Nezařazené

Požadavky na projektanty a dodavatele v rámci certifikace LEED for Commercial Interiors 2009 v3

V Materiálech pro stavbu 3/2016 byly popsány požadavky kladené v rámci certifikace LEED na projektanty a dodavatele. Článek se zabýval zejména certifikacemi budov LEED CS (Core and Shell) a NC (New Construction) 2009 verze 3. Zmínili jsme také, že existují i certifikace interiérů v rámci rekonstrukce fit-outu tzv. LEED for Commercial Interiors (LEED CI) 2009 v3 nazývaný též LEED for Interior Design and Construction (ID+C). Tímto typem certifikace se bude zabývat následující článek.

Opět se podíváme na certifikace z pohledu materiálů a povinností dodavatelů, architektů a projektantů na stavbě a zmíníme případné odlišnosti od certifikace výstavby celé budovy v rámci LEEC CS a NC 2009 v3. Ostatní typy certifikace jako např. Schools, Homes, Neighbourhood Development nejsou v Evropě příliš běžné, v České republice nebyly tyto certifikace dosud vyzkoušeny v praxi. Užívanou certifikací je také LEED for Existing Buildings Operation and Maintenance 2009 v3 (EBOM), která je však v mnohém odlišná od zmíněných certifikací. 

Důležité je vědět, že certifikace LEED 2009 v3 bude od října 2016 nahrazena novou certifikací LEED 2014 v4, která již vyšla v úpravách pro všechny typy certifikací. Přestože je možné již nyní přihlásit projekt v nové verzi v4, doporučujeme všem investorům zaregistrovat projekty do konce října 2016 ve verzi v3, která je levnější a podstatně jednodušší na získání kreditů, tudíž lze dosáhnout vyššího stupně certifikátu. Navíc mají s touto verzí určité zkušenosti i někteří dodavatelé a výrobci, což usnadňuje průběh certifikace a získávání potřebné dokumentace.

Co je LEED CI 2009 v3
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) for Commercial Interiors se zabývá certifikací nových komerčních a kancelářských prostor v rámci tzv. fit-outu nájemce v již existující budově. 

Stejně jako u certifikací LEED CS a NC 2009 je hlavním cílem vytvořit optimální pracovní prostředí pro uživatele budovy a dosáhnout optimalizace nákladů a spotřeb v rámci provozu dotčených prostor, včetně dopadu na životní prostředí. Certifikace fit-outů má však také přímý dopad na zdraví zaměstanců, jelikož kontrolované použité materiály jsou v přímém kontaktu s uživateli prostor. 

Certifikace neřeší samotnou budovu, tzn. železobetonové konstrukce, fasády, střechu atd. Řeší stavební materiály použité pro úpravu prostor, jako jsou příčky, zdvojené podlahy, podlahové krytiny, podhledy, barvy a tmely, ale také nábytek a vybavení prostor. 

Některé kredity jsou posuzovány přísněji než kredity pro budovu ve fázi CS (Core and Shell), neboť se již obvykle pracuje s konkrétními počty zaměstnanců (resp. FTE) a procenta, např. na instalaci stojanů na kola, pak jsou vyšší. Jiné, kredity jsou usnadněny, resp. jejich dokládání odpadá, pokud se nájemní prostor buduje v již certifikované budově. Proto někteří nájemci cíleně vyhledávají budovy, které procházejí certifikací nebo již certifikovány byly, neboť taková budová má předpoklad poskytnout kvalitní prostředí pro zaměstnance a certifikace fit-outu pak logicky navazuje na již existující certifikace budovy. To nájemci usnadní zpracování dokumentace a sníží částečně náklady spojené s certifikací. 

Pokud si nájemce vybere budovu, která prochází certifikací, pak jeho požadavky na design budoucího interiéru mohou být zohledněny a posouzeny v rámci certifikace budovy i budoucího fit-outu již v počáteční fázi projekčních prací. Ušetří to peníze jak pronajímateli, tak i nájemci. Důležité je v tom případě dobré načasování a včasný podpis nájemní smlouvy. Další výhodou může být, pokud stavební práce v rámci CS a klientské vestavby provádí stejný dodavatel, stejní profesanti. Ti jsou pak seznámeni s projektovou dokumentací budovy a zapracování klientských změn je pro ně jednodušší. Pokud včas obdrží Požadavky pro dodavatele CI, mohou vznést případné přípomínky a dotazy, a předejít tak riziku špatných kooridnací. 

