Soutěže

Sanační materiál roku 2013

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí udělilo při sympóziu Sanace 2014 svou výroční cenu pro sanační materiál roku. Ocenění získala samonivelační sanační malta Sika MonoTop®-452. Titulem Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí byl oceněn Ing. Zdeněk Koch.

Sanační materiál roku 2013
Sika MonoTop®-452 je jednokomponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami s technologií Silikafume, zesílená umělými vlákny. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro větší vrstvy a horizontální celoplošné reprofilace. Sanace vodorovných plošných či výrazně liniových ploch klade výrazné nároky na cementové sanační malty z pohledu smrštění. Při vývoji sanační malty byl kladen důraz nejen na normou požadované vlastnosti, ale nad rámec toho byly ověřeny parametry, jako např. tvorba trhlin na Bänzigerově bloku, při interních laboratorních zkouškách. Následně při četných field testech byly simulovány podmínky, které jsou pro sanační malty normálně nevyhovující a bylo pečlivě sledováno chování malty a měřeny mechanických parametrů s cílem odhalit slabá místa při aplikaci.
Výrobek byl vyvinut v roce 2013 ve Výzkumném a vývojovém centru společnosti Sika CZ v Modřicích u Brna.
Hlavní vlastnosti malty Sika MonoTop®-452
● vyztužená vlákny,
● tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku od 10 do 100 mm,
● velmi měkká až tekutá konzistence,
● vynikající přídržnost k podkladu,
● třída R4 podle ČSN EN 1504-3,
● E-modul > 20 GPa,
● odolná vůči síranům,
● vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (CHRL).
 
Malta byla úspěšně použita pro opravu a vyrovnání horního povrchu mostovky Nuselského mostu.
 
Významná osobnost v oboru sanací betonovýcho konstrukcí
Ing. Zdeněk Koch (*1942) absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby a postgraduální studium na VUT v Brně, Fakultě stavební, obor statika stavebních konstrukcí.
Je členem ČSSI, ČKAIT (člen Dozorčí rady), SSBK. Je autorizovaným inženýrem pro obor mosty a inženýrské konstrukce.
Pracoval jako projektant ve firmách Pragoprojekt Praha (mostní projektant), Pragoprojekt Liberec (vedoucí mostního oddělení) a Valbek Liberec (vedoucí mostní skupiny). Od roku 1992 je technickým ředitelem a spolumajitelem firmy Brex, s. r. o., Liberec.
Podílel se na konstrukcích a rekonstrukcích zejména mostních objektů nejen v ČR, ale také v Iráku či Turecku.
mi podle podkladů SSBK