Konference, semináře

Seminář Požadavky na tepelnou ochranu budov, revize ČSN 730540-2:2007 a nové energetické předpisy

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Požadavky na tepelnou ochranu budov, revize ČSN 73 0540-2:2007 a nové energetické předpisy – nová norma v platnosti. Koná se 7. února 2012 17. dubna 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (vydání 10/2011, účinnost od 1. 11. 2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov. Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR.
Seminář určen pro stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov.
 
Odborný garant:
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Program:
● Novinky v ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a další části této normy, které upravují normové tepelně technické hodnocení vyžadované pro prokázání 6. základního požadavku na stavby a jako základní porovnávací ukazatele podmiňující energetickou náročnost budov.
● Návazné převzaté ČSN EN ISO, resp. ČSN EN (zejména 673, 10211, 6946, 13788, 14683, 832, 13789, 10077–1a 2), které upravují způsob stanovení jednotlivých tepelnětechnických veličin a jejich změny. Vazby na Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb., které upravují způsob plnění a dokladování základních požadavků na stavby. Vztah stavebního zákona a zákona o hospodaření energií.
● Novelizovaná evropská směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (EPBD II), která předpokládá hodnocení celkové energetické náročnosti budov na nákladově optimální úrovni, realizaci nových budov s téměř nulovou spotřebou energie a širší uplatnění průkazů energetické náročnosti budov (energetické certifikace budov).
● Příprava novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn zavádějící povinnosti podle EPBD II.
● Příprava novely vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, při implementaci evropské směrnice 2010/31/EU. Komplexní hodnocení energetické náročnosti budov pomocí výpočtu celkové roční dodané energie (bilanční hodnocení) a požadavků stanovených na základě referenční budovy a nákladově optimálních úrovní pro životnost budovy. Návrh úprav stavebního řešení a energetických systémů, včetně ekonomických a ekologických hledisek jako podklad pro projektování změn staveb a jejich změn. Využití energetického auditu budovy. Souvislost budov s téměř nulovou spotřebou energie a budov v nízkoenergetickém a pasivním energetickém standardu.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd