Konference, semináře

Seminář Stavební zákon, velká novela účinná od 1. 1. 2013

Sekurkon nabízí další termíny semináře zaměřeného na změny v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona č. 530/2012 s účinností od 1. 1. 2013. Termíny jsou 4. dubna a 15. května 2013. Semináře se konají v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8. 
 
Pozornost bude věnována změnám v zásadách územního rozvoje, územního a regulačního plánu, územního rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, staveb nevyžadujících územní rozhodnutí/souhlas, územního řízení (žádost, posuzování vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, zjednodušené řízení, územní souhlas), úprav vztahů v území (předkupní právo, náhrada za změny v území). Bude řešena problematika povolování staveb (stavby nevyžadující ohlášení ani povolení, ohlášení, výčet jednoduchých staveb vyžadujících ohlášení, náležitosti, stavební řízení, veřejnoprávní smlouva, posouzení autorizovaným inspektorem, užívání staveb, zkušební provoz, změna v užívání stavby, odstraňování staveb), stavebního dozoru, povinností osob, sankcí (přestupky, správní delikty). Budou představeny změny souvisejících předpisů (prováděcí předpisy, zvláštní zákony, správní poplatky).
Lektor: Mgr. Vít Veselý – Pracuje v advokacii se zaměřením na obchodní, občanské a správní právo, specializuje se na právo nemovitostí včetně práva stavebního, od roku 2007 jako advokát.
Více informací a přihlášku najdete zde (termín 4. 4.), resp. zde (termín 15. 5.).
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
mi podle podkladů pořadatele