Konference, semináře

Stručné ohlédnutí za 35. konferencí Sanace a rekonstrukce staveb 2013

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 se konala v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze již 35. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013 a 15. mezinárodní konference WTA CZ – CRRB –15th International Conference of Rehabilition and Reconstruction of Buildings. Odbornými garanty konference byli doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., místopředseda WTA CZ, a Ing. Miroslav Havel, čestný předseda WTA CZ.
Konferenci zahájil předseda WTA CZ prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA.
 Byla předána ocenění za nejlepší doktorské a disertační práce v oblasti sanace a rekonstrukce staveb:
1. místo – Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., ČVUT, Stavební fakulta: Vliv technologie na kvalitu povrchových vrstev pohledového betonu;
2. místo – Ing. Tomáš Renčko, Ph.D., z TU v Košiciach, Stavebná fakulta: Teoreticky zdovodnená konštrukčná obnova historických budov;
3. místo – Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., ČVUT, Stavební fakulta: Vliv zvětrávacích procesů na fyzikálně-mechanické vlastnosti pískovců.
 
Dále byla předána ocenění za nejlepší diplomové práce:
1. místo – Ing. Vojtěch Patera, VUT v Brně, Fakulta stavební: Horská chata;
2. místo – Ing. Zuzana Rácová, ČVUT, Stavební fakulta: Povalový strop v klášteře Thetinů na Malé Straně;
3. místo – Ing. Aneta Maroušková, ČVUT, Stavební fakulta: Rekonstrukce loveckého zámku Dankov.
 
Certifikáty o autorizaci v oblasti sanace betonu obdrželi:
Ing. Marek Balej (MBL, s. r. o.), Ing. Jaromír Kálal (Betvar, a. s.), Petr Kerhat (Betosan, s. r. o.), Jan Molnár (ČEZ, a. s.), Jiří Pirič (České radiokomunikace), Petr Stojánek (Stavmad, s. r. o.), Ing. Jan Uher (Betosan, s. r. o.), Ing. Jiří Vondrák (ČEZ, a. s.) a Ing. Libor Šácha (Betvar, a. s.).
 
Certifikáty o autorizaci v oblasti sanace zděných staveb proti vlhkosti převzali:
Ing. Zdeněk Červinka (Remmers CZ, s. r. o.), Ing. Vítězslav Haiker (Remmers CZ, s. r. o.), Ing. Tomáš Pokorný (MC Bauchemie, s. r. o.), Ing. Tomáš Urban (Realsan Group, SE) a Ing. Jiří Vrbík (Remmers CZ, s. r. o.).
 
Jednotlivé bloky přednášek byly rozděleny podle referátů.
 
Referát Ochrana a sanace dřevěných konstrukcí
Ing. Michal Kluber, Ph.D., z Ústavu teoretické aplikace mechaniky AVČR na téma: „Nový přístroj na stanovování mechanických vlastností dřeva.“ O analýze homogenity vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a výkonu mikrovlnného zařízení pro sterilizaci dřeva měl připravenou přednášku kolektiv pracovníků z firmy TERMO SANACE, s. r. o., z Ostravy. Nedestruktivní metody identifikace dřevokazného hmyzu akustickou analýzou byly představeny v přednášce doc. Ing. Pavla Fialy, Ph.D., z VUT v Brně, Ing. Martina Fridla z VUT v Brně a Ing. Pavla Šimry z firmy TERMO SANACE, s. r. o.
 
Referát Povrchové úpravy
O závěrech experimentálních ověření stabilizace, konzervace a zpevňování historických omítek pomocí nanovláken hovořila Ing. Klára Kroftová, Ph.D., ze Stavební fakulty ČVUT. Omítkové systémy pro obnovu v památkové péči podrobně rozebral Ing. Ivo Horák z firmy LB Cemix, s. r. o. O metodice průzkumu historických omítek hovořil prof. Ing. Petrem Martincem, CSc., a Bc. Petr Rezek z TU Ostrava. Z firmy MC Bauchemie přednášel Ing. Radomír Šotola o ochranných systémech pro interiéry a tunely. Měření vlivu slunečního záření a UV záření na sanační omítky připravil kolektiv – doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Kristýna Fořtová a Ing. Lukáš Balík, Ph.D. Ing. Zdeněk Vávra z firmy Betosan, s. r. o., pohovořil o sanaci historických omítek s využitím prefabrikovaných kompozic. O experimentálním posuzování hydroskopických vlastností dvou typů pískovce připravili přednášku doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., a doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Ing. Michael Balík, CSc., přednesl velmi zajímavou přednášku o sanaci paláce v daleké Mezopotámii se zřetelem na tamní klimatické podmínky a specifika umístění stavby.
 
