Konference, semináře

Pozvánka na seminář SMART CITY Ostrava

Společnost TOP EXPO CZ a VŠB-TU Ostrava zvou na seminář SMART CITY Ostrava, který se uskuteční 11. 9. 2013 od 13 h v rámci zahájení mezinárodní konference Energetika a životní prostředí v Nové Aule VŠB-TU Ostrava.
Projekt SMART CITY realizuje společnost TOP EXPO CZ v kooperaci s Technologickou agenturou ČR, Technologickou platformou „Udržitelná energetika ČR“ a technickými univerzitami ČR formou pořádání cyklu seminářů v univerzitních a statutárních městech ČR. Ostravskému semináři předcházela dvě setkání odborníků na energetiku, dopravu a stavebnictví v Plzni a Praze.
Seminář je zaměřen na Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví Ostravy s přesahem do celého Moravskoslezského kraje.
Celý cyklus se koná za podpory MPO ČR, MMR ČR a pod záštitou: MŽP ČR, SPS ČR, TA ČR, SP ČR, Ostravský seminář je navíc realizován pod záštitou Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, Petra Kajnara, primátora města Ostravy, a Ivo Vondráka, rektora VŠB-TU Ostrava.
Mezi přednášejícími SMART CITY OSTRAVA budou:
– Aleš Laciok, koordinátor pro výzkum a vývoj ČEZ, a. s., a předseda výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“;
– Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezident Národního spolku pro elektromobilou a podporu moderních technologií;
– Roman Portužák, manažer pro styk s aplikační sférou; Centrum ENET VŠB-TUO Ostrava;
– Veronika Korittová, národní kontakt pro energetiku, Technologické centrum AV ČR;
– Jiří Devát, generální ředitel Cisco Systems, s. r. o.;
– Petr Hofhansl, Peter Súkenník, AF-Cityplan, s. r. o.;
– Radek Sandri, ředitel Regionu Severní Morava, Dalkia Česká republika, a. s.;
– Jan Neuwirt, vedoucí obchodního oddělení, Intoza, s. r. o.;
– Roman Kadlučka, předseda představenstva a ředitel společnosti Dopravní podnik Ostrava, a. s.;
– Martin Hájek, VŠB-TU Ostrava, manažer Centra pro rozvoj dopravních systémů.
 
Odborná východiska a terminologie programu
Rostoucí urbanizace je jedním z tzv. megatrendů naší doby. Očekává se, že v roce 2050 bude na zemi dalších 3 mld. obyvatel, z toho 70 % bude žít ve městech, a tato města budou produkovat 80 % globálních emisí a budou spotřebovávat 75 % energií. Dnes je mnoho z městských infrastruktur na hranici technické způsobilosti, např. ve vztahu k zajištění bezpečného zásobování energií, plynulosti dopravy a dopravní obslužnosti, rozvoje a rekonstrukce budov, zdravotnictví, bezpečnosti, zásobování vodou a zpracování odpadů.
V Evropě žije nyní 2/3 populace ve městských oblastech, přičemž města jsou motorem ekonomiky a centry služeb. Udržitelnost městských oblastí je sporný v důsledku mnoha faktorů – demografické změny, oslabující se propojení mezi ekonomickým růstem, zaměstnaností a sociálním pokrokem, příjmové nerovnováhy, sociální polarizace a segregace, využití přírodních zdrojů, stav dopravních systémů atd.  Důležitým faktorem je diverzita a specifika měst, oblastí a regionů v Evropě, proto univerzální všeobecně aplikovatelná řešení jsou iluzorní. V minulosti bylo vytvořeno několik konceptů, které se zabývají udržitelným rozvojem měst a regionů – místní agenda 21, rezilience, indikátory udržitelnosti atd. Tyto koncepty jsou zpravidla širší, než je vymezení Smart Cities and Communities podle strategického plánu energetických technologií (SET Plan). Smart Cities by měla kombinovat udržitelnost intenzivního rozvoje, tvorbu příležitostí pro další růst a kvalitu života, tyto tři prvky jsou vzájemně provázané. Proto se předpokládá, že Smart City bude „Systém Smart systémů“.
Iniciativa Smart Cities and Communities je rozvíjející se koncept v rámci obecně definovaných kontur. ČR se zatím neúčastní, což může mít nepříznivé důsledky na participaci ve sdílených projektech výzkumu a vývoje a na výrobní a servisní potenciál firem a v konci tak na konkurenceschopnost.
Vymezení konceptu Smart Cities je ilustrativně naznačeno na následujícím schématu, který obsahuje jednak tři základní pilíře definované v cestovní mapě iniciativy (Roadmap – budovy, infrastruktura a doprava), ale současně zohledňuje průřezovou roli informačních a komunikačních technologií (ICT) při zachování a posilování bezpečnosti (v pojetí Safety & Security, tedy bezpečnosti dodávek, kybernetické bezpečnosti i bezpečnosti fyzické). Tyto atributy pak musí být zahrnuty do rámce urbanistického plánování. Klíčovým aspektem je vzájemné propojení, harmonizace a synergie základních komponent, tj. nepřipuštění izolovaných, neprovázaných a vzájemně si odporujících řešení.
 
Oblast Smart Cities, včetně pilířů a průřezových oblastí lze chápat jako vymezující hraniční podmínky, které se budou následně naplňovat konkrétními projekty:
– ve výzkumu a vývoji,
– demonstraci (prvotní nasazením),
– vlastní realizace.
 
Těmto třem stupňům odpovídají specifické mechanismy podpor a různá míra potřeby zapojení veřejných zdrojů. Zásadním faktorem v transpozici konceptu Smart Cities and Communities je zohlednění specifických podmínek a problémů v ČR, které jsou především:
– znečištění ovzduší v městských aglomeracích vlivem dopravy a průmyslu,
– zásobování teplem,
– ekonomicky zdůvodnitelné nasazení lokálních obnovitelných zdrojů.
 
(Podklad TPUE  pro jednání přípravného výboru cyklu seminářů SMART CITY, leden 2013)
 
CÍLE PROJEKTU
Hlavní cíl:
Podpora technického vzdělání v ČR a propojování vědy, výzkumu a praxe.
Dále:
– šíření nových technologií a postupů;
– setkání a dialog značného počtu zástupců oborové akademické, politické a podnikatelské sféry;
– shromažďování konkrétních námětů a podnětů ze strany zástupců měst, obcí a regionů pro konkrétní aktivity programů zaměřených na oblast smart cities.
– analýza a možné zefektivnění procesů vzájemného propojení, harmonizace a synergie základních komponent konceptu „Smart city“, tj. nepřipuštění izolovaných, neprovázaných a vzájemně si odporujících řešení;
– zdůrazňování vzorových řešení, která významným způsobem zvyšují energetickou účinnost a využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí ve městech ČR.
 
Cílová skupina
Semináře jsou určeny:
– studentům VŠ technických směrů,
– manažerům veřejné a státní správy,
– politickým zástupcům,
– odborníkům na dopravu, energetiku a stavebnictví,
– zástupcům odborného tisku.
 
HLAVNÍ PILÍŘE PROGRAMU
Udržitelná výstavba – energetická náročnost budov a použití inovativních výrobků pro výstavbu budov a technické infrastruktury mají důležitý vliv na kvalitu života.
Nová výstavba pouze v pasivním standardu.
● Energetika – města budou hledat cesty ke snižování energetické náročnosti a k energetické soběstačnosti, což zvýší bezpečnost jejich technické infrastruktury.
Zásadní pro tento trend budou „smart grids“, které umožní inteligentní zacházení s elektřinou.
Informatika – metropolitní síť spojuje lokální sítě jednotlivých subjektů a umožňuje propojení informačních systémů do celků při zachování vysoké bezpečnosti sdílených dat; osvědčuje se hlavně ve velkých městech. Synergické efekty zlevňují a zjednodušují správu území a zvyšují komfort a bezpečnost obyvatel.
Některé z příkladů:
– telematika pro plynulost a bezpečnost dopravy,
– veřejné osvětlení bude mít víceúčelové využití.
 
Elektromobilita – udržitelná městská a příměstská doprava, technologie pro vozidla a tratě MHD, motivace potenciálního majitele k nákupu elektromobilu.
 
Více informací včetně přihlášky a abstraktů přednášek najdete zde.
tisková zpráva, wd