Názor

ČKA: Novelizovat stavební zákon nemá smysl, je třeba zcela nový

Architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace i veřejnost jsou zajedno: stavební proces je v České republice příliš zdlouhavý a složitý. Nově připravovaná novela stavebního zákona to měla změnit. Aktuálně však byla novela vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování, a to především z důvodu, že nesplnila právě požadavek na zjednodušení stavebního procesu. O sporných bodech původně předkládané novely ČKA informovala v říjnu 2015 prostřednictvím tiskové zprávy. Ve světle razantních změn, jakými musí zákon projít, aby nastolil efektivnější způsob povolování staveb v ČR, Česká komora architektů (ČKA) doporučuje nejít cestou novely, ale vydat zákon zcela nový.

Česká komora architektů shrnuje několik základních bodů, které by měl nový zákon obsahovat, tak abychom se ve stavební legislativě přiblížili západoevropským zemím. Tyto body jsou vztaženy jak směrem k procesnímu nastavení dotčených orgánů či úřadů, tak k oblasti územního plánování, kde ČKA shledává situaci obzvláště závažnou. Z tohoto důvodu valná hromada v dubnu Komoru zavázala k mimořádné péči o územní plánování větších samospráv.

1. Jednoduchost a srozumitelnost pro všechny uživatele
Cílem nové legislativy musí být především zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení povolování staveb. Zákon by neměl definovat příliš širokou řadu způsobů povolování staveb, neboť rozsáhlé spektrum možností vede ke zmatení, většímu riziku chyb a tedy i zpomalení procesů. Zejména z pohledu občana – žadatele –, by se měl celý proces stát přehlednějším a časově méně náročným.

2. Otázka kompetencí a struktury
ČKA současně navrhuje zrušení speciálních úřadů, tak aby jedno rozhodnutí poskytoval jeden stavební úřad. Celému procesu by dle architektů prospěla také výrazná redukce dotčených orgánů. Dobrá komunikace a snadné předávání informací mezi jednotlivými orgány a institucemi by měly být samozřejmostí. Zásadní překážkou ve zrychlení obstarání povolení je také nedostatečné vymezení práv dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. Nechvalně proslulý systém „mnoha dveří“, ve kterém si stavebník sám zajišťuje stanoviska různých orgánů státní správy, vede k tomu, že faktické rozhodování o stavebním záměru se přesunulo mimo stavební úřady. Řízení je tak z podstaty nekoordinované a potýká se s rozdílnými zájmy různých institucí, mezi něž je stavebník vržen.

3. Územní plánování
Územní plán je dokumentem, který ovlivňuje strategický rozvoj dané obce na řadu let dopředu. Z toho důvodu klademe důraz na to, aby se jednalo o stabilní dokument, neboť jeho časté změny nedovolují stanovit základní vizi pro rozvoj sídla a přinášejí právní nejistotu jak vlastníkům pozemků, tak vedení města i jeho obyvatelům. Zároveň podporujeme, aby stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky umožnily zpracování územních plánů tak, aby odpovídaly specifickým potřebám obcí, především z hlediska různého charakteru daného jejich velikostí.

4. Velká sídla a péče o ně
Zvýšená pozornost musí být kladena zejména směrem k velkým městům. Například Praha je svým stavebním vývojem, počtem obyvatel a významem v rámci České republiky zcela výlučná. Oproti jiným českým městům vytváří několikanásobný počet obyvatel specifické prostorové podmínky uspořádaní a vyšší nároky na regulaci výstavby zejména z urbanistického hlediska. ČKA proto velmi kvituje, že Rada hl. města Prahy nedávno přijala Pražské stavební předpisy, jež jsou moderní legislativní úpravou, která Praze přiznává její specifika. Domníváme se také, že některá z ustanovení Pražských stavebních předpisů by bylo jistě možné převzít a aplikovat i v jiných českých městech a připravit tak lepší půdu pro nový celostátní předpis.

5. Jasnější definice autorského a technického dozoru a odpovědnosti z něj vyplývající
Současný zákon požaduje zajištění autorského dozoru u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Autorský i technický dozor přitom nejsou jmenovány mezi základními pojmy stavebního zákona, ani nejsou uvedeny mezi vybranými činnostmi ve výstavbě. Projektant, který autorizuje dokumentaci ke stavebnímu povolení, není schopen dostát své odpovědnosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, dané zákonem, pokud nemá právo přístupu ke stavbě a informacím o průběhu výstavby.

6. Možnost bezplatného přístupu k závazným normám
Přístup k závazným normám je pro výkon profese architekta zcela zásadní. Jeho zpoplatnění proto ČKA vnímá jako závažný problém, na nějž architekti ve své praxi opakovaně narážejí. Informaci o bezplatném přístupu k normám by tak měl nový zákon zcela určitě obsahovat.

7. Úprava související legislativy
Česká komora architektů se ze všech výše zmíněných důvodů domnívá, že stávající stavební zákon je opravdu nevyhovující a že jeho změny by měly být velmi zásadní. Z tohoto důvodu doporučuje nikoliv tvorbu novely, ale zákona zcela nového. Jako akutní se také jeví potřeba úpravy doprovodných vyhlášek ke stavebnímu zákonu.
tisková zpráva ČKA