Stejně jako u certifikace CS a NC probíhá certifikace na základě předem stanoveného výběru kreditů a povinných předpokladů, který sestaví zodpovědný zástupce nájemce ve spolupráci s architekty a konzultantem LEED. Certifikace klientské vestavby může využít kreditů plynoucích z výběru budovy, resp. za případnou certifikaci budovy v rámci certifikace LEED CS. Povinné předpoklady certifikace jsou pevně dané, kredity se vybírají tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně (certifikováno, stříbro, zlato, platinum) s co nejvyšším počtem bodů a s minimálními náklady. 

Velká část kreditů a povinných předpokladů se týká architekta a projektantů (profesantů) nebo je zpracovává na základě podkladů a dokumentace konzultant LEED. Dále je nutná součinnost správce (facility managera) a hlavního technika budovy. Velká část kreditů a zpracování související dokumentace LEED vyžaduje také součinnost dodavatelů, případně generálního dodavatele fit-outu, kteří jsou ke spolupráci a splnění požadavků vázání obvykle smlouvou a řídí se tzv. Požadavky LEED pro dodavatele

Výběr lokality
Pro fit-outy odpadá povinný předpoklad SSp1 z certifikací LEED CS/NC, který řeší ochranu spodních vod, ovzduší a prevenci eroze půdy. Výběr lokality a kvalitní budovy pro umístění projektu je obsažen v kreditu SSc1, ve kterém lze získat výběrem z 12 možností 1 až 5 bodů. Pokud je budova již certifikována, získá projekt těchto 5 bodů automaticky. Výběr lokality obvykle investorovi pomáhají řešit konzultanti, vlastní experti a architekt. Dodavatel nemůže výběr ovlivnit. Výběrem kvalitní budovy však získá nájemce zdarma body pro svoji certifikaci.

Nakládání s odpady
Kredit MRc2 řeší zpracování, třídění, recyklaci a dokladování odpadu. Kredit vyžaduje, aby minimálně 50 % veškerého odpadu na stavbě (za 1 bod) či 75 % (za 2 body) bylo zrecyklováno či jinak znovu využito. Důležité je také minimalizovat odpad, vznikající na stavbě, tzn. nepřivážet na stavbu více obalů a materiálu, než je nezbytně nutné. Odpady se na stavbě řídí Plánem odpadového hospodářství (Waste Management Plan). U klientských vestaveb bývá problém s prostorem na kontejnery a tudíž s tříděním na staveništi. Je možné zajistit odvoz hromadný, je však třeba se zpracovatelem odpadu předem projednat požadavky na obsah staveništního odpadu a ujistit se, že odpad roztřídí mimo staveniště. K hromadnému odvozu je třeba doložit detailní rozbor vytříděného odpadu, potvrzený zpracovatelem. 

Zpracovatelem odpadů musí být společnost, která má oprávnění k třídění a recyklaci odpadu. Likvidace odpadu ve spalovně není považována za způsob recyklace. Odpad, např. původní příčky, koberce, podhledové desky apod., je možné předat dál jako dar, charitu, je však třeba získat potvrzení o předání. Odvoz odpadu je třeba měsíčně dokládat potvrzeními od zpracovatelů odpadu v anglickém jazyce. Z potvrzení musí být zřejmé, kolik odpadu bylo odvezeno a kolik z tohoto množství bylo zrecyklováno popřípadě darováno, znovu využito atd. 

Stavební materiály
Požadavky na certifikaci fit-outu jsou velice podobné těm pro CS/NC. LEED požaduje, aby byly na stavbu dodávány materiály s obsahem recyklátu – kredit MRc4 – a ze vzdálenosti maximálně 500 mil vzdušnou čarou (806 km) od stavby – kredit MRc5. Pro fit-outy v rámci České republiky to znamená, že dodavatel přednostně objedná materiál, který byl vyroben a jehož komponenty a výrobní materiál byly vytěženy v okruhu širší střední Evropy. Kredity MRc4 a MRc5 jsou u fit-outů z hlediska materiálů komplikovanější, neboť je třeba započítat a dokladovat také nábytek. Dokladování všech komponentů např. u židle může být celkem komplikované. Je třeba doložit, že materiál obsahuje recyklát s tzv. post-consumer content, vyrobený z odpadu ze spotřebitelského řetězce nebo pre-consumer content, odpad získaný přímo z výroby. Odpad nesmí být získán přímo z vlastní výroby daného produktu. Oba kredity jsme podrobně vysvětlili v minulém článku v Materiálech 3/2016. 

