Soutěže

Soutěž Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2017 – výsledky

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli oceněni nejlepší v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Parlamentu ČR Věry Kovářové.

Soutěž Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2017

V závěru večera jednatelka pořádající společnosti TOP Expo CZ Miloslava Veselá vyzvala přítomné k účasti na dalším, v pořadí již 16. ročník soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2018. Cílem soutěže je:
• profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU;
• podpora dopravní politiky ČR pro období 2014–2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy Smart City, Iniciativy Průmysl 4.0 a Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020.

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s SFDI, ŘSD ČR a SŽDC. Organizátorem je TOP Expo CZ.
Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 36 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

Složení poroty: pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR – předseda; kpt. Ing. Pavel Fiala – ŘDP ČR; prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR Ing. – FD ČVUT; Ing. Věra Kovářová – PSP ČR; prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. – UPCE, prorektorka; Ing. Michal Kliský – MD ČR; Ing. Karel Havlíček – SFDI; Ing. Karel Otava – poradce pro železnici; Ing. Jarmila Jenčíková, MBA – řed. Středočeský kraj; Ing. Radek Čech, Ph.D. – SŽDC; Ing. Jan Vraný – SŽDC; Ing. Michal Vrabec – ŘSD ČR; Ing. Jan Bukovský – ŘVC ČR; Ing. Roman Srp – SDT; Ing. Miroslav Němec – SÚSPK; Ing. Bohuslav Štancl, MBA. – SPS ČR; Ing. Emanuel Šíp – HK ČR; Ing. Martin Mandík – ČKAIT; Ing. Jan Švarc – ČSS; Ing. Petr Mondschein – ČSS + FS ČVUT; Ing. Pavel Šustr – ved. Odb. dopravy Prahy; Ing. Pavel Stoulil – poradce pro železnici; Ing. Zdeněk Žák – Národní spolek pro mobilitu; Pavel Braha – SPRSD; Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví; Petr Bayer – časopis SkyPaper a PhDr. Jiří Kučera – časopis Stavitel.

Celkem bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí.

Titul v kategorii B Dopravní technologie
Stavba: Automatická kolárna Biketower (obr. 1)
Přihlašovatel: Systematica, s. r. o.
Dodavatel: Systematica, s. r. o.
Projektant: Systematica, s. r. o.
Investor: Město Lysá nad Labem
Výrok poroty: Za systém automatické kolárny Biketower, která nabízí moderní řešení pro uložení 118 kusů jízdních kol na malé ploše (69 m²) v blízkosti uzlů veřejné hromadné dopravy. Biketower zvyšuje využívanost cyklistické infrastruktury a umožňuje rychlejší a zdravější dopravu lidí v městských aglomeracích.

Obr. 1: Automatická kolárna Biketower

Titul v kategorii A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih (obr. 2)
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
Dodavatel: Sdružení firem Metrostav, a. s., a Kareta, s. r. o.
Projektant: Viapont, s. r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za precizně provedenou modernizaci úseku silnice I. třídy v horském prostředí plně v území CHKO Jeseníky, která vyžadovala řešení celé řady technických i organizačních úkolů tak, aby bylo vytvořeno plně funkční dílo a v průběhu výstavby i splněna podmínka zprovoznění silnice v zimním období.

Obr. 2: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Titul v kategorii A3 Vodní stavby
Stavba: Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice (obr. 3)
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
Dodavatelé: Metrostav, a. s., A.K.U.P.I. CB, s. r. o., Argo Automatizace, s. r. o., Strojírny Podzimek, s. r. o.
Projektant: Aquatis, a. s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Výrok poroty: Za významné dílo Vltavské vodní cesty, sloužící pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby byly omezeny průsaky vod.

Obr. 3: Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice

Titul v kategorii A4 Dopravní stavby ostatní
Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (obr. 4)
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
Dodavatelé: Metrostav, a. s., Excon, a. s., Everest servis, s. r. o., Proficolor, s. r. o., mmcité+
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Výrok poroty: Za zdařilou rekonstrukci historické, památkově chráněné budovy, kde vzhledem k stáří a stavu některých nosných částí objektu i doplňkových konstrukcí bylo nezbytné provézt komplexní rekonstrukci všech částí díla.

Obr. 4: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze

Titul v kategorii A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova (obr. 5)
Přihlašovatel: SUDOP Praha, a. s.
Dodavatel: Skanska, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Výrok poroty: Za projekt moderního objektu splňujícího požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, který umožní zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic.

