Články, Zajímavá stavba

Po šesti letech se ve Znojmě opět vaří pivo

Na výročí 17. listopadu 2015 byl slavnostně zahájen provoz Znojemského městského pivovaru v jedné z budov areálu bývalého pivovaru Hostan. Ten v roce 2010 od tehdejšího majitele společnosti Heineken odkoupilo město Znojmo a od té doby pro něj hledalo vhodné využití. O čtyři roky později se objevil zájemce (investičně konzultantská společnost), který po podpisu dlouhodobé nájemní smlouvy a pod hlavičkou Znojemský městský pivovar po šesti letech obnovuje výrobu piva v centru Znojma.

Areál pivovaru se nachází na východě hradního pahorku, v západní části městské památkové rezervace Znojmo. Hradní pahorek s dominantou rotundy sv. Kateřiny a zámku má ve struktuře města zásadní význam. Majestátně se tyčí nad údolím Gránického potoka a řeky Dyje, z jižní strany pak nad historickou částí zvanou Jáma. Samotný areál pivovaru je významnou dominantou při pohledu z oblíbené znojemské vyhlídky od kostela sv. Mikuláše a při pohledu z radniční věže. 

Stavební historie
Území, kde se pivovar nachází, leží v trase historické cesty do hradu. Ta procházela přibližně ve stopě ulice Hradní. Dle odborných textů stála románská rotunda sv. Kateřiny ve 12. století na hradním nádvoří, obklopena hradními budovami. V lokalitě současného pivovaru se nacházela zástavba původního přemyslovského hradu.

Areál znojemského pivovaru z roku 2014

Historický pohled na pivovar z období těsně před rokem 1892 (kolorovaná litografie)

Počátkem 18. století rozdělil panovník areál hradu mezi nové majitele. První nádvoří až po příkop dostalo město. To dalo staré hradní budovy strhnout a začalo stavět v severní části svého pozemku pivovar (1710). Část za příkopem připadla bratrům Deblínovým, kteří na pozemku postavili barokní deblínský zámek (1711–1721), jenž stojí dodnes.

V roce 1720 byl pivovar dokončen a zahájil výrobu piva. Pivovar byl tvořen dodnes dochovanými objekty pozdější sladovny a drobnějšími stavbami v místě současných služebních bytů. V takové stavební podobě pivovar fungoval do 2. poloviny 19. století. V roce 1860 prodalo město pivovar Tomáši Mauralovi (původně sládkovi pivovaru).  Jeho rodina svůj pivovar zcela přestavěla, rozšířila a ještě do konce 19. století z něj vytvořila moderní, technicky dobře vybavený podnik. Přestavuje objekt služebních bytů a v přímé návaznosti na původní pivovar přistavuje parní strojovnu s komínem. Nejvýznamnější stavební činnost v pivovaru podniká rodina Mauralových po roce 1890. Historická severní část byla změněna na sladovnu a byl zde vestavěn anglický hvozd. Ve východní části areálu vzniká kolem roku 1890 jednopodlažní stavba s krámem a výčepem, která se dochovala dodnes (vrátnice, sál, výčep).

Začíná výstavba pivovaru jižně od ulice Hradní. V první fázi probíhá výstavba ležáckých sklepů v blízkosti rotundy. Po roce 1894 se pak staví dominantní objekt pivovaru: varna, strojovna a spilka. V roce 1910 byla vystavěna brána do pivovaru a do této doby se datuje i výstavba současné správní budovy pivovaru s mansardovou střechou. V pozdějších obdobích se v rámci objektů pivovaru měnili především technologie. K nejvýznamnějším dochovaným počinům patří přestrojení varny asi v roce 1930 zařízením Škoda-Pilsen, jejíž pohledové části a vzhled interiéru se dochovaly dodnes. V roce 2010 byly na popud Národního památkového ústavu v Brně některé budovy v areálu pivovaru prohlášeny za nemovitou kulturní památku.

Administrativní budova před rekonstrukcíAdministrativní budova po rekonstrukci

Dochovaný dobový interiér výčepuVizualizace plánované konečné podoby Znojemského městského pivovaru – vpravo je navržená velkorysá restaurační předzahrádka s výhledem do Gránického údolí

Nežijí pouze vínem
Roku 1278 uděluje Rudolf I. městu Znojmu právo várečné a mílové. Nejstarší dochované stanovy cechu pivovarského ve Znojmě jsou z roku 1446. Samotný moderní městský pivovar byl založen roku 1720. V roce 1860 prodalo město pivovar za 50 000 zlatých měšťanu Tomáši Mauralovi. Rodina Mauralů vlastnila pivovar do roku 1921, kdy je pivovar přejmenován na První znojemský parní pivovar a sladovna, spol. s r.o. Pivovar fungoval během druhé světové války. Po válce byl v roce 1948 znárodněn a stal se součástí uskupení Jihomoravské pivovary, což platilo do roku 1993, kdy pivovar koupila společnost Hostan.

V roce 1999 výstav provozu dosáhnul 191 843 hektolitrů. Starobrno, jehož majitelem byla tehdy rakouská firma BBAG, v roce 2001 odkoupilo podíly, které v Hostanu vlastnila skupina devíti podnikatelů. V dubnu 2008 byla místní desítka již vařena i stáčena do sudů v Brně. V roce 1974 měl znojemský pivovar výstav piva 246 595 hl, který se, až do jeho zrušení v roce 2009, nepodařilo překonat. 

Nové dějiny areálu
V květnu roku 2010 koupilo pivovar od jejího posledního majitele firmy Heineken město Znojmo za 26 milionů korun. Chtělo totiž v maximální míře ovlivňovat budoucí osud této cenné lokality, která leží nejen v samotném historickém jádru města Znojma, ale také v sousedství národní kulturní památky, rotundy sv. Kateřiny.

Ještě v témže roce nechalo vedení města vypracovat na celý areál územní studii, která měla za úkol vytvořit nástroj pro rozhodování v daném území. Studie obsahovala rozbor a vyhodnocení stávajícího stavu, určila koncepci začlenění areálu bývalého pivovaru do struktury města, stanovila urbanistické regulativy pro budoucí stavební činnost a předložila náměty pro budoucí možné využití jednotlivých budov v areálu.

Předpokládané investiční náklady do revitalizace celého areálu byly vyčísleny v řádech stovek milionů korun. I proto se vedení města rozhodlo změnit strategii a jednotlivé objekty nabízet zvlášť. Díky tomu se podařilo získat investora (investičně konzultantskou společnost), který přišel s myšlenkou obnovení vaření piva v areálu pivovaru, i když v podstatně menším objemu, než tomu bylo v minulosti. Ještě před podpisem smlouvy byl záměr předložen společnosti Heineken, která dle původní smlouvy měla přednostní právo na znovuobnovení výroby svého piva v pivovaru ve Znojmě. Ta ale tohoto práva nevyužila, a tak mohlo město Znojmo koncem roku 2014 podepsat smlouvu s nově vzniklým Znojemským městským pivovarem.

Po letech jednání a hledání tak do opuštěného a chátrajícího areálu pivovaru zamířil první investor. Radnice soukromému Znojemskému městskému pivovaru pronajala část areálu (bývalou administrativní budovu s přilehlým severním dvorem mezi ulicí Přemyslovců a Gránickým údolím) na dobu 30 let. Investor se zavázal na své náklady pronajaté budovy zcela zrekonstruovat a vybudovat zde minipivovar. Město však muselo na nájemce přenést závazky, které vyplývají ze smlouvy uzavřené v době, kdy areál kupovalo. Podle ní sice může nová pivovarská společnost v areálu pivo vařit, ale nesmí ho tam prodávat ani propagovat. Toto omezení platí na dobu pěti let.  

V roce 2015 se podařilo úspěšně zrealizovat 1. fázi záměru, a to přestavbu původní administrativní budovy na minipivovar s využitím přízemí a sklepních prostor. Zde bylo umístěno nové technologické vybavení, včetně nezbytného provozního zázemí. Druhé patro je využíváno beze změn jako administrativní prostory, se zachováním původních historických interiérů. V přízemí dále došlo k vybudování prodejny, kde musí investor nabízet produkty Heineken tak, aby se dostálo závazkům plynoucím z nájemní smlouvy.

Původní předpoklad (na který byl vypracován projekt) byl, že investice do oprav budov se budou pohybovat okolo 14 milionů korun. S tím kalkulovalo i nájemné nabídnuté městu. Současný odhad je, že investice do budov budou vyžadovat až 40 milionů korun, protože jejich stav je více než tristní. Investor do rekonstrukce pivovaru již investoval zhruba 17 milionů korun. 

