Soutěže

Nominace na titul Český energetický a ekologický projekt, Česká energetická a ekologická stavba a Česká energetická a ekologická inovace

Ve Smetanově síni Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze byla ve čtvrtek 10. 11. 2011 slavnostně zveřejněna jména držitelů nominací na titul Český energetický a ekologický projekt, Česká energetická a ekologická stavba a Česká energetická a ekologická inovace roku 2010.
V pořadí již 9. ročník soutěže, kterou společně vyhlašují MPO, MŽP a MMR ČR, probíhá pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, místopředsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Evžena Tošenovského, rezortních ministrů a dalších významných osobností. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Diplomy oceněným předali členové odborné poroty Ing. Irena Plocková (předsedkyně) a Ing. Jan Kanta. Porota celkem udělila 29 nominací:
 
NOMINACE NA CENU ČEEP 2010 v kategorii A – STAVBY:
1. Přihlašovatel: BAHAL ČR, a. s.
RD Achilles (obr. 1)
Nominace za pasivní rodinný dům Achilles konstruovaný na bázi lehkého ocelového skeletu, který v sobě kombinuje technické inovace, výjimečné řešení detailů, čisté architektonické řešení.
2. Přihlašovatel: REHAU, s. r. o.
Sanace bytového komplexu Hokejka (obr. 2)
Nominace za objemově unikátní realizaci energeticky a ekonomicky optimální rozsah úsporného opatření panelových domů. Provedení akce je výsledkem cílevědomé informační činnosti k energeticky efektivním opatřením u veřejnosti.
3. Přihlašovatel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s.
Oprava a modernizace BD Stará Osada 17–27 (obr. 3)
Nominace je udělena za energeticky efektivně provedenou vzorovou opravu a rekonstrukci typizovaných panelových domů. Opatření byla provedena s využitím technologií vyvinutých a vyráběných realizátorem stavby.
4. Přihlašovatel: TERMO + HOLDING, a. s.
Oprava a modernizace panelového bytového domu (obr. 4)
Nominace byla udělena za citlivě provedenou rekonstrukci a řešení všech problematických detailů s významnou energetickou úsporou.
5. Přihlašovatel: ECOMODULA, s. r. o.
Mateřská školka Skalníkova Mariánské Lázně (obr. 5)
Nominace za jednopodlažní kompaktní dřevostavbu s optimalizovanými zasklenými plochami vzhledem ke světovým stranám a funkčnímu využití. Nápadité architektonické řešení oživené střešní vlnou je výsledkem variantního řešení konceptu.
6. Přihlašovatel: HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.
Dostavba a přístavba areálu firmy HENNLICH – výzkumné a vývojové centrum HENNLICH (obr. 6)
Nominace za rozšíření areálu své firmy o novou výrobní halu, výzkumné a vývojové centrum, sklad a administrativní část. Budova je postavena v nízkoenergetickém standardu. Areál je vytápěn tepelným čerpadlem a chlazen pouze pomocí hloubkových vrtů. Je zde využit unikátní velkoplošný nízkoteplotní sálavý systém vytápění a chlazení kapilárními rohožemi.
7. Přihlašovatel: Tesco Store ČR, a. s.
Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři (obr. 7)
Nominaci za nízkoenergetický objekt hypermarketu, který vlastní spotřebu energií zcela pokrývá z vlastních zdrojů. Unikátní je jak z hlediska architektonického a stavebního řešení, tak i z hlediska použitých stavebních materiálů a technologií. Projekt budovy byl navržen tak, aby produkce CO2 byla minimální. Dvě kogenerační jednotky na bázi bio oleje dodávají supermarketu teplo a elektrickou energii, případné přebytky jsou dodávány do distribuční sítě. Stavba jako celek má také propagační význam a může být motivační pro budování obdobných budov.
