Konference, semináře

Školení Technologie betonu 1

Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně pořádají první školení v rámci nového programu ČBS akademie Technologie betonu 1 – Základy moderní technologie betonu.
První běh se uskuteční ve středu 23. ledna 2013 v Praze (Kloknerův ústav ČVUT), druhý běh pak ve čtvrtek 31. ledna 2013 v Brně (FAST VUT v Brně).
Jako celek je cyklus školení ČBS o technologii betonu připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších partnerských organizací. Cyklus školení ČBS o technologii betonu vychází metodicky z rakouského vzdělávacího systému BETON Akademie na základě smlouvy uzavřené mezi ČBS a rakouskými partnery.
Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Na programu bude i tematika zkoušení betonu, zajištění jakosti a problematika certifikace betonu. Do obsahu školení budou zahrnuty i specifické požadavky státních investorů, jmenovitě TKP pozemních komunikací a TKP ČD. Kromě výkladu teorie budou některé dny školení zahrnovat i praktické ukázky a výcvik v laboratoři.
Účastníci každého školení obdrží příslušný manuál ke školení (cca 150 stran A4) obsahující přednášený výklad s komentáři. Teoretický výklad lektorů i praktické ukázky budou omezeny tak, aby vznikl dostatečný prostor k diskusi. Jednotlivé dny školení ČBS o technologii betonu budou zakončeny orientačním testem a jejich účastníci obdrží doklad o absolvování příslušného dne školení. Po bloku prvních dvou dnů školení (TECHBET1 a TECHBET2) mohou jejich účastníci absolvovat zkoušku, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou udělení certifikátu ČBS. Podmínky a náležitosti ČBS certifikace budou oznámeny samostatně.
Náplní školení Technologie betonu 1 (TECHBET1), kterým se cyklus školení ČBS o technologii betonu otevírá, jsou průřezové základní poznatky o moderní technologii obyčejného betonu. Toto školení je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si chtějí (nebo potřebují) ujasnit, nejpodstatnější, co tvoří materiálovou stránku současného konstrukčního betonu: především pracovníkům stavební výroby a technické přípravy prováděcích firem – dílovedoucím, mistrům, stavbyvedoucím a přípravářům, dále projektantům a popř. i pracovníkům zkušeben a laboratoří betonu, kteří mají zájem souhrnně si zopakovat odborné poznatky a příp. získat certifikát ČBS.
Navazujícím školením bude Technologie betonu 2 (TECHBET2). Toto školení přinese především zevrubné poznatky o složkách čerstvého betonu a specifické požadavky TKP PK a ČD v oblasti technologie betonu.
 
Program kurzu
● 1.1 Základy technologie betonu – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
● 1.2 Rozdělení betonu (pevnost v tlaku, agresivita prostředí, max. velikost zrn kameniva, konzistence aj.) – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
● 1.3 Složky betonu (složení betonu; cement: portlandský slínek, neslínkové složky, pevnostní třídy aj.; kamenivo: rozdělení, zdroje, granulometrie, křivka zrnitosti aj.; příměsi: typy I a II, koncepce k-hodnoty, barevné pigmenty aj.; voda do betonu; přísady: základní typy, plastifikátory a superplastifikátory, provzdušňovací přísady, stabilizační a těsnicí přísady, urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, retardační přísady aj. – doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
● 1.4 Požadavky na beton (4 základní skupiny vlastností, pevnost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost proti chemickému působení, trvanlivost aj.) – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
● 1.5 Výroba betonu (odpovědnosti, 3 oblasti požadavků: personál, zařízení, řízení jakosti, zpracování čerstvého betonu aj.) – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
● 1.6 Dodávání betonu (specifikace dodávky betonu, typový beton, beton předepsaného složení, transportbeton, odpovědnosti a kompetence, informace od investora/objednatele výrobci betonu, informace od výrobce betonu investoru/objednateli aj.) – doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
● 1.7 Ukládání betonu (odpovědnosti, technické možnosti ukládání; zhutňování: vibrace, vibrační lišty, ponorné vibrátory aj.; zvětrávání betonu při zabudovávání: vlivy a opatření aj.) – Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
● 1.8 Ošetřování betonu (důvody ošetřování, tvrdnutí betonu, metody ošetřování betonu, betonování v zimě, betonování v horku, minimální doby ošetřování, faktory ovlivňující dobu odbedňování aj.) – Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.
● 1.9 Relevantní normy, směrnice a návody
● 1.10 Označení kvality (základní info o systému certifikace jakosti) – Ing. Vítězslav Vacek, CSc.; prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.
 
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele