přísadou XY-PEX ADMX C-1000. Materiál s krystalizační přísadou je schopen omezit vnikání kapalin do povrchu konstrukce a snížit tak riziko jejího poškození vlivem korozních procesů. Působením vody totiž dochází nejen k fyzikálnímu poškození betonu, ale i k vnášení chemických médií, která mohou beton degradovat od povrchu.

Po vyzrání byl povrch konstrukcí opatřen hydrofobní impregnací FOBISIL extra W color, která současně dokáže sjednotit mírně rozdílný vzhled na opravených konstrukcích.

Dilatační spáry v konstrukcích stěn a dna byly vyplněny těsnicím provazcem POLYFIX PEP a trvale pružným tmelem na bázi MS polymerů WODAFLEX tmel.

Konstrukce dna byla opatřena těsnicím krystalizačním nátěrem XYPEX CONCENTRATE. Tím je zajištěno omezené vnikání vody a případných degradačních médií do podkladu.

Přilehlé konstrukce byly opatřeny nátěrem EPOLIT W.

Opravené konstrukce / Konstrukce před opravou

Očištěné konstrukce / Vytmelená spára

Závěr

Provedeným sanačním zásahem bylo dosaženo prodloužení životnosti konstrukcí a samozřejmě i přijatelnějšího vzhledu konstrukcí.

DENSOCRETE 111
Antikorozní ochrana / adhezní můstek Dvousložková hmota sestávající ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze

WATERFIX XP TH
Hydroizolační tixotropní malta/stěrka s přísadou XYPEX ADMIX C-1000
Jednosložková suchá tixotropní (nestékavá) maltová směs s obsahem těsnicí přísady XYPEX ADMIX C-1000

FOBISIL extra W color
Hydrofobní probarvená lazura
Jednosložková vodná probarvená lazura na bázi mikroemulze silikonových pryskyřic bez obsahu organických rozpouštědel

WODAFLEX tmel
Jednosložkový izolační elastický těsnicí tmel na bázi MS-polymerů, určený pro utěsňování a vyplňování připojovacích a dilatačních spár v exteriéru i interiéru

WATERFIX XP TH
Hydroizolační tixotropní malta/stěrka s přísadou XYPEX ADMIX C-1000
Jednosložková suchá tixotropní (nestékavá) maltová směs s obsahem těsnicí přísady XYPEX ADMIX C-1000

ARMOBET BW
Bazaltová výztužná síťka – součást zesilovacího systému BETOSAN®
(dvousměrná bazaltová tkanina – výztužná síťka)

POLYFIX PEP
Vyplňovací provazec do tmelených spár
POLYFIX PEP je výplňový materiál na bázi polyetylenu PE ve formě polyetylenové kruhové šňůry s uzavřenými buňkami. Po aplikaci vymezuje požadovanou hloubku spáry a zamezuje přilnutí tmelové vrstvy ke třetí straně spáry

EPOLIT W
Dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice určený pro ochranu a povrchové úpravy betonu a betonových konstrukcí, dále pro povrchovou úpravu cementových a polymercementových správkových malt a cementových a vápenocementových omítek

Ing. ZDENĚK VÁVRA,
BETOSAN, s. r. o.

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 2/2024