Konference, semináře

Stavební zákon, zkušenosti a příprava novely

Nadace ABF, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1, pořádá
13. 11. 2008 od 9 h seminář Stavební
zákon, zkušenosti a příprava novely.

Seminář je zaměřen na aktuální informace k aplikaci
předpisů na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, na
zjednodušené postupy při umisťování a povolování staveb,
činnost autorizovaného inspektora a další nové instituty
stavebního zákona. J určen pro pracovníky stavebních úřadů
a dalších orgánů státní správy, investory (soukromé
i veřejné), projektanty, manažery projektu, konzultační
inženýry, zhotovitele stavby dále konzultanty a poradce
v oblasti stavebního práva.
Odborný garant: JUDr. Jan Mareček, prezident České společnosti
pro stavební právo (ČSpSP).
Program:
9.30–12.00 Územní rozhodování (Mgr. Jana Machačková,
MMR)
– Platná právní úprava rozhodování o změnách
v území;
– Formy územního rozhodování – územní rozhodnutí, územní
souhlas, veřejnoprávní smlouva, územně plánovací informace,
zjedodušené územní řízení, regulační plán;
– Průběh územního řízení;
– Územní opatření o stavební uzávěře a územní
opatření o  asanaci území.
 
12.30–16.00 Stavební řád (JUDr. Zdenka Vobrátilová, členka
České společnosti pro stavební právo
Jiří Doležal, člen České společnosti pro stavební právo)
– Platná právní úprava stavebního řádu,
– Zjednodušené postupy při povolování staveb,
– Činnost autorizovaného inspektora,
– Užívání staveb a podmínky pro vydávání kolaudačního
souhlasu,
– Nařizování odstraňování staveb, úprav a prací na
stavbách,
– Postih za stavební nekázeň.
 

On-line přihláška: http://www.stavebniakademie.cz/nsz-k394.html.