 
NOMINACE NA CENU ČEEP 2010 v kategorii B – PROJEKTY
8. Přihlašovatel: AB ATELIÉR/EKOPARK ODOLENA VODA, s. r. o.
Pasivní dům ze slámy pro Ekopark Odolena Voda (obr. 8)
Příkladný počin experimentálního pasivního rodinného domu, který využívá slámu jako nosnou konstrukci. Je určený pro bydlení „ na zkoušku“. Pro slámu s hliněnými omítkami jsou charakteristické oblé tvary stavby. Projekt inicioval ve spolupráci s ČVUT standardní požární zkoušky konstrukce. Výjimečná odolnost překvapila celou odbornou veřejnost.
9. Přihlašovatel: AND, spol. s r. o., arch. atelier
Návštěvnické centrum KVILDA (obr. 9)
Nominace za pečlivě vypracovaný projekt v tradičním tvarosloví šumavské chalupy, které tvoří zázemí vnějšího naučného okruhu v Národním parku. Solární panely jsou součástí architektonické kompozice nízkoenergetické stavby. Klasické konstrukční řešení je úměrné místu a typu stavby. Vysoké pořizovací náklady budou jistě podrobeny optimalizaci v rámci dalšího zpracování dokumentace.
10. Přihlašovatel: AND, spol. s r. o., arch. atelier
Vodní dům – návštěvnické středisko EVL Želivka (obr. 10)
Nominace za lapidárně pojaté centrum osvěty v oblasti ochrany životního prostředí v nízkoenergetickém standardu s využitím místních přírodních materiálů, které je částečně zapuštěné do terénu. Jedno z nejlépe zvládnutých komplexních řešení v rámci přihlášených prací. Zaujme architektonická kvalita návrhu. Vyšší pořizovací cena bude kompenzována nižšími provozními náklady.
11. Přihlašovatel: ATELIÉR JAN BROTÁNEK
Firemní sídlo a výrobní hala (FSVH) (obr. 11)
Nominace za profesionálně a na špičkové úrovni vypracovaný projekt firemní administrativní budovy v pasivním standardu, a výrobní haly. Moderní dřevostavba na bázi ekologických materiálů s rozsáhlou vegetační střechou je navržena s vysokým podílem využití OZE. Dřevní odpad z výroby je využit k recyklaci jako palivo. Velmi kvalitní architektonické řešení.
12. Přihlašovatel: G SERVIS CZ, s. r. o.
ZETA (obr. 12)
Nominace za kvalitní typový projekt cenově dostupného rodinného nízkoenergetického domu. Jednoduchá vtipná dispozice a prostý tvar sedlové střechy dává předpoklady opakovatelnosti. Architektonicky příjemné řešení.
13. Přihlašovatel: JRD, s. r. o.
ECOCITY MALEŠICE (obr. 13)
Nominace za areál pěti stejných bytových domů v pasivním standardu na společné podnoži parkingů, který je v tuzemsku dosud ojedinělým developerským počinem. Celkem 110 bytů je navrženo v těžké, teplo akumulující zděné konstrukci. Opakovatelnost sekcí vede k výborné ekonomii pořizovacích nákladů. Tradiční, klidné architektonické řešení je výrazem standardu bydlení.
14. Přihlašovatel: Úsporné bydlení, s. r. o.
Přestavba základní školy na pasivní bytový dům – Dubňany (obr. 14)
Nominace za ojedinělý privátní záměr přestavby areálu bývalého učiliště v Dubňanech. Škola je první realizovanou etapou přeměny komplexu budov. Zaujme racionálním návrhem 27 cenově dostupných bytů. Architektonické konstrukční řešení úměrně reaguje na možnosti původního objektu z 90. let. Může sloužit jako pilotní projekt pro další obce a jejich samosprávy.
15. Přihlašovatel: Vize Ateliér, s. r. o.
První nulová dřevostavba RD a krytého bazénu z plně ekologických materiálů v ČR (obr. 15)
Nominace za zajímavý projekt a realizaci nadstandardního pasivního domu s krytým bazénem z obnovitelných materiálů na Vysočině. Energeticky je zajištěna nulová bilance s využitím OZE. Sofistikované konstrukční řešení má svůj odraz v kvalitní architektuře mladých autorů.
