Věda a výzkum

Tým z ČVUT hledá v rámci projektu SHui způsoby, jak zadržet vodu v krajině

Cílem projektu SHui (Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems) je hledat inovativní způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem ke klimatickým změnám. Projekt je součástí programu H2020, který je největším programem v EU v oblasti vědy a výzkumu. Účastní se ho celkem 19 prestižních institucí z devíti evropských zemí a Číny. Týmu Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze se do něj podařilo začlenit v náročném dvoukolovém výběrovém řízení.

SHui představuje multidisciplinární projekt se specifickými úkoly pro každý tým. „Prioritou je zapojení špičkových vědců z různých oborů ze zúčastněných zemí. Jednotlivá témata se navzájem propojují, navazují a předávají, každý tým pracuje ve své zemi a na svém úkolu, takže se transdisciplinárním výzkumem získají data a informace, jež by jedna instituce nebyla schopna nikdy zajistit,“ popisuje unikátnost projektu doc. Tomáš Dostál z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT.

Vědci z Fakulty stavební ČVUT se věnují hydrologickému a eroznímu modelování a vedou pracovní balíček, ve kterém se toto téma řeší. „Soustředíme se na pohyb vody na povrchu půdy i v půdě, na její vsakování, i povrchový odtok. Matematicky potom modelujeme jak možnosti udržení vody v krajině, tak poškozování půdy zejména vodní erozí. Spolu s tím se zaměřujeme na výzkum pohybu vody ve vztahu k tomu, jak rostliny umí dostupnou vodu využívat. Tam, kde voda chybí, hledáme cesty, jak ji pro rostliny zajistit.“

Kromě práce v laboratořích a na modelech vyjíždějí čeští vědci i do polí. Ve spolupráci se zemědělci probíhá terénní měření. „Dlouhodobě sledujeme průtoky na malých povodích a měříme vlhkost půdy,“ vysvětluje doc. Tomáš Dostál. V rámci experimentů je využíván dešťový simulátor, na vybraném malém toku také proběhl experiment s umělou povodňovou vlnou. „V koordinaci s rakouskými a španělskými kolegy například studujeme vliv drsnosti povrchu na odtok vody. Teď také připravujeme další pokus, při němž využijeme výlov rybníků. Plánujeme zde zopakovat experiment s povodňovou vlnou, abychom mohli zodpovědět na důležité otázky koloběhu živin i transportu splavenin za odlišných podmínek.“

Studentka při experimentu s umělou povodňovou vlnou sleduje a zaznamenává průběh hladiny v čase (foto: FSv ČVUT)

Zároveň také probíhá sběr dat od českých zemědělců, kdy je zjišťován jejich pohled na hospodaření s vodou. „Ptáme se jich na přijatelnost jednotlivých možných typů opatření i problémy související s nedostatkem vody. Spolupracujeme s velkými pěstiteli i malými farmáři, abychom získali co nejširší spektrum informací, ty pak za celý projekt vyhodnocuje tým univerzity v německém Göttingenu,“ upřesňuje doc. Tomáš Dostál z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT.

Celkovým výsledkem výzkumu bude soubor technologií a nástrojů umožňujících přijímat informovaná rozhodnutí, jak zvládat nedostatek vody v evropských a čínských podmínkách zemědělské krajiny, které si jsou v některých aspektech podobné. Současně je cílem projektu SHui upevnit integrovanou výzkumnou platformu pro nadcházející desetiletí napříč EU a Čínou a využívat vzájemně jak dlouholeté zkušenosti, tak sdílet i znalosti a datové soubory, jejichž získávání je mimořádně náročné.

Projekt SHui (European Commission Grant Agreement number: 773903), jež je součástí programu H2020, začal v roce 2018 a ukončen bude v září 2022. V evropské části je financován Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020, čínská část je hrazena Čínským ministerstvem pro vědu a výzkum (Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China). Projekt využívá odborné znalosti napříč různými obory (agronomie, závlahové technologie, digitální zemědělství, hydrologie, ochrana půdy a vody, dálkový průzkum Země, fyziologie rostlin a socioekonomie), a to napříč EU a Čínou. Zapojeno je v něm 19 institucí, vede ho španělský Státní Institut pro výzkum zemědělské krajiny CSCI, a kromě Fakulty stavební ČVUT v Praze se jej účastní také například Lancaster University ve Velké Británii, Beijing Normal University v Číně, KU Leuven v Belgii, Nanjing University v Číně či Hong Kong Baptist university v HongKongu nebo řecká soukromá společnost TerraNova Ltd., zaměřující se na rozvoj moderních technologií pro zemědělskou závlahu a využívání metod DPZ. Jako špičkový partner v oblasti závlah je mimo zemí EU zapojena i Agricultural Research Organization, která pokrývá problematiku rozvoje závlahových systémů v Izraeli.

Více informací naleznete na fsv.cvut.cz

tisková zpráva