Obr. 5: Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova

Titul v kategorii A1.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč
Stavba: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012 (obr. 6)
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Dodavatel: Společnost Brzotice – SDS Exmost – Firesta
Projektant: Projekční kancelář Pris, spol. s r. o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Výrok poroty: Za rekonstrukci mostu unikátní rámové letmo betonované konstrukce o 4 polích z předpjatého betonu, v příčném řezu dvoukomorového průřezu s vyloženými konzolami. Práce probíhaly v I. ochranném pásmu vod nad zdrojem pitné vody pro Prahu a část středních Čech.

Obr. 6: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012

Titul v kategorii A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov (obr. 7)
Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Dodavatelé: Sdružení Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., AŽD Praha, s. r. o.
Projektant: Exprojekt, s. r. o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Výrok poroty: Za náhradu technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati novou nosnou konstrukcí mostu, která je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě jednokolejné mostní konstrukce. Konstrukce zajišťuje požadovanou traťovou rychlost 160 km/h.

Obr. 7: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

CENY GARANTŮ A PARTNERŮ

Cena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stavba: I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa (obr. 8) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: M – Silnice, a. s.
Dodavatelé: M – Silnice, a. s., Eurovia CS, a. s., Mados MT, s. r. o.
Projektant: MDS projekt, s. r. o., M.I.S., a. s., M – Projekce, s. r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena udělena za: rozšíření komunikace I/37, vybudování stezky pro cyklisty a pro pěší a dvou silničních mostů přes železniční tratě.

Obr. 8: I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa

Cena Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavba: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram (obr. 9) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: Skanska, a. s.
Dodavatel: Skanska, a. s.
Projektant: Pragoprojekt, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena udělena za: výstavbu 4pruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D22,5/80 v délce 4,788 km, která je součástí tahu I/4 Praha–Strakonice.

Obr. 9: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram

Cena Správy železniční dopravní cesty
Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (obr. 4)
Cena udělena za: bezchybně provedenou rekonstrukci stávající haly zastřešení železniční stanice Praha Hlavní nádraží.

Cena Technologické agentury ČR
Stavba: Smart City Polygon (obr. 10) z kategorie: B3 Inovace dopravních prostředků
Přihlašovatel: Omexon GA Energo, s. r. o.
Dodavatelé: Omexon GA Energo, s. r. o., E.ON Česká republika, s. r. o.
Projektant: Pavel Němeček
Investor: Omexon GA Energo, s. r. o.
Hodnocení partnera: Cílem projektu Smart City Polygon je rozšíření informovanosti nejen o Smart City jako o technologiích, ale především jako o novém, odpovědném způsobu řízení infrastruktury ve městech a obcích.

Obr. 10: Smart City Polygon

Cena hlavního města Prahy
Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (obr. 4)
Hodnocení partnera: Cena se uděluje za mimořádně kvalitní a citlivé řešení rekonstrukce střechy. Původní zastřešení, jehož autory jsou J. Marjanko a R. Kornfeld, z r. 1906, bylo opraveno za provozu s přihlédnutím k původním technologiím a konstrukčním prvkům.

Cena hlavního města Prahy
Stavba: Ul. 5. května – protihluková bariéra Praha 4 (obr. 11) z kategorie: A4 Dopravní stavby ostatní
Přihlašovatel: Swietelsky stavební s. r. o.
Dodavatelé: OHL ŽS, a. s., Swietelsky stavební s. r. o.
Projektant: Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.
Investor: TSK hl. m. Prahy
Hodnocení partnera: Společnost Swietelsky v krátkém čase zrealizovala stavbu protihlukové bariéry v Praze podél komunikace 5. května. Práce probíhaly v hustě obydlené oblasti Prahy, a proto byly při výstavbě dodržovány přísné hlukové limity. Cena se uděluje především za výrazné snížení hlukové zátěže, ale zároveň je oceněn estetický přínos pro město Prahu.

Obr. 11: Ul. 5. května – protihluková bariéra Praha 4

Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího Jiřího Peschla
Stavba: D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram (obr. 9) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Cena udělena za: Na stavbě tohoto úseku D4 byla poprvé v dálničním stavitelství použita metoda BIM pro provádění zemních prací. Tím došlo k významným finančním a časovým úsporám.