Kreditem, na který se obvykle necílí, je MRc6 Rapidly renewable materials (rychle obnovitelné zdroje jako bambus, len, bavlna). Tento kredit se těžko plní, v soupisu použitých materiálů na stavbě se obvykle tyto materiály nevyskytují v množství dostatečném k tomu, aby byla splněna kritéria kreditu. 

Kredit Certified wood se týká materiálů obsahujících dřevo (kredit MRc7) – dýhy, lamina, masivního dřeva apod. Kredit vyžaduje, aby 50 nebo 90 % veškerého dřeva a materiálů obsahujících dřevo mělo certifikát FSC-CoC. Pro LEED CI je třeba započítat také veškerý nábytek. Pokud materiál obsahuje dřevo označené jako FSC recycled, nezapočítává se do MRc7, nýbrž do kreditu MRc4 jako recyklovaný materiál. Proces certifikace dřeva FSC byl podrobně popsán panem Martinem Mášou z FSC Česká republika v Materiálech pro stavbu 4/2016. Kromě certifikátu FSC-CoC na konkrétní dodávku dřevěného materiálu doloží dodavatel fakturu s označením typu FSC (např. FSC -Pure, tj. 100% FSC, nebo FSC Mixed s uvedením konkrétního procentuálního obsahu FSC dřeva v dodaném materiálu). Dokládá se ke každé položce na faktuře, která je rovněž součástí dokumentace a musí být v anglickém jazyce nebo s přiloženým překladem. U montážního materiálu, jako je nábytek, je třeba doložit hmotnostní rozbor výrobku, ze kterého bude vyplývat obsah nového dřeva (bez kování, plastů, lepidel atd.) a pouze tento podíl dřeva lze započítat do kreditu MRc7. Proto patří tento kredit mezi velmi těžko získatelné a nebývá na něj cíleno.

Vnitřní ovzduší budov
Stejně jako u certifikace LEED CS/NC je základem pro plnění kreditů Plán vnitřního ovzduší (Indoor Air Quality Plan), který připraví generální dodavatel, případně i další dodavatelé. Plán definuje pravidla zajištění čistého ovzduší v rámci stavby, ochrany již dokončených částí budovy a ochranu uživatelů budovy během stavebních prací před prachem, hlukem, výpary z barev atd. Požadavky plánu jsme popsali podrobně v Materiálech 3/2016 a pro certifikaci LEED CI se nemění, stejně jako kredity týkající se používání barev, nátěrů, tmelů a jiných chemických materiálů, uvolňujících během práce na stavbě VOC (volatile organic compound – těkavé organické látky). Pevně stanovené limity obsahu VOC v g/l by měl dodavatel obdržet před zahájením prací a tyto limity nesmí být překročeny. Dodavatelé ke všem použitým výrobkům předkládají bezpečnostní či technické listy, popřípadě prohlášení výrobce o obsahu VOC v g/l – opět alespoň s částečným anglickým překladem.

Pro LEED CI platí rovněž požadavek na dodržení nulového obsahu přidaného urea formaldehydu ve všech výrobcích obsahujících dřevo, jako jsou lamina, dýhy, dřevotřísky atd. Kredit se dokládá technickým listem nebo prohlášením výrobce. Obvykle se na klientské vestavbě nachází více těchto materiálů a kredit je proto těžší získat. Problém bývá zejména se zdvojenými podlahami, které jsou dražší než podlahy s přidaným urea formaldehydem. 

Kredit IEQc4.5. se týká nábytku. Obvykle tento kredit řeší nájemce a architekt přímo s dodavateli nábytku a netýká se dodavatelů stavby. Nejjednodušším způsobem doložení kreditu je předložení platného certifikátu Greenguard, popřípadě protokolů z testů ANSI/BIFMA M71-2007 ke každému systémovému typu nábytku a sedacího nábytku. Dokumentaci je třeba si vyžádat od dodavatelů před objednáním nábytku, dodatečně se nevyhovující certifikát obvykle nedá řešit.

