Konference, semináře

Seminář Vedení stavebního deníku

Nadace ABF a Institut vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR zvou na odborný seminář Vedení stavebního deníku. Seminář se koná 7. 12. 2010 od 9 h na adrese Nadace ABF, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění záznamů. Ve vazbě na příslušné právní předpisy jsou uvedeny zásady zabezpečování kvality, životního prostředí a BOZP a vedení požadovaných záznamů.
Seminář určen pro pracovní pozice oprávněné podle stavebního zákona k provádění záznamů do stavebního deníku – střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, dále pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.
 
Základní body programu:
● účel a význam stavebního deníku,
● souvisící právní a jiné požadavky,
● účastníci výstavbového procesu a další osoby oprávněné k provádění záznamů do stavebního deníku,
● zásady řízení kvality, ŽP a BOZP ve vazbě na vedení záznamů,
● forma vedení stavebního deníku,
● obsah záznamů ve stavebním deníku,
● chyby ve vedení deníku, poznatky z praxe.
 
Odborný garant:
Ing. Ludmila Zahradnická,CSc.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace ABF, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
 
wd