Průmysl a obchod

Závěry konference Fórum českého stavebnictví 2011

Letošní 7. ročník Fóra českého stavebnictví se konal 1. března 2011 v pražském hotelu Olympik Artemis za enormního zájmu celé odborné stavební veřejnosti. Její důležitost podtrhl i fakt, že záštitu nad konferencí převzal předseda vlády ČR Petr Nečas, který také konferenci otevřel.
Z jeho vystoupení vyznělo, že vláda si je vědoma obtížné situace, ve které se stavebnictví nachází a nabídl dialog, který by měl podpořit hledání cest k oživení investiční výstavby. Zároveň oznámil, že bude zřízen poradní sbor premiéra pro stavebnictví, kde bude mít Svaz zastoupení.
Ve vystoupení prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) Václava Matyáše byl shrnut současný stav ve všech hlavních oborech stavění i očekávaný vývoj v letošním roce. Zde zazněla tvrdá kritika vlády i ministerstev, která si vyřešila požadované úspory v rozpočtech tím, že provedla škrty v investicích. Zcela však zatím chybí jakákoliv prorůstová opatření. Zastaveny byly i projekty, které jsou fiskálně pozitivní – jako např. Nový panel nebo vysoce účinný program k úspoře energií Zelená úsporám. V oblasti dopravní infrastruktury provedlo Ministerstvo dopravy řadu chybných rozhodnutí (zastavení rozestavěných staveb, zastavení oprav silnic na podzim atd.), která vyvrcholila vydáním tzv. Superstrategie, jež není žádnou strategií, ale pouze popisem současné patové situace ve výstavbě dopravních staveb. Tento dokument neřeší cíle dobudování páteřní sítě silnic, dálnic a železnic, ale pouze vyjmenovává stavby, na které jsou finanční prostředky, ostatní nechává na tom, jak se vyvine finanční situace v budoucnosti. To je v příkrém rozporu se všemi koncepcemi rozvoje státu a krajů, s potřebou zvyšování konkurenceschopnosti ČR i potřebného přílivu zahraničních investorů.
Tato problematika jasně zazněla ve vystoupení našich i zahraničních odborníků v prvé části konference i následné panelové diskusi. Zvláštní ohlas měla i přednáška připravená špičkovou PR agenturou o nedobré pověsti českého stavebnictví v současné době, jejích příčinách i možnostech, jak čelit účelovému očerňování stavebních firem i celé investiční výstavby.
Jednání konference pokračovalo v odpoledních hodinách diskusí v jednotlivých odborných sekcích, zaměřených na problematiku pozemních staveb, udržitelného stavění, dopravní infrastrukturu a územní přípravu staveb a úlohu projektanta a architekta.
 
Závěry Fóra českého stavebnictví 2011:
1. Stavebnictví je sektor národního hospodářství s jasně prokázanými důsledky na ekonomický rozvoj s multiplikačními vlivy.
2. Stavebnictví potřebuje trvalý a kvalitní kontakt se státní správou, protože investiční výstavbu ovlivňuje rozsáhlá řada zákonů, vyhlášek a nařízení, které mnohdy nejsou provázány. Řešením by byl centrální správní úřad pro výstavbu, stavebnictví, územní rozvoj a životní prostředí.
3. Je třeba vytvořit stabilní územně plánovací prostředí pro přípravu investic, posílit význam územního řízení a zjednodušit následné stavební řízení.
To vyžaduje provést nutné legislativní změny, zejména:
• novelu stavebního zákona,
• zákona o veřejných zakázkách,
• zákona o vyvlastňování.
 
Pro zjednodušení přípravy i realizace staveb je nutné:
• zpřísnit podmínky vstupu občanských iniciativ opakovaně do správních řízení,
• upravit podmínky soudního přezkoumávání ÚPD jako opatření obecné povahy.
 
Pro zlepšení podmínek stavebního podnikání a postavení firem je třeba:
• dodržovat u veřejných investic deklarovanou splatnost faktur 30 dní,
• v oblasti pozemního stavebnictví zachovat podporu projektům:
– Zelená úsporám,
– Nový panel,
– hypotéky,
– stavební spoření.
 
