Konference, semináře

TECHSTA 2010

Katedra technologie staveb ČVUT v Praze pořádá 8. ročník mezinárodní konference TECHSTA – Technologie a management pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví.

Konference se uskuteční v termínu 15.–17. 9. 2010 v novém ateliéru D1 ČVUT v Praze 6. Mezinárodní konference TECHSTA 2010 je zaměřena na nové technologie a stavební materiály, plánování a organizaci staveb, jejich kvalitu. Obor technologie staveb je úzce spjat s ekonomikou, proto se konference věnuje také oblasti project managementu a risk managementu. Rovněž sleduje trendy v oblasti životnosti staveb.

Program začíná 15. 9. slavnostním zahájením v Betlémské kapli, během něhož budou předána čestná uznání za dlouholetou spolupráci a pedagogický přínos. Kromě přednáškových bloků jsou v následujících dnech součástí programu i exkurze na stavby tunelu Blanka, nové budovy ČVUT a do nové Národní technické knihovny.
Oficiálním jednacím jazykem konference je angličtina. Program konference nebude v hlavních sekcích tlumočen do češtiny.
 
Tematické okruhy
● Stavební technologie a materiály
– Vliv technologií a použitých materiálů na životní prostředí
– Jakost a kvalita, kontrola a životnost konstrukcí
– Příčiny poruch stavebních konstrukcí
– Technologie pro rekonstrukce
– Nové technologie
● Příprava a organizace stavební výroby
– Projekt řízení z hlediska udržitelného rozvoje
– Projekt Management a Risk Management v praxi
– Nové trendy v přípravě a organizaci výstavby
– Otázky časového plánování
– Facility management
– Problematika bezpečné přípravy a realizace staveb vč. jejich údržby
● Vzdělávání pro stavební praxi
– Metodiky vyučování technologie staveb na vysokých školách
– Technologie a management
– Témata závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských)
– Odborné stáže doktorandů
– Možnosti spolupráce univerzit na vzdělávání a společných projektech
– Formy a obsah vzdělávacích kurzů nejen pro státní správu
 
Kontakt
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra technologie staveb (k122)
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Ing. Mária Párová, Ph.D., tel. 224 355 409, parova@fsv.cvut.cz
Ing. Klára Bednářová, tel. 224 354 520, klara.bednarova@fsv.cvut.cz
 
mi