Cena ČKAIT pro projektanta Jaroslava Soumara
Stavba: D8 – Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha-Libeň (obr. 12) z kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: SUDOP Praha, a. s.
Dodavatelé: Metrostav, a. s., AŽD Praha, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Cena udělena za: technicky náročný projekt, stavební kuriozita v železničním stavitelství, existují pouze historické technické předpisy, které je nutné umět odborně uchopit.

Obr. 12: D8 – Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha-Libeň

Cena SDT (Sdružení pro dopravní telematiku)
Stavba: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice (obr. 13) z kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: AŽD Praha, s. r. o.
Dodavatelé: AŽD Praha, s. r. o., Monzas, spol. s r. o., Strabag Rail, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Hodnocení partnera: Cílem stavby bylo nahradit nevyhovující zabezpečovací zařízení v žst. Lovosice. Současně bylo vybudováno zabezpečovací zařízení v přilehlých traťových úsecích. Cena byla udělena za snížení provozních nákladů a zajištění technického souladu s platnými normami a předpisy vč. možnosti nasazení dálkového zařízení a evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2.

Obr. 13: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Lovosice

Cena Společnosti pro rozvoj silniční dopravy
Stavba: Prodloužení trolejbusových tratí Trnová–Ohrazenice a Pardubičky–Zámeček Pardubice (obr. 14) z kategorie: A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč
Přihlašovatel: Elektrizace železnic Praha, a. s.
Dodavatel: Elektrizace železnic Praha, a. s.
Projektant: Otto –Elpronn, Elektrizace železnic Praha, a. s.
Investor: Dopravní podnik města Pardubice, a. s.
Hodnocení partnera: Jedná se o stavbu trakčního trolejbusového vedení včetně úpravy měnírny, rozvaděčů zpětných kabelů a úpravy dálkového ovládání. V rámci stavby byla provedena i přeložka veřejného osvětlení a úprava silniční komunikace. Stavba je přínosná jak pro zlepšení dostupnosti a spokojenosti cestujících tak zlepšení podpínek bezpečnosti silničního provozu.

Obr. 14: Prodloužení trolejbusových tratí Trnová–Ohrazenice a Pardubičky–Zámeček Pardubice

Cena České silniční společnosti
Stavba: Dálnice D3 0305/III Borek – Úsilné (obr. 15) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: Eurovia CS, a. s., závod České Budějovice
Dodavatel: Eurovia CS, a. s., Strabag, a. s.
Projektant: PUDIS, a. s., Pragoprojekt, a. s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení partnera: Stavbu tvoří 3160 m dlouhý úsek dálnice D3 Borek – Úsilné od napojení na stávající silnici I/3 nad obcí Borek po napojení na stávající silnici I/34. Trasa dálnice je vybudována v kategorii D 27,5/120. Součástí stavby je tříúrovňová prstencová křižovatka, 11 mostních objektů, z nichž největší má délku 210 m, plocha vozovek je 95 590 m². Cena stavby podle smlouvy je 717 578 000 Kč bez DPH.

Obr. 15: Dálnice D3 0305/III Borek – Úsilné

Cena Skypaper
Stavba: I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa (obr. 8)

Cena časopisu Stavitel
Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih (obr. 2)

Cena časopisu Stavebnictví
Stavba: Rekonstrukce železniční stanice Olomouc (obr. 16) z kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: OHL ŽS, a. s.
Dodavatelé: OHL ŽS, a. s., a Apline Bau CZ, s. r. o.
Projektant: Moravia Consult Olomouc, a. s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o.
Hodnocení redakce: V rámci stavby byla provedena rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice včetně nástupišť, podchodů, kolejiště atd. Jedná se o náročnou železniční stavbu prováděnou za provozu. Dosáhlo se tím nejen rychlejšího průjezdu vlaků železničním uzlem Olomouc, ale také zajištění lepší bezpečnosti pro vlaky i cestující.

Obr. 16: Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Cena veřejnosti
Stavba: Nuselský most – X676 – Sanace (obr. 17) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč
Přihlašovatel: Strabag, a. s.
Projektant: SUDOP Praha, a. s.
Dodavatel: Sdružení Strabag – SMP Nuselský most
Investor: Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Cena udělena za nejvyšší počet hlasů zaslaných prostřednictvím on-line hlasování veřejností.

Obr. 17: Nuselský most – X676 – Sanace

Seznam přihlášených prací najdete na www.top-expo.cz zde.

tisková zpráva, wd