4. Nezvyšovat sazbu DPH u bytové výstavby ihned, ale až po vypršení výjimky EU, nebo alespoň zvyšovat DPH postupně.
5. Základem pro reálnou strategii dopravy v ČR musí být důsledná analýza priorit a stanovení principů financování dopravních staveb.
6. Podporovat investice do dopravní infrastruktury, která je nezbytnou podmínkou pro rozvoj území, konkurenceschopnost ČR ale i spokojenost občanů. Znovu zvážit všechny možnosti zvýšení financování DI v příštích letech a její přípravy. Je skutečně zadlužení ČR takové, aby nebyly prováděny i zcela nezbytné investice?
Je žádoucí vázat zdroje pro DI na stav a predikci HDP.
Nepřerušit přípravu investic – zejména u staveb DI, kde doba přípravy je enormně dlouhá.
7. Nepreferovat soutěže s jediným kritériem nejnižší ceny a bez kvalifikačních předpokladů – zcela chybný přístup sloužící pouze krátkodobým politickým cílům s fatálními dopady do kvality, životnosti i spolehlivosti staveb s velkými finančními dopady. To platí i pro soutěže odborně náročných projektových a inženýrských činností ve výstavbě.
8. Posuzování efektivnosti staveb přesouvat k celému cyklu životnosti.
9. Podporovat exportní financování.
10. Nezvyšovat náklady stavebních firem v důsledku dalších požadavků, předpisů, certifikací, dopadů zákoníku práce.
11. Stavebnictví si bude v budoucích letech muset osvojit principy udržitelného stavění a snižovat spotřebu energií ve stavbách. Technicky rozvinuté země západní Evropy mají vesměs vytvořeno legislativou takové regulační i stimulační prostředí, které pomáhá nastavit tržní prostředí tak, aby principy nízkoenergetického stavění a požadavky EU v tomto směru přirozeně podporovalo. Stav v ČR je s tímto v příkrém rozporu a připravenost českého stavebnictví je velmi malá a je zajišťována pouze odbornými skupinami bez účasti státní správy.
12. Je vážná pochybnost o tom, zda ČR bude schopna zavést směrnici EPDB o energetické náročnosti budov do praxe v požadovaném termínu. Je nutné, aby stát přistupoval k této problematice komplexně, multidisciplinárně a hlavně rychle.
13. Zároveň účastníci konference varují před přehnanými požadavky bruselské byrokracie na stavění budov, zejména obytných, s tzv. pasivní energetickou bilancí. Považují to za neodůvodněné vměšování do práv investorů a stavebníků a možný důvod k utlumení poptávky po bytových objektech.
14. Účastníci konference vyjádřili své rozhořčení nad negativní mediální kampaní, která se v poslední době rozpoutala nad stavebnictvím. Tato, patrně účelová, kampaň využívá i zjevných nepravd a odborných nesmyslů k dehonestaci oboru patně s úmyslem, aby toto odvětví bylo vyňato z podpor a priorit národního hospodářství.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví bude proto věnovat soustavnou pozornost nejen vyvracení mylných názorů, ale hlavně propagaci pozitivních výsledků stavebnictví a jejich vlivu na prosperitu ČR a spokojenost občanů.
Ing. Václav Matyáš, prezident, SPS ČR
Ing. Miloslav Mašek, CSc., generální ředitel, SPS ČR
 
Konference se zúčastnilo 300 profesionálů z řad dodavatelů stavebních prací, výrobců stavebních materiálů, architektů, projektantů, developerů, zástupců státní správy i představitelů vysokých škol. Organizace fóra pod záštitou premiéra Petra Nečase se již tradičně ujali Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a společnost Blue Events, akci podpořila řada významných partnerů v čele se společnostmi Deloitte a Swietelsky.
Příští 8. ročník se uskuteční 6. března 2012 v Praze, sledujte prosím www.construction21.cz.
tisková zpráva společnosti Blue Events