Konference, semináře

ČKAIT pořádá akční pracovní aktivy ke zprostředkování specifických oborových informací

Členskou základnu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) tvoří téměř 30 tisíc stavebních inženýrů a techniků s autorizací v některém z 11 oborů, případně dalších specializací. K oborům na pomezí stavebnictví a strojírenství patří technika prostředí staveb (TPS) a technologická zařízení staveb (TZS).
Po oboru pozemní stavby (16 tis. autorizovaných osob) se jedná o nejpočetnější obory: TPS 3400 autorizovaných osob; TZS 3600 autorizovaných osob. Podmínky pro výkon profese, informační požadavky a potřeby členů ČKAIT mají jednak společnou průřezovou část, jednak část diferencovanou podle oborů a specializací autorizace.
Jednou z forem zabezpečení specifických oborových informací jsou pracovní aktivy, o jejichž postupném vytváření rozhodlo představenstvo ČKAIT v roce 1998. Prvním ustaveným pracovním aktivem byl společný aktiv oborů technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. Vznikl v roce 1998 a schází se pravidelně dvakrát ročně na jarním a podzimním setkání. Jeho jednání se zúčastňují členové různých orgánů Komory, zkušební komisaři, zástupci výborů oblastí Komory a přední odborníci v uvedených oborech autorizace. Organizačně připravuje a řídí činnost aktivu Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.
Předmětem jednání pracovního aktivu jsou mj. připravované nové právní předpisy či novely platných předpisů, technické novinky a technický vývoj, podmínky výkonu profese, technická harmonizace, postupující informatizace oborů, veřejné zakázky, úroveň a obsah autorizačního procesu – a to v souvislostech, které se dotýkají oborů technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb. K problematice úzce specializované patří průmyslové technologické stavby, vyhrazená technická (tlaková, plynová, elektrická a zvedací) zařízení, technická zařízení budov. Pravidelně jsou představovány zajímavé stavby realizované českými stavebními firmami v zahraničí.
Na jednání pracovního aktivu jsou zváni pracovníci ústředních orgánů státní správy, zpracovatelé právních a technických norem, zástupci vysokých škol, státních zkušeben, výzkumných ústavů, vybraných firem uvádějících na trh nové produkty. Účastníci aktivu získávají informace o problémech řešených orgány Komory a přijatých závěrech, se kterými seznamují členskou základnu. Naopak závěry a návrhy jednání aktivu jsou přenášeny do orgánů Komory.
V pořadí již 31. pracovní aktiv oborů TPS a TZS se uskutečnil 30. a 31. října 2013 v Rančířově u Jihlavy. Prvním nosným tématem byl nový občanský zákoník, především pak jeho ustanovení dotýkající se staveb, jejich navrhování a provádění, vlastnictví a užívání. Bylo třeba se dotknout také vazeb na novou právní úpravu katastru nemovitostí. Pojmy použité v nových právních předpisech soukromého práva, jako jsou vklad a záznam, stavba jako součást pozemku, nájem, pacht, služebnost, výměnek, výprosa, závdavek a další, bude nutno co nejrychleji pochopit a správně aplikovat v praxi výstavby.
Druhým nosným tématem programu aktivu se stala požární bezpečnost staveb v souvislosti s přijatou novelou vyhlášky o dokumentaci staveb. Zástupci Profesní komory požární ochrany otevřeli pojmy, jako např. zásady požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb, požárně bezpečnostní zařízení, instalace a kontrola požárně bezpečnostního zařízení (požární klapky ve vzduchotechnice, izolace vzduchotechnických potrubí, těsnění prostupů instalací přes požární dělicí konstrukce apod.).
Na problematiku požární bezpečnosti staveb navázala přednáška ze stavební praxe „Provozní uzavírání vysokotlakého potrubí bez nutnosti odstávky“. O názornou prezentaci se postaral Ing. Vladimír Dubský ze společnosti Williamson ČR, Praha.
Kromě těchto témat se jednání aktivu detailně dotklo zákona o elektronických komunikacích a jeho letošní novely. Diskutována byla vazba na stavební zákon a vyhlášku o dokumentaci staveb, kde aktiv opakovaně upozorňuje na určité nesrovnalosti. Liniové stavby prakticky končí dokumentací pro územní řízení, stavebním řízením ve většině případů neprocházejí. Přednášející Ing. Jiří Kliner, člen aktivu a zkušební komisař ČKAIT, připomenul i důležitý materiál schválený vládou ČR v březnu 2013 pod názvem Digitalizace Česka – verze 2.0.
K vysoké úrovni programu aktivu přispěly i další přednášky: Potrubí vnitřních vodovodů a jeho vady (člen aktivu Ing. Zdeněk Žabička), praktická ukázka SW NovaVoice – převod mluveného slova do textu PC (konzultant společnosti NovaSowt, Jesenice).
Další zajímavá témata se již připravují pro jednání pracovního aktivu v roce 2014. Patří k nim inteligentní domy, fasády jako zdroj energie, vnitřní optické rozvody v bytových domech, lanová dráha na Sněžku aj.
Marie Báčová,

odborná poradkyně předsedy ČKAIT