Průmysl a obchod

Sdružení Společná vize má přinést bezpečnější práci na staveništi

V průměru zemře na českých stavbách jeden člověk týdně. Velké
většině úrazů se dá přitom předejít, zejména lepší koordinací
technologických a pracovních postupů, a to už ve fázi
přípravy projektů. Dne 19. 9. 2008 proto vzniklo
z iniciativy K4, a. s., profesní seskupení Společná
vize
.

Dalo si za úkol výrazné zlepšení bezpečnosti práce na
staveništích. Celý projekt, kromě jiných, zaštiťuje i ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas. Setkání sdružení proběhlo
v areálu brněnského výstaviště a zúčastnila se ho necelá
stovka odborníků z více jak třiceti firem. „Hlavním úkolem
je sjednocení výkladu právních norem a vytvoření manuálu jak
pro úřady, tak pro projektanty, ale i samotné zhotovitele na
stavbách,“
řekl Vladimír Mílek z K4, a. s., který je
iniciátorem celého projektu.
Pokud se nenastaví jasná pravidla, bude docházet stále častěji
k zastavování staveb, k čemuž v nedávné minulosti
již opravdu několikrát došlo. To přináší investorům navýšení
nákladů mnohdy i o několik milionů korun. Pokud se však
nastaví jasná pravidla BOZP, riziko zastavení stavby se výrazně
sníží.
Kvalitní příprava projektů včetně koordinace BOZP by mohla
snížit úrazovost na stavbách až o polovinu. To jsou poznatky
ze zahraničí. Vladimír Sklenář, předseda České společnosti
stavebních koordinátorů, který je zároveň
i členem mezinárodní organizace koordinátorů bezpečnosti
práce ve stavebnictví ISHCCO a spolupracuje s řadou
stavovských a profesních organizací obdobného zaměření
v zahraničí, zejména v SRN, Rakousku, na Slovensku, ve
Velké Británii a všech zemích Visegradské čtyřky, vyzval ke
spolupráci s obdobnými profesními sdruženími v zahraničí
a k aplikaci jejich zkušeností na české podmínky.

První setkání profesního sdružení pro bezpečnost práce na
staveništi Společná vize vytvořilo šest základních
pracovních skupin: Příprava staveb, Realizace staveb, Směr vývoje,
Vzdělávání, Národní spolupráce a Mezinárodní spolupráce.