Konference, semináře

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Sekurkon pořádá ve dnech 20.–21. listopadu 2012 v prostorách Kloknerova ústavu ČVUT v Praze (Šolínova 7, Praha 6) seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek.
Kurz je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.
Seminář je určen projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.
V průběhu semináře probíhá výuka s praktickými ukázkami zkoušení v laboratořích Kloknerova ústavu.
Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu s platností 3 roky.
Podrobný program semináře a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele