Konference, semináře

Seminář Požadavky na tepelnou ochranu budov. Revize ČSN 73 0540-2:2007 a nové energetické předpisy

Nadace ABF zve na odborný seminář Požadavky na tepelnou ochranu budov. Revize ČSN 73 0540-2:2007 a nové energetické předpisy. Koná se 8. února 2011 od 9 h na adrese Nadace ABF, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář je zaměřen na Revizi ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (v tisku, vydání březen–duben) a návazné ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO. Kromě norem vás seminář seznámí s odpovídajícími požadavky nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., novely zákona o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jejich vyhlášek, které upravují způsob plnění základních požadavků na stavby a způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a hodnocení energetické náročnosti budovy při energetické certifikaci. Upozorní na souvislosti s evropskou směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a její implementací v ČR.
 
Program
ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a další části této normy, které upravují normové tepelně technické hodnocení vyžadované pro prokázání 6. základního požadavku na stavby a jako základní porovnávací ukazatele podmiňující energetickou náročnost budov;
● Návazné převzaté ČSN EN ISO, resp. ČSN EN (zejména 673, 10211-1 a 2, 6946, 13788, 14683, 832, 13789, 10077–1a 2), které upravují způsob stanovení jednotlivých tepelně technických veličin;
● Nový stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky MMR č. 137/1998 a 132/1998 Sb., které upravují způsob plnění základních požadavků na stavby, předpoklad změn ve vyhláškách podle nového stavebního zákona;
Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn;
● Evropská směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov, která předpokládá hodnocení celkové energetické náročnosti pomocí průkazů energetické náročnosti budov (energetická certifikace budov);
Vyhláška č. 291/2001 Sb. a její nové znění pro implementaci evropské směrnice 2002/91/ES. Komplexní hodnocení energetické náročnosti budov pomocí výpočtu celkové roční dodané energie (bilanční hodnocení) a pomocí změřené skutečnosti (operativní hodnocení). Návrh úprav stavebního řešení a energetických systémů, včetně ekonomických a ekologických hledisek jako podklad pro projektování změn staveb a jejich změn. Využití energetického auditu budovy.
 
Odborný garant:
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace ABF, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
tel: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.