Projekty

Zahájen projekt modernizace vodohospodářské infrastruktury Břeclavska

Dne 13. března 2008 byla slavnostně zahájena realizace
stavební část projektu Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje.

Projekt rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury zahrnuje
vedle Břeclavi dalších osm měst. Celkem zde žije kolem 125 000
obyvatel a funguje více než tisíc podniků a firem. Tento
projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie
a byl investorovi – akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav – schválen již na podzim roku
2004. Cílem projektu je zajistit odvádění a čištění
odpadních vod v uvedeném regionu tak, aby byly splněny
požadavky vyplývající jak z české, tak i evropské
legislativy. Celkové náklady projektu Břeclavsko jsou plánovány ve
výši 57,1 mil. eur, z čehož dotace z Fondu soudržnosti
činí 37,4 mil. eur a Státní fond životního prostředí poskytne
58 mil. Kč. Zbylé náklady hradí obce a Vodovody
a kanalizace Břeclav, a. s.
Dvě z celkových čtyř částí tohoto projektu, a to
části A a B, postaví akciová společnost OHL ŽS. Část
A zahrnuje rekonstrukci a intenzifikaci stávající
čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Břeclavi, intenzifikaci
ČOV v Podivíně a rekonstrukci a výstavbu
kanalizačních sítí v obou městech. Smlouva o dílo byla na
tuto část uzavřena v září loňského roku. Celkový objem
investic na část A dosáhne 20,4 mil. eur. Ukončení stavebních
prací je plánováno na červenec 2009.
V Břeclavi probíhá rekonstrukce a intenzifikace
stávající mechanicko-biologické ČOV. V současné době je
vybudována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody
z převážné části města do městské čistírny odpadních vod.
Břeclavská ČOV disponuje kapacitou 50 543 ekvivalentních
obyvatel (dále jen EO). V minulosti již byla částečně
rekonstruována, a to s finančním přispěním fondu PHARE.
Dokončení rekonstrukce zahrnuje především mechanickou část
a kalové hospodářství. V části města bude probíhat
rekonstrukce kanalizace, která je ve špatném technickém stavu. Nově
bude vybudováno nebo zrekonstruováno 6500 m gravitační
kanalizace, včetně tří odlehčovacích komor (dále jen OK), čtyř
nových čerpacích stanic, shybky pod řekou Dyjí a 2534 m
odbočení pro kanalizační přípojky.
V Podivíně je v činnosti jedna z nejstarších
funkčních ČOV na jižní Moravě. Jedná se
o mechanicko-biologickou ČOV, jejíž biologický stupeň je
tvořen skrápěnými biologickými filtry. Výsledná kapacita
ČOV dosáhne po rekonstrukci 5250 EO. Ve spádové oblasti
Podivína budou vybudovány nebo rekonstruovány kanalizační řady
jednotné kanalizační sítě v celkové délce 1350 m včetně
rekonstrukce tří OK a 553 m odbočení pro kanalizační
přípojky. Ve všech dotčených územích budou také zrušeny nefunkční
stoky, vybudovány nové kanalizační přípojky, obnoveny povrchy
komunikací a provedeny nutné přeložky inženýrských sítí.
Část B zahrnuje modernizaci a rekonstrukci
ČOV Mikulova, Valtic a Lednice a rekonstrukci
a výstavbu jejich kanalizačních sítí. Smlouva o dílo byla
uzavřena v červnu 2007 na částku 17,7 mil. eur. Dokončení
stavebních prací je plánováno na říjen 2009.
V Mikulově je mechanicko-biologická ČOV, jejíž zastaralá
technologie neumožňuje odstraňování nutrientů. Proto dojde
k modernizaci a navýšení kapacity ČOV tak, že
výsledná kapacita dosáhne 25 000 EO. Vyroste zde nová budova
mechanického předčištění, dvě oběhové aktivační nádrže, dvě
dosazovací nádrže s armaturní komorou a mikrosítem,
chemické hospodářství, dvě uskladňovací nádrže kalu
a hygienizace kalu kyslíkem. Současně s ČOV bude
rekonstruováno téměř 3100 m jednotné kanalizace, včetně tří OK
a 825 m odbočení pro kanalizační přípojky.
Ve Valticích probíhá modernizace a intenzifikace
mechanicko-biologické ČOV, a to výstavba mechanického
předčištění, aktivačních nádrží, dosazovacích nádrží
a uskladňovacích nádrží na kaly. To zvýší kapacitu ČOV na
výsledných 9700 EO. Ve spádové oblasti bude také rekonstruována
gravitační kanalizační síť, která zasáhne 3578 m kanalizace
včetně dvou OK a 609 m odbočení pro kanalizační přípojky.
Proběhnou i související přeložky inženýrských sítí.
V Lednici je vícestupňová mechanicko-biologická ČOV,
která slouží k čištění komunálních odpadních vod
a odpadních vod z potravinářského průmyslu. Probíhající
modernizace a intenzifikace zahrnuje podobně jako ve Valticích
výstavbu mechanického předčištění, aktivačních nádrží dosazovacích
nádrží a uskladňovacích nádrží na kaly. Výsledná kapacita
ČOV bude 12 000 EO. Současně bude probíhat rekonstrukce
kanalizační soustavy v délce 7 646 m včetně čtyř OK
a 775 m odbočení pro kanalizační přípojky. Souběžně budou
opraveny povrchy komunikací dotčených výstavbou.
 
 
Základní informace:
Projekt Břeclavsko – část A, B
 
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Generální projektant: AQUA PROCON, s. r. o.
Zhotovitel: OHL ŽS, a. s. – Divize Pozemní stavitelství
Brno
Správce stavby: Sdružení Mott MacDonald – AP Investing –
GEOtest
 
tisková zpráva