Znovuvyužití materiálu 
Projekt může usilovat o kredity týkající se znovuvyužití materiálů, v LEED CI rovnou ve třech oblastech. Ani do jednoho kreditu se nezapočítávají rozvody, zařízení a technologie. Pokud se fit-out nachází v existující rekonstruované budově, jedná se o kredit MRc1.2., který požaduje zachování 40 % (1 bod) nebo 60 % (2 body) plochy stávajících pevně zabudovaných částí. Architekt vydá plány porovnávající stávající a nový stav (obvodové zdivo vč. oken a dveří, příčky, podlahy, podhledy, vnitřní dveře…) a podrobně doloží ve spolupráci s dodavatelem, které části budovy byly zachovány. Tento kredit obvykle nelze získat, pokud je budova dokončena ve stádiu CS (bez podhledů, zdvojených podlah atd.). 

Druhý kredit – MRc3.1. – požaduje, aby bylo použito 5 % (1 bod) nebo 10 % (2 body) recyklovaných materiálů z ceny budoucích pevně zabudovaných stavebních materiálů. Nezapočítávají se nábytek a zařízení. Materiály mohou být získány k opětnému použití i mimo stavbu např. z jiného projektu. Materiály (např. dveře, příčky), pokud mají být započítány, musí být použity na jiný účel nebo v jiném prostoru fit-outu. Výjimku tvoří např. dveřní rámy, pokud jsou repasovány a znovu využity na stejném místě. Pokud příčky, podhledy nebo zdvojené podlahy zůstávají zabudovány na svém původním místě, nemohou být započítány do tohoto kreditu, ale lze je využít pro kredit MRc1.2. 

Třetí kredit – MRc3.2. – je zaměřen na nábytek a vybavení. Pokud se nájemce stěhuje ze stávajících prostor, může použít existující nábytek a vybavení . K získání kreditu MRc3.2. je třeba zachovat 30 % z ceny veškerého nábytku a vybavení pro novou klientskou vestavbu, přičemž se pro starší nábytek uvažuje s cenou jako za nový. Pokud nábytek vyžadoval repasi, která stála více než nový nábytek, uvádí se cena za repasi. Do tohoto kreditu se započítávají kromě kancelářského a sedacího nábytku také umělecká díla, květníky, tabule, klíčový systém, paravany atd. Nábytek a vybavení je možné koupit také např. ve výprodeji, ve starožitnictví apod. 

Oba kredity se dokládají podrobným soupisem nového, repasovaného, znovuvyužitého materiálu nebo nábytku s uvedením cen v USD. Uvedené ceny musí být doložitelné. 

TZB
Pro klientskou vestavbu je třeba zpracovat dle požadavků povinného předpokladu Eap1 Commisioning Plan a Commissioning Report. Tyto dokumenty ve spolupráci s dodavateli (obvykle dodavatelé VZT, MaR, elektro) připraví tzv. Commissioning Agent (CA). Commissioning Agent je pověřen kontrolou dokumentace a dozorem nad prováděním instalací a přejímacích zkoušek. Pro LEED CI bývá rozsah zkoušek a dokumentace menší než pro celou budovu. Obvykle se zaměřuje hlavně na zaregulování a technické přejímky VZT, osvětlení, ohřívačů vody apod. Prováděné zkoušky se dokládají zejména formou tzv. checklistů

Pokud se cílí na kredit Eac2 Enhanced Commissioning (tzv. rozšířený commissioning) je vyžadována konzultace a písemné vyjádření CA již v počáteční fázi projektu, prokazatelné proškolení uživatele fit-outu, zpracování ma-nuálů pro použití všech technologických systémů v klientské vestavbě atd. 

Pokud si nájemce instaluje vlastní koncové prvky ZTI (třeba i jen v části vestavby), bude požadováno doložení technických listů k umyvadlovým bateriím, k systému splachování WC a pisoárů, sprch, dřezovým bateriím. Technické listy musí splňovat předepsané průtoky, stanovené obvykle před zahájením prací dodavatele. V certifikované budově již bývá většina koncových prvků nainstalována dle požadavků LEED. Kredity WEp1 a WEc1 zaměřené na snižování spotřeby vody v budově jsou jak povinným předpokladem, tak i kreditem s vysokým počtem možných bodů. Správný výběr a instalace koncových prvků ZTI je tedy pro certifikaci celkem zásadní. U splachovacích systémů, které umožňují změnu nastavení, je důležité zkontrolovat, zda dodavatel při instalaci správně nastavil spotřebu předpokládanou pro certifikaci. 