Referát Sanace zdiva
Aktuální téma si zvolil Ing. Jaroslav Pánik z firmy Sanace a vysoušení, s. r. o., ve které postupně podrobně probral směrnice WTA pro sanaci vlhkého zdiva a následnou praxi s různými výsledky. O možnosti vyztužení cihelných pilířů materiály na bázi uhlíkových vláken si připravil přednášku Ing. Jiří Karas, CSc., a Ing. Jan Karas z ČVUT. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., a Ing. Radek Ziegler, Ph.D., z ČVUT pohovořili o tématu Únosnost a posuzování konstrukcí historického zdiva. Zástupci odborníků z Kloknerova ústavu – Ing. Šárka Nenadalová, Ing. Lukáš Balík, Ph.D., a doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – sledovali mechanické vlastnosti historických cihel plných pálených a vliv povrchové úpravy na jejich difuzní vlastnosti. O diagnostice památkově chráněných objektů z hlediska negativních vlivů vysoké vlhkosti na stavební konstrukce přednášel Ing. Jozef Švadlenka ze Stavební fakulty Technické univerzity v Košicích. Ing. Miroslav Havel ze Znalecké kanceláře Sanace staveb v Plzni měl zajímavou přednášku o sanaci vlhkého zdiva cihelných hradeb areálu Škoda v Domažlické ulici, kde se muselo vyřešit velké převýšení komunikací na obou stranách hradby s provozem těžkých vozidel. Bylo nutno vyřešit statické zabezpečení proti naklánění polí a pilířů hradby. Ing. Petr Čeliš z firmy Reagan Group, SE z Liberce podrobně probral praktické zkušenosti z realizace původních autentických malt vyráběných na stavbě z vápenné kaše na akci Náměstí ČSL Armády ve Vyškově. Z téže firmy měl opět zajímavou přednášku z praxe Ing. Zdeněk Štefek na téma Památková obnova katakomb zámku Lednice. Svojí přednáškou na téma Význam historických technologií navázal Ing. arch. Miloš Solař z Národního památkového ústavu v Praze.
 
Referát Sanace betonových konstrukcí
Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., z VUT v Brně přednášel na téma analýzy vztahů pro stanovení parametrů různých druhů betonu z měření ultrazvukovou impulzovou metodou. Kolektiv VUT v Brně – prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA., Ing. Vít Černý a Ing. Pavel Sokol – rozebral možnosti výroby betonu na bázi umělého popílkového kameniva, což by vyřešilo hned několik otázek naráz. Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D., a Ing. Vítězslav Vacek, CSc., zhodnotili rekonstrukci Plečnikovy lávky v Praze na Pražském hradě. Petr Müller z firmy Saint-Gobain Constructions Products CZ, divize WEBER podrobně rozebral technologii dodatečné vodorovné izolace zděných konstrukcí pomocí krémové injektáže. Na tuto přednášku navázal tým z VŠB-TU Ostrava Ing. Marie Wolfová, Ph.D., Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D., Ing. Boris Plšek svými poznatky z ověřování dosahu chemických injektáží zdiva nedestruktivní metodou pomocí
infračervené termografie. Ing. Pavel Šťastný z firmy Remmers CZ vysvětlil, jak konstrukčně řešit vnitřní zateplení
v bytových objektech, aby nevznikaly plísně.
 
Referát Statika
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. z ČVUT, Fakulty stavební připravil dvě přednášky: Demolice nosného cihelného zdiva v důsledku nekvalitního provedení a Zřícení balkonů v bytovém domě v Praze. Kolektiv pracovníků z Kloknerova ústavu ČVUT Ing. Tomáš Bittner, doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Petr Tejc a Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., v rámci výzkumného projektu předložili problematiku degradace tvrzeného skla vlivem zvýšené teploty.
Kolektiv odborníků z VŠB-TU Ostrava, Fakulty stavební pod vedením doc. Ing. Bydžovského, Ph.D., připravil přednášku na téma Numerické posouzení helikální výztuže při zesílení zděného sloupu (systémem Helifix).
 
Na závěr tři bonbónky:
– Kaple Svaté Anny v Panenských Břežanech od Jana Blažeje Santiniho Aichela,
– Stopy prezidentů na Pražském hradě od Alexandra Grunče,
– Geometrie katedrál ukrytá v dětské hře přednesená Ing. arch. Karlem Doubnerem.
 
Konference, již 35., byla úspěšná, proběhla i rušná diskuse. Dnes ještě zbývá několik výtisků sborníků, které je možné objednat na sekretariátu WTA CZ v Praze. Závěrem je třeba poděkovat sponzorujícím firmám – firmě Realsan Group SE z Liberce a také firmě Saint-Gobain Construction Products CZ, divize WEBER, Praha.
Díky patří také mediálním partnerům, časopisu Materiály pro stavbu, Stavební obzor, TOB, Podlahy a časopisu Stavebnictví. Poděkování také organizačnímu výboru 35. konference a 15. mezinárodní konference WTA CZ.

Miroslav Havel, Tomáš Klečka