16. Přihlašovatel: ČEZ Teplárenská, a. s.
Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice a nová soustava CZT města Bohumína (obr. 16)
Nominace za nově postavený tepelný napáječ z elektrárny Dětmarovice do Bohumína a vybudování sítě CZT v tomto městě. Je to jeden z nejvýznamnějších teplárenských projektů za poslední desetiletí. Půlmiliardový projekt financovaný Skupinou ČEZ nahrazuje několik desítek lokálních kotelen pro výrobu tepla a zajistí městu spolehlivé dodávky tepla při výrazně nižších nákladech za teplo a při zlepšení kvality ovzduší. Přínosem projektu je zefektivnění výroby a dodávek tepla prostřednictvím CZT, které jsou ekologičtější a energeticky efektivnější (energetické využití primárního paliva) než výroba tepla v decentralizovaných individuálních zdrojích.
17. Přihlašovatel: EUFC CZ, s. r. o.
Energetické úspory ve společnosti DEZA, a. s. (obr. 17)
Nominace za projekt zaměřený na realizaci úspor energie zefektivněním energetického hospodaření a instalací moderního energeticky úsporného zařízení. Hlavním obsahem projektu je instalace točivé redukce, která přinese značné úspory tepelné energie včetně navýšení výroby elektrické energie.
18. Přihlašovatel: EUFC CZ, s. r. o.
Energetické úspory při výrobě kyseliny sírové (obr. 18)
Nominace za projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti při výrobě kyseliny sírové, zvýšení energetické účinnosti při výrobě tepla zvýšením parametrů páry a zavedením kombinované výroby elektřiny a tepla. Při výrobě elektrické energie bude využito doposud odpadní teplo vznikající při výrobě kyseliny sírové. Přestože navržený projekt je investičně poměrně náročný, jeho realizace povede k výrazným energetickým, finančním a environmentálním úsporám.
19. Přihlašovatel: REPOS plus, akciová společnost
Využití odpadního tepla v závodě KRPA DEHTOCHEMA, a. s. (obr. 19)
Nominace za projekt efektivně využívající odpadní teplo z výrobní technologie, které je zrealizováno osazením spalinového výměníku na technologický zdroj ohřevu asfaltu a vytvoření uzavřeného okruhu chlazení technologické vody s využitím jejího potenciálu pro vytápění a ohřev TUV v závodě.
20. Přihlašovatel: VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost
Malá vodní elektrárna Železný Brod (MVE Železný Brod) (obr. 20)
Nominace za projekt malé vodní elektrárny Železný Brod, který poukazuje na velmi zdařile výtvarně řešenou stavbu nového objektu strojovny, včetně obnovy hydraulického obvodu v původní dispozici otevřeného náhonu. Předpokládaná výroba je 3 mil. kWh/rok.
21. Přihlašovatel: Žatecká teplárenská, a. s.
Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem ve městě Žatec (obr. 21)
Nominace za projekt řešící náhradu dožité výtopny na TTO ze 70. let minulého století. Součástí rekonstrukce je výměna dožitého nadzemního horkovodu za podzemní řešení v bezkanálovém uložení. Samotná náhrada zdroje tepla je zajištěna výstavbou nového biomasového kotle s jednotkou ORC pro společnou výrobu tepla a elektřiny.
 
NOMINACE NA CENU ČEEP 2010 v kategorii C – INOVACE
22. Přihlašovatel: DAFE-PLAST Jihlava, s. r. o.
OKNA PROGRESS (obr. 22)
Nominace za okna PROGRESS vyrobená z unikátního profilu REHAU GENEA, na jejichž výrobu je použit kompozitní materiál RAU-FIPRO. Kombinace tohoto ultrastabilního materiálu s novou konstrukcí umožňuje vyrábět okna bez ocelových výztuh s vynikajícími tepelnětechnickými vlastnostmi.
