Průmysl a obchod

Zahraniční konkurence na českém stavebním trhu

Podle průzkumu společnosti CEEC Research v posledních 5 letech zaznamenalo 34 % ředitelů stavebních firem nárůst zahraniční konkurence na českém trhu. To ovlivňuje dynamiku trhu a konkurenční prostředí. Zahraniční společnosti jsou vnímány jako silnější díky nižším cenám, což 49 % ředitelů stavebních firem považuje za hlavní výhodu. Některé stavební společnosti upozorňují, že toto cenové zvýhodnění bývá často na úkor kvality. 

Naopak 66 % ředitelů uvedlo, že nevnímá výrazný nárůst zahraniční konkurence. Pro většinu českých stavebních firem zůstává konkurenční prostředí stabilní, bez výrazného vlivu zahraničních hráčů.

„Udržení konkurenčního postavení stavebních firem na českém trhu v kontextu rostoucí zahraniční konkurence vyžaduje komplexní přístup, který kombinuje inovace, kvalitu, efektivitu a podporu ze strany státu. Firmy se mohou zaměřit například na implementaci digitálních řešení či využití pokročilých stavebních materiálů. V konkurenčním boji jim mohou také pomoci různé certifikace či rozvoj strategických partnerství v rámci stavebního sektoru. Opomenout ale nesmíme ani roli státu. Zjednodušení byrokratických procesů a zajištění transparentnosti veřejných zakázek může pomoci zmenšit prostor pro korupci a zvýšit šance domácích firem v konkurenčním prostředí,“ uvedl ředitel analytické společnosti CEEC Research, Michal Vacek.

Moritz Freyborn, předseda představenstva společnosti STRABAG, která se letos v soutěži TOP stavební firma roku umístila na 2. místě, k tomu říká: „Konkurence je prospěšná v každém oboru. Co se týče nově příchozích zahraničních stavebních společností, ty při vstupu na český trh nejčastěji volí strategii podfinancované stavby. Tato strategie je však dlouhodobě neudržitelná. Podle našeho názoru by při výběru zhotovitele stavby mělo hrát hlavní roli multikriteriální hodnocení. V zájmu státu by měla být maximální zaměstnanost lidí z dané lokality, co největší využití lokálních stavebních materiálů a také využití know-how místních inženýrů a specialistů.“

Mezi další konkurenční výhody se řadí rozsáhlejší sít dodavatelů a subdodavatelů (19 %) umožňující zahraničním firmám být efektivnější a flexibilnější. Přístup k pokročilejším technologiím vnímá jako konkurenční výhodu 18 % ředitelů stavebních firem.

České stavební firmy jsou v rámci konkurenčního boje nuceny s těmi zahraničními soupeřit a zavádět různé strategie

Pro 44 % českých stavebních firem je zásadní strategií optimalizace nákladů a snižování cen staveb. Tento přístup umožňuje nabídnout atraktivnější ceny a přilákat více zákazníků.

Zvýšení kvality a získávání certifikací je důležitou strategií pro 30 % ředitelů, protože posiluje důvěru zákazníků a zvyšuje konkurenceschopnost firmy na trhu. Stejně tak 30 % dotázaných spoléhá na partnerství a spolupráci s dalšími firmami, což přináší nové příležitosti. Školení a rozvoj zaměstnanců, uvedené 23 % ředitelů, posiluje schopnosti a kvalifikaci týmů. Kombinace těchto strategií umožňuje českým stavebním společnostem čelit zahraniční konkurenci.

Pouze 15 % českých stavebních společností se účastní zahraničních stavebních projektů. Získávají tak cenné zkušenosti a příležitosti k růstu. Účast na zahraničních projektech přináší nové technologické a obchodní poznatky, které mohou být následně aplikovány na domácím trhu. Drtivá většina, 85 % firem, zůstává aktivní výhradně na domácím trhu. Zaměřují se na posilování své pozice v České republice, aniž by měly výrazné ambice expandovat do zahraničí. Důvody k setrvání výhradně na českém trhu jsou různé. Může jít o nedostatek zdrojů, zaměření na místní trh, nebo obavy z rizik spojených s působením v cizích jurisdikcích. Pro některé společnosti může být také výhodnější a strategicky smysluplnější soustředit se na domácí projekty, kde mají lepší znalost trhu.

Obchodní ředitel společnosti Subterra a.s., Jiří Tesař, uvádí, že: „většina velkých stavebních firem v ČR je dnes v rukou zahraničního kapitálu. ČR je součástí EU postavené na volném pohybu zboží, osob a kapitálu. Možnosti intervence státu jsou tedy při ochraně domácího trhu velmi omezené. Dotace po vzoru zemědělství ve stavebnictví nikde neexistují.“

Hlavním rizikem při využití zahraniční stavební firmy je horší vymahatelnost práva

Největším rizikem pro investora, v případě využití zahraniční stavební firmy, je horší vymahatelnost práva v případě potíží, což v průzkumu uvedlo 61 % oslovených ředitelů stavebních firem. Tento problém může výrazně komplikovat řešení sporů a vymáhání nároků. To by představovalo pro investory závažné potíže. Dalším rizikem jsou právní a regulační rozdíly, které zmínilo 31 % ředitelů. Rozdíly v právních a regulačních předpisech vedou k nejasnostem a problémům s dodržováním místních zákonů. Komunikační bariéry vidí jako problém 30 % ředitelů, což ztěžuje efektivní spolupráci a koordinaci mezi investorem a zahraniční firmou.

„Na základě zkušeností vidíme, že vstup zahraničních firem na stavební trh v České republice je v mnoha ohledech podstatně jednodušší než vstup českých firem na trhy v zahraničí. Nicméně, snažit se jakkoliv ochránit domácí trh proti zahraniční konkurenci není řešením pro udržení konkurenčního prostředí. Ze strany zadavatelů veřejných zakázek je důležité, v rámci zadávacích řízení, odpovědně nastavit a následně i prověřit, posoudit a vyhodnotit veškeré firmami předkládané kvalifikační předpoklady. Zkrátka, zda to, co firmy ve svých nabídkách deklarují, je skutečně pravda,“ říká Martin Kvirenc,předseda představenstva společnosti Enteria, a.s.

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované analytickou společností CEEC Research, která je v plném znění zveřejněna na www.ceec.eu.

Tisková zpráva CEEC Research