Personálie, Soutěže

Poctu ČKA 2013 získal Rostislav Švácha

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2013 význačnému českému teoretikovi architektury Rostislavu Šváchovi. Slavnostní ceremoniál proběhl 3. prosince 2014 společně s udělením Pocty za rok 2012, kterou byl oceněn architekt David Kopecký in memoriam.

Nevšední přístup Davida Kopeckého k architektuře představuje dokument DK, který dnes večer od 20.20 h vysílá program ČT art. Více o udělení pocty najdete zde.

Odborná komise ve složení doc. Ing. arch. Michal Kohout, doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ing. arch. Tomáš Pilař, prof. Emil Přikryl a Ing. arch. Marek Jan Štěpán oceněného vybírala z celkem osmnácti nominací. Pětičlenná porota se shodla, že Rostislav Švácha je vysoce respektovaným českým historikem moderní architektury, jehož význam překračuje hranice České republiky. Mnoho Šváchových prací je překládáno do cizích jazyků a jeho články o české architektuře vycházejí v prestižních zahraničních architektonických publikacích, což významně přispívá k šíření dobrého jména české architektury ve světě: „Platí to jak pro jeho výklad meziválečné architektury, tak pro reflexi tvorby současné. V jeho analýzách architektury se vždy výrazně uplatňuje pronikavá interpretace díla v širších kulturně-sociálních souvislostech i jeho jasný názor na poslání architektury,“ uvádí ve zdůvodnění své volby odborná porota.

Rostislav ŠváchaBohatá je i Šváchova pedagogická činnost, během níž vychoval celou generaci historiků umění se zájmem o moderní architekturu a svými inspirativními podněty ovlivnil i tvůrčí architekty. Porota ocenila rovněž aktivity Rostislava Šváchy ve vztahu k současné zástavbě a urbanismu: „Zvláště záslužná je pak veřejná angažovanost ve sporech o konkrétní zásahy v českých a moravských městech, kdy neváhá opustit teoretizující akademickou rovinu a vstoupit do vichrů přímé společenské konfrontace. (…) Zároveň se angažuje v organizacích, jako jsou Klub Za starou Prahu a sdružení Za krásnou Olomouc, kde se mu daří skloubit snahy o ochranu historického dědictví s prosazováním soudobé kvalitní tvorby v historickém prostředí.“ Jedna z posledních kauz, ke které se tento historik architektury vyjádřil, je například hojně sledovaný osud nádraží v Havířově.

Součástí udělení Pocty ČKA je i finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na vydání knihy či studijní pobyt, který by podpořil vědeckou činnost oceněného.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (* 16. ledna 1952) působí v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, je pedagogem na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze. K nejvýznamnějším pracím Rostislava Šváchy patří publikace Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20. století (Victoria Publishing, Praha, 1985, 1. vyd.) Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911–1923 (Gallery, Praha, 2000), Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989–2004 (Prostor, Praha, 2004) či Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (Prostor, Praha, 2012). Je také spoluautorem a spolueditorem dvou svazků Dějin českého výtvarného umění V. a VI. (Academia, Praha 2005, resp. 2007). Rostislav Švácha je zároveň držitelem řady prestižních ocenění. V loňském roce například získal Cenu Ministerstva kultury za architekturu.

Více o Rostislavu Šváchovi najdete zde, plné znění odůvodnění poroty Pocty 2013 naleznete zde.

Prof. Švácha děkuje. V pozadí porotci Petr Kratochvíl a Emil Přikryl a předseda ČKA Ivan Plicka.

tisková zpráva

foto Jakub Potůček a archiv ČKA