23. Přihlašovatel: ENcontrol, s. r. o.
ENcontrol – systém pro řízení spotřebičů a optimalizaci spotřeby energie v budovách (obr. 23)
Nominace za vývoj stejnojmenného řídicího systému využívajícího nové postupy řízení a optimalizace spotřeby energie. Systém je schopen analyzovat aktuální spotřebu energie, optimalizovat její využití při respektování potřeb odběratelů i distributorů. Jeho prostřednictvím lze docílit úspory energie i nákladů.
24. Přihlašovatel: ThermWet, s. r. o.
Rekuperační výměník HELIX (obr. 24)
Nominace za vývoj rekuperačního výměníku, který je odolný mrazu. Eliminuje tím riziko mechanického poškození výměníku a přináší úsporu energie protimrazové ochrany.
25. Přihlašovatel: Divize Weber, SGCP CZ, a. s.
Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) WEBER. THERM PLUS ULTRA (obr. 25)
Nominace za nový vnější tepelně izolační kompozitní systém, který za použití fenolických izolačních desek s hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,021 W/mK dosahuje o 45 % nižších hodnot tepelné vodivosti než u pěnového polystyrenu. Systém je vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy.
26. Přihlašovatel: ABB, s. r. o.
Stanice pro rychlé nabíjení elektromobilů Hermes 1.0 (obr. 26)
Nominace za první rychlonabíjecí stanici pro dobíjení elektromobilů, která je nainstalovaná v pražských Vršovicích. Rychlonabíjecí stanice má výkon 50 kW s časem nabití do 15 minut. Přínosem projektu je, kromě samotného technologického řešení, podpora rozvoje elektromobility, která je v ČR teprve v plenkách, když elektromobilita je řešením pro zlepšení kvality ovzduší ve větších městech.
27. Přihlašovatel: INTOZA, s. r. o.
Školicí centrum OTAZNÍK v první pasivní administrativní budově v ČR (obr. 27)
Nominace za školicí centrum, umístěné v první pasivní administrativní budově, které přímo na místě ukazuje praktické aplikace nejmodernějších technologií používaných při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Bezplatné semináře jsou určeny pro školy, mladé lidi a laickou i odbornou veřejnost.
28. Přihlašovatel: Statutární město Plzeň
Energetický terč (obr. 28)
Nominace za energetický management města, jenž je jedním z nástrojů jeho udržitelného rozvoje. Je důležité tento způsob řízení přenášet do povědomí široké veřejnosti, v daném případě prostřednictvím školských aktivit, jejíž energeticky úsporné chování může zásadně ovlivnit energetickou soběstačnost sídla a přispět k zlepšení životního prostředí.
29. Přihlašovatel: VELUX Česká republika, s. r. o.
VELUX Model Home 2020 – experimentální výstavba aktivních domů (obr. 29)
Nominace za koncept aktivního domu, vytvořeného na základě respektování vlivů tří základních aspektů, jejichž vzájemným spolupůsobením je podmíněn konečný efekt řešení domu budoucnosti: Energie – aktivní dům je energeticky efektivní, přičemž veškerá potřebná energie je zajišťována z obnovitelných zdrojů, které jsou součástí objektu nebo pocházejí z místní infrastruktury. Vnitřní klima – aktivní dům vytváří pro své obyvatele zdravější a pohodlnější vnitřní podmínky a objekt jako takový zajišťuje dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Prostorové uspořádání i použité materiály jsou navrhovány s ohledem na vnitřní klima. Životní prostředí – aktivní dům je v souladu s životním prostředím díky vhodnému zasazení do okolí, efektivnímu využívání zdrojů a minimálnímu dopadu na životní prostředí v průběhu celé funkčnosti.
 
Držitelé titulů budou slavnostně vyhlášeni na galavečeru soutěže 23. 11. 2011 ve Velkém sále Paláce Žofín.
tisková zpráva