Konference, semináře

Školení Technologie betonu 1 – Základy moderní technologie betonu

Česká betonářská společnost ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně pořádá ve dnech 16. května 2017 v prostorách Kloknerova ústavu ČVUT 4. běh školení Technologie betonu 1: Základy moderní technologie betonu. Školení je součástí ČBS Akademie. 

Program školení
1.1 Základy technologie betonu.

1.2 Rozdělení betonu (pevnost v tlaku, agresivita prostředí, max. velikost zrn kameniva, konzistence aj.).

1.3 Složky betonu (složení betonu; cement: portlandský slínek, neslínkové složky, pevnostní třídy aj.; kamenivo: rozdělení, zdroje, granulometrie, křivka zrnitosti aj.; příměsi: typy I a II, koncepce k-hodnoty, barevné pigmenty aj.; voda do betonu; přísady: základní typy, plastifikátory a superplastifikátory, provzdušňovací přísady, stabilizační a těsnicí přísady, urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, retardační přísady aj.

1.4 Požadavky na beton (4 základní skupiny vlastností, pevnost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost proti chemickému působení, trvanlivost aj.).

1.5 Výroba betonu (odpovědnosti, 3 oblasti požadavků: personál, zařízení, řízení jakosti, zpracování čerstvého betonu aj.

1.6 Dodávání betonu (specifikace dodávky betonu, typový beton, beton předepsaného složení, transportbeton, odpovědnosti a kompetence, informace od investora/objednatele výrobci betonu, informace od výrobce betonu investoru/objednateli aj.).

1.7 Ukládání betonu (odpovědnosti, technické možnosti ukládání; zhutňování: vibrace, vibrační lišty, ponorné vibrátory aj.; zvětrávání betonu při zabudovávání: vlivy a opatření aj.).

1.8 Ošetřování betonu (důvody ošetřování, tvrdnutí betonu, metody ošetřování betonu, betonování v zimě, betonování v horku, minimální doby ošetřování, faktory ovlivňující dobu odbedňování aj.).

1.9 Relevantní normy, směrnice a návody.

1.10 Označení kvality (základní info o systému certifikace jakosti).

Počet účastníků je omezen na 50.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

mi podle podkladů pořadatele