Technologie, Zajímavá stavba

Významná stavba pro Modřice

Architektura nové sportovní haly vyjadřuje solidnost a vážnost, má ambici a potenciál stát se i centrem komunitním. Autoři z ateliéru bod architekti ji navrhli jako klidný dům, který pevně stojí na zemi. Velký objem stavby potlačili rozčleněním do tří stejných hmot. Vzorem se pro ně stal historický dům s restaurací U Brázdilů, jenž je součástí areálu. Jeho opakováním vlastně zdůraznili jeho existenci.

Původní objekt – dnešní restauraci vnímáme jako vrstvu, která je pro území kvalitou. Paměť místa je něco, co má vysokou hodnotu, i když těžko kvantifikovatelnou. Obyvatelé se často jen velmi těžko vyrovnávají s demolicí takových staveb, vnímají je jako něco neměnného a uklidňujícího,“ uvádí architekt Vojtěch Sosna a upřesňuje: „Měřítko městské struktury není velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní, zcela výjimečně trojpodlažní. Nový objekt ctí tento princip a výšku okolní zástavby i přesto, že má světlou výšku v rozmezí 9 až 11 metrů, což je výška trojpodlažního domu. Úroveň podlahy velké haly je ale zapuštěna o tři metry oproti vstupu do foyer. Díky tomu se výška budovy snížila a úroveň její hlavní římsy se srovnala s hlavní římsou historické stavby. Tímto způsobem se také zlepšila její tepelná bilance.“

Předprostor budovy tvoří nástupní plocha dlážděná drobnou žulovou mozaikou různých odstínů, která zdůrazňuje význam budovy oproti okolní zástavbě. Fasádu nových částí domu tvoří omítka profilovaná do horizontálních říms o průřezu pravoúhlého trojúhelníku.Významná stavba pro ModřiceVýznamná stavba pro Modřice

Prostor pro stavbu tvořil klín mezi železničním koridorem a základní školou. V učebnách školy tak hala mohla zlepšit hlukové poměry, ale zároveň zhoršit poměry světelné. Proto ji autoři projektu umístili až na hranici parcely směrem k trati. 

Prostranství před halou bylo vydlážděno, působí teď jako městský prostor. Mezi halou a školou vznikla nová ulice se stromy, u kurtů dvě nová hřiště. Velké stromy u zahrádky restaurace zůstaly zachovány, v letních měsících tvoří příjemný prostor pro trávení volného času. V tomto místě vznikne venkovní taneční parket a dětské hřiště.

Fasáda
Fasádu nových částí domu tvoří omítka profilovaná do horizontálních říms o průřezu pravoúhlého trojúhelníku. Toto členění dodalo velkým plochám detail a lidské měřítko. Lze ho pokládat i za určitou reminiscenci bosáže, která člení fasádu sokolovny. Fasáda restaurace U Brázdilů byla rekonstruována do podoby, kterou ilustruje pohlednice ze začátku 20. století. Je obnovena bosáž v přízemí a zrenovovány ozdobné šambrány se suprafenestrami.

Půdorys 1. NPPodélný řez

Řešení interiérů
Interiér autoři komponovali tak, aby se návštěvníkům otevřel brzy po příchodu a mohli se v něm orientovat intuitivně. Uzlem domu je foyer, z něho je přístupný ochoz velké haly, který vytváří jakýsi komunitní prostor, místo, kde se může potkat divák a sportovec. Z foyer je možné sejít také do šaten pro velkou halu a bazén. Na vstupní halu je napojena bývalá sokolovna s ubytováním a restaurací. 

Suterény slouží převážně pro šatny k velké hale a bazénu. Ten je situován na samém konci obslužného křídla. Díky svažitosti pozemku, která na délku budovy činí zhruba 1,5 metru, bylo možné bazén prosvětlit přirozeně. Okna do bazénu jsou na úrovni terénu, parapet čelního okna tvoří nízké široké stupně, které slouží jako místo pro odpočinek nebo pro posezení dětí při výuce plavání. Součástí bazénu je i relaxační whirlpool.

Podlaha haly a akustické obložení stěn jsou dubové, stěny z pohledového betonu. Podhled světlíků byl také akusticky upraven.Členění odpovídá provozu – velká hala obsahuje hřiště, které lze rozčlenit na tři hřiště nohejbalová/volejbalová.

Se školou je objekt propojen podzemní chodbou. Děti chodbou vstupují v úrovni hrací plochy hlavní haly, kde jsou také šatny a bazén. První patro sportovního centra zaujímá zrcadlový sál a ubytování v historickém objektu. Podkrovní prostor sokolovny slouží jako ubytovací kapacita formou dvou velkých nocleháren pro celý sportovní oddíl.

Členění interiérů často vychází z nosné konstrukce. To je případ velkých průvlaků v hale, které ji rytmizují a zároveň slouží jako úkryt pro dělicí opony jednotlivých hřišť. Přístupový ochoz na tribunu má prosklenou střechu, která halu částečně prosvětluje a skrze prosklenou stěnu přisvětluje posilovnu. Osvětlení velké haly a zrcadlového sálu autoři řešili formou výrazných stropních světlíků. Aby se zamezilo vnikání přímých slunečních paprsků, je pod zasklením světlíků umístěna difuzní vrstva, která odstraní pro sport nežádoucí kontrasty a světlo změkčuje. 

