Projekty

Česko inicializovalo vznik klasifikačního systému CCI na evropské úrovni

Sdílení dat ke stavbám v digitální podobě bude brzy jednodušší, a to nejen u nás, ale i ve velké části Evropy. Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

Termín povinného používání metody BIM ve všech nadlimitních veřejných stavebních zakázkách se blíží. Pro celý obor českého stavebnictví je to šance posunout se blíže k digitální budoucnosti. Důležitým pilířem při jejím vzniku je vytvoření klasifikačního systému zajišťujícího shodné pojmenování všech prvků stavby. Díky aktivitě odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci se Česko stalo společně s dalšími zeměmi spolutvůrcem nového mezinárodního klasifikačního systému CCI.

„Příprava klasifikačního systému CCI je přímou stezkou k užívání datového standardu staveb. Ten umožní jednodušší sdílení digitálních stavebních dat. Dohoda o mezinárodní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá jednu z čelních zemí na cestě ke Stavebnictví 4.0,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Nebudeme již jen pasivními uživateli nějakého systému, ale budeme se aktivně podílet na jeho vývoji, a tak zajistíme, že bude plně vyhovovat potřebám našich firem,“ doplňuje Nechyba. Dohoda o vzniku klasifikačního systému CCI bude podepsána v nejbližších dnech. Nemusíme tak licencovat cizí klasifikační systémy ani platit veškeré náklady související s vývojem vlastního. Naopak díky mezinárodní spolupráci a dohodě o poskytování tohoto klasifikačního systému bez dalších poplatků, může dojít k jeho rozšíření i do dalších zemí. V současné době probíhají jednání o přistoupení dalších zemí nejen EU. To usnadní do budoucna sdílení digitálních dat i napříč zeměmi. Pro české firmy z oboru stavebnictví se tak může otevřít prostor i na jiných trzích.

Po plném nasazení metody BIM do praxe by už všechny budovy i další stavby měly existovat i v plně digitální podobě. Takzvané digitální dvojče stavby, které tím vznikne, umožní mimo jiné prohlédnout si interakce různých částí staveb či si namodelovat možné interakce s okolím, například orientaci zdí a oken vzhledem ke slunečnímu svitu a tím i nutnost posílení topení či klimatizace v místnostech. Abychom dokázali využít naplno potenciálu, který Stavebnictví 4.0 nabízí, potřebujeme, aby všechny zainteresované subjekty mluvily stejným jazykem, přesněji aby se stejné prvky označovaly stejně. Přitom každý pracuje s trochu jinými nástroji. Proto se často mnoho digitálních informací ztratí. Vyhnout se tomu můžeme zajištěním vzájemné čitelnosti dat napříč různými platformami. Základním stavebním pilířem takového systému pak musí být jednotné pojmenování, které bude srozumitelné napříč obory, nástroji, softwary a i časem.

Mnoho architektů projektuje na počítači. Při návrhu stavby je pro ně naprosto běžné vybírat si z kategorií a prvků, které pak vloží do projektu. Když navrhují podlahu, vyberou kupříkladu z kategorie „podlahová krytina“ nabídku laminátová parketa a vloží ji v rámci stavby do části nášlapná vrstva podlahy. Aby se k podobným informacím dostali i další účastníci ve stavebním procesu, počínaje investory přes stavebníky až po správu nemovitostí, zkrátka všichni po celý životní cyklus stavby, je potřeba sjednotit pojmenování těchto kategorií a prvků. A právě proto potřebujeme jednotný klasifikační systém. Ten zajistí jednoznačnou identifikaci určitých částí stavby a staveb tak, aby se mohly různé pozice, organizace a agendy propojovat. Vždyť přece sdílí stejnou stavbu, musí rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné části stejně. Takže architekt při projektování vloží do objektu laminátovou podlahu a třeba za 20 let se zástupce firmy spravující již postavenou budovu bude moci přes kategorii podlahy dostat až k jednotlivým podlahovým krytinám a zjistit jejich využití v jednom nebo i více objektech. 

Spoluautorství místo licence
V Evropě jsou nejpopulárnější dva hlavní klasifikační systémy – dánský CCS a z něj odvozený švédský systém CoClass. Právě ten se v rešerši a výzkumu provedeném Českou agenturou pro standardizaci, konkrétně jejím odborem koncepce BIM, ukázal jako nejvhodnější. S využíváním tohoto systému byly ale spojeny licenční poplatky a navíc možnosti jeho přizpůsobení českým podmínkám byly omezené. Díky zapojení odboru koncepce BIM do mezinárodní spolupráce, včetně EU BIM Task Group, se ukázalo, že před podobným dilematem stojí také další země. Tak se zrodila Construction Classification International Collaboration (CCIC), Česko bylo jednou ze zakládajících zemí. Tato aktivita vzbuzuje velký zájem po celé Evropě a je tedy velký předpoklad, že v brzké době do organizace vstoupí celá řada dalších zemí. Úkolem CCIC je spolupracovat na vytvoření mezinárodního klasifikačního systému CCI.

Z pasivních uživatelů se tak Česko stává spolutvůrcem klasifikačního systému, který možná v budoucnu dovolí sdílet digitální stavební informace nejen mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu v rámci Česka, ale v rámci celé EU. Další vývoj už bude probíhat na úrovní mezinárodní spolupráce a my se na něm budeme moci aktivně podílet. Od počátku se všechny zakládající země dohodly, že základním principem připravované spolupráce bude otevření nově vznikajícího klasifikačního systému dalším zemím. Proto je CCI poskytován všem uživatelům bez omezení či nutnosti platit licenční či jiné poplatky.

Klasifikační systém je volně dostupný a bude průběžně aktualizován v českém i anglickém jazyce na portálu www.KoncepceBIM.cz.

tisková zpráva