Příprava na lité podlahy ve varněVarna je vybavena nejmodernějšími technologiemi

Až skončí exkluzivita
Po uplynutí 5leté exkluzivity prezentace a prodeje produktů společnosti Heineken v celém areálu bývalého pivovaru plánuje vedení Znojemského městského pivovaru realizovat druhou část rekonstrukce, kdy dojde k demolici zdi k ulici Přemyslovců a ke zbourání zbývající části bývalé lahvovny.

Současně dojde k demolici trafostanice a budovy bývalé kuželny a k vyčištění celého severního nádvoří. Bude vybudována stylová Pivovarská restaurace, která bude umístěna v přízemí pronajaté budovy bývalého výčepu při zachování interiéru „Malého sálu“. V prostoru severního dvora bude zřízena restaurační předzahrádka s výhledem do Gránického údolí.

A zbytek areálu?
V prostorách původní historické varny pivovaru na jaře příštího roku otevře Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci s městem Znojmem svoji pobočku. Bude zde k vidění nejen dochované původní historické vybavení varny z roku 1930, ale také expozice pivovarnictví, která bude mapovat historii a tradici pivovarnictví ve Znojmě, a současně seznámí návštěvníky s hlavními pivovarskými surovinami a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek.

Tím to ovšem nekončí. Vedení města bude i nadále usilovat o další oživení areálu a o získávání nových investorů. Areál pivovaru je již zapsán do databáze brownfieldů a počítá se i s užší spoluprací s organizací Czech Invest, případně s dalšími subjekty. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci páteřního vedení veškerých inženýrských sítí, které budou na začátku příštího roku položeny do ulice Hradní, procházející osou areálu pivovaru. Představu o celém areálu i o jeho využití mají investoři získat i díky novému filmu, který pro město natočili bratři Otrubové z Videobrothers. Areál v něm prezentují jako nemovitost s vlastním příběhem, zasazenou na slunný jih Moravy s výhodnou polohou k velkým městům. Jako možné využití uvádí obchodní prostory, galerii, hotel či loftové byty. S investory je vedení města připraveno jednat i o jiných podnikatelských záměrech, které budou v souladu s územní studií. Vždy však bude pamatováno na to, aby se ochránil prostor rotundy a deblínského zámku a aby nebyla dopravně zatížena městská památková rezervace.

Heineken – hrobník pivovaru

Ing. Svatopluk ZídekMěsto Znojmo má nepopiratelný půvab. Prvně jsem jej navštívil v šedesátých letech minulého století při své studentské cestě autostopem „TOUR de Czechoslovakia“ z Domažlic do Čierne při Čope a zpět. Z té doby mi utkvěly v paměti nezapomenutelné zážitky z návštěvy kostela sv. Mikuláše a svatováclavské kaple s pohledem přes údolí směrem do Rakouska, Loucký klášter – tehdy sídlo armády a Národní kulturní památka České republiky – rotunda svaté Kateřiny z 12. století, se zachovalými nástěnnými malbami z roku 1134, jež zobrazují přemyslovskou rodovou pověst a podobizny vládnoucích přemyslovských knížat a králů a také podobizny moravských údělných knížat, s unikátním přístupem podnikovou vrátnicí do areálu znojemského pivovaru.

Rád konstatuji, že Znojmo ostatně jako mnoho našich dalších historických měst, nepochybně po roce 1989 zkrásnělo. Milým překvapením pro mne bylo zřízení nového přístupu k rotundě sv. Kateřiny vně pivovarského areálu. Prvně jsem viděl v historickém městě velkokapacitní podzemní sběrné kontejnery na tříděný odpad. Upoutaly mně vkusně řešená firemní označení obchodů i střídmé reklamy a to, pro obyvatele Karlových Varů překvapivě, převážně pouze v české verzi.

Pokud jde o znojemský pivovar, ten prošel obdobně jako všechny české pivovary osudnými zásahy. Pivo se vaří ve městě Znojmo od roku 1278 od jeho založení Konrádem Znojemským. Historické zmínky o pivovaru pod názvem Hostan jako takovém pochází z roku 1363. Městu Znojmo byly přiděleny pozemky v blízkosti Znojemského hradu, kde bylo možné postavit pivovar. Z původních budov se do nynějška zachovala pouze již zmíněná rotunda svaté