Významná stavba pro ModřiceVýznamná stavba pro Modřice

Stavební řešení
Původní objekt, který tvoří nároží celého objektu, byl řešen převážně tradičními materiály – dřevěná okna a dveře včetně zárubní, štukovaná fasáda s výrazným členěním bosáží, římsami a suprafenestrami, dřevěný krov s keramickou taškovou krytinou, vnitřní štukované a stěrkované omítky. S ohledem na špatný stav však musely být odstraněny trámové stropy nad přízemím a patrem. Pro zpevnění stavby je nahradily železobetonové stropy. Jejich pohledové přiznání propojuje historický objekt s novými přístavbami.

Konstrukce haly o délce 46 m je trojlodní v podélném směru, hlavní svislou nosnou konstrukcí jsou železobetonové, půdorysně tvarované stěnové pilíře, propojené a ztužené obvodovými železobetonovými stěnami tloušťky 300 mm. Trojlodní zastřešení bylo řešeno ocelovou příhradovou konstrukcí. S železobetonovými pilíři tvoří tuhé příčné rámy o rozponu 27 m. 

Dvoupodlažní objekt šaten s bazénem přiléhá na podélnou stranu haly. Jeho železobetonová konstrukce má podélné a příčné stěny o tloušťkách 200–300 mm se stropními železobetonovými deskami o výšce 250 mm, které jsou v exponovaných místech vyztuženy trámy. V místech s požadavky na volný prostor byly navrženy sloupky a průvlaky. Celý dům tedy tvoří těžký obvodový plášť s tepelnou izolací.

Železobetonový monolit zůstal v interiérech z velké části pohledový. Konstrukce světlíků je ocelová, průvlaky v hale betonové lité. Okenní otvory byly minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám a ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení, které přináší kvalitnější světlo. 

V zrcadlovém sále je valba z pohledového betonu. Jako hlavní akustický prvek tu slouží dřevem obložená mezistěna. Vlastní sportovní hala, zrcadlový sál a posilovna mají v dolní části dřevěný akustický obklad. Podlahy jsou většinou dřevěné, ve vstupní hale, na ochozu a v chodbách jejich povrch tvoří cementové stěrky. Okna jsou v nových částech objektu hliníková.

Plechová střecha haly je tónovaná v barvě omítky. Střecha původního objektu je z pálených tašek brněnek. Nízká část se šatnami, posilovnou a bazénem má plochou střechu s extenzivní zelení.

Významná stavba pro ModřiceVýznamná stavba pro Modřice

Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce byly projektovány pro zastřešení hlavní sportovní plochy a pro světlíky, dále také pro zastřešení chodby, skleněný plášť schodiště nebo pro dělicí příčku v přístavbě historické budovy.

Konstrukci zastřešení tvoří tři valbové střechy, uložené na železobetonové stěny a rámy. Vrchol valby je seříznut pro umístění světlíku a vytváří uzavřený vodorovný rám. Pro snížení vodorovných účinků na železobetonové konstrukce byly podélné stěny střechy řešeny jako vysoké příhradové nosníky. Celkově tak konstrukce působí jako prostorový příhradový „zvon“ s tuhým horním prstencem.

Zatížení ze střešního pláště se přenáší do hlavních vazeb pomocí ocelových paždíků. Detaily ocelové konstrukce byly navrženy jako svařované, tuhé, vyjma vnitřních diagonál šikmých příhradových nosníků a kloubově připojených paždíků. Světlíky mají sedlovou svařovanou konstrukci kloubově uloženou na krátkých stojkách k hlavní nosné konstrukci.

Zastřešení schodiště tvoří skleněná výplň, kterou podporuje ocelová konstrukce v místě hlavní dilatace. Řešena byla jako tuhý svařovaný kloubově uložený rám s umožněným posuvem. 

Chodba je zastřešena několika vodorovnými Vierendeelovými nosníky, které nesou skleněný plášť. Rámy jsou umístěny v místě dilatace. Na straně sportovní haly jsou v příčném směru pevně kloubově uloženy, na navazující zelené střeše jsou uloženy příčně posuvně. Podélně jsou rámy uloženy pevně pouze na jednom konci, ostatní uložení dovolují podélný posuv. Dilatační spára umožňuje volnou podélnou deformaci 10 mm.

Obvodový zaatikový žlabPolovalbový střešní světlík

Technologie
Vzduchotechnická jednotka pro halu zaujímá prostor pod vstupní halou, bazén má svou vlastní vzduchotechnickou jednotku. Vzduchotechnická zařízení byla řešena s rekuperací podle nejnovějších předpisů. 

Pod bazénem se nachází technické patro, ve kterém se filtruje a upravuje voda do bazénu a whirlpoolu. Pro splachování WC a kropení hřišť se využívá voda z původní studny, která se nyní nachází v samostatné místnosti pod hrací plochou.

Osvětlení bylo navrženo převážně se zdroji LED.

Základní údaje
Investor: Město Modřice
Autoři: Atelier bod architekti s.r.o. – Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda; spolupráce Karolína Urbánková, František Bosák
Hlavní inženýr projektu: Studio A.B.S., spol. s r. o. – Ing. Jan Svoboda
Betonové konstrukce: INTERSTAT s. r. o. – Dr. Ing. Karel Peleška
Ocelové konstrukce: KONSTAT s. r. o. – Ing. Jan Seifert
Generální dodavatel: Sdružení firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno a.s.
Výrobce ocelové konstrukce: KOVOTREND s. r. o.
Plocha pozemků: 6483 m2
Celková zastavěná plocha: 2375 m2
Rekonstruovaný objekt restaurace s ubytováním: 660 m2
Sportovní hala s obslužnými prostory, bazénem a posilovnou: 3566 m2
Investiční náklady: 189 mil. Kč bez DPH

Atelier bod architekti, redakčně upraveno
Foto: Tomáš Slavík, Jiří Alexandr Bednář

Městská hala Modřice vyhrála Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2020.