Od dodavatele osvětlení bude požadován seznam veškerého osvětlení včetně instalovaného příkonu. Osvětlení by mělo mít předřadníky. 

Plánování s ohledem na certifikaci
V certifikaci LEED CI hraje z hlediska výběru materiálů velikou roli zejména nábytek a vybavení, neboť v celkových nákladech zabírají poměrně velký podíl. Je proto zcela zásadní spolupráce budoucího uživatele a architekta s konzultantem LEED a s dodavatelem. Stejně tak úspěšnost kreditů souvisejících se znovuvyužitím materiálů a nábytku ovlivní rozhodujícím způsobem nájemce a architekt. Výběr kvalitních materiálů a nábytku, podlahových krytin, tmelů, barev, obložení, dřevěných prvků atd. má dopad nejen na počet získaných kreditů, ale ovlivňuje přímo kvalitu ovzduší v klientské vestavbě a pohodu pro budoucí uživatele. 

Správné naplánování přestavby, finálních úprav a instalace nábytku umožní například před nastěhováním tzv. flush-out (kredit IEQc3.2.), proces provětrávání prostor, který dle velikosti plochy klientské vestavby požaduje několikadenní intenzivní zavětrání dle požadavků ASHRAE 62.1.-2007. Minimálně musí dojít k výměně vzduchu o objemu 14 000 cf vnějšího vzduchu na 1 sf při teplotě min. 15,6 °C a relativní vlhkosti max. 60 % před nastěhováním zaměstnanců. Je možné před nastěhováním provést výměnu vzduchu pouze ve výši 3500 cf/sf a dále je třeba pokračovat až do výše 14 000 cf/sf, přičemž je třeba zahájit větrání vždy minimálně 3 hodiny před příchodem zaměstnanců. Celý flush-out předpokládá, že jsou dokončeny veškeré stavební a montážní práce včetně instalace nábytku a dokončení veškerých nátěrů, práce s lepidly, pokládky podlahových krytin atd. Prostory je třeba před flush-outem řádně uklidit a zbavit prachu včetně očištění potrubí v podhledech a pod zdvojenou podlahou. 

Správné časování prací a jejich návaznosti jsou sledovány i v kreditu IEQc3.1., který předpokládá ochranu ovzduší během stavebních prací napřiklad uzavíráním a zakrytím systémů VZT. Systémy VZT by měly být odkryty a jejich filtry vyměněny až po dokončení všech výše uvedených prací, těsně před flush-outem a znovu po flush-outu, pokud je potřeba.

Certifikace LEED for Commercial Interiors 2009 v3 směřuje svoji pozornost, podobně jako ostatní typy certifikací, na snižování provozních spotřeb daného prostoru, úspory energií a tudíž i přírodních zdrojů, ale současně klade důraz na kvalitu prostředí, pracovní pohodu, výkonost a spokojenost budoucích uživatelů.

Nová verze LEED v4 ID+C tyto a další požadavky zpřísnila, získání kreditů zkomplikovala a značně ztížila. Například kredity týkající se materiálů jsou zkombinované z několika kreditů z verze LEED 2009 v3, přibyly požadavky na certifikáty EPD, deklarování životního cyklu výrobků, složení materiálů, rozšířily se požadavky na dokladování odpadového hospodářství, přísnější jsou požadavky na měření a testování emisí obsažených v materiálech atd. 

Kvalita prostředí se v posledních letech dostává stále více do popředí všeobecného zájmu. Vznikají nové certifikace, zpřísňují se normy, rozšířilo se povědomí veřejnosti o životním prostředí. Certikace budov se tak logicky zabývá kvalitou prostředí stále podrobněji. Například certifikace The WELL Building Standard® (WELL) řeší kromě běžných kritérií, jako je kvalita ovzduší, vody a světla, také takové otázky, jako je fitness, příjemné prostředí, psychika, stravování. Vychází ze skutečnosti, že většina z nás tráví 90 % času v interiérech, a je proto důležité, aby vnitřní prostředí působilo dobře na naše zdraví a duševní pohodu. 

IVETA LAMACZOVÁ

Iveta Lamaczová (*1964)
pracuje jako sustainability consultant ve firmě Arcadis CZ, a. s., Divize Buildings. Specializuje se na certifikace LEED, tzv. construction credits (kredity, týkající se dodavatelů v průběhu a po dokončení výstavby) a certifikace LEED CI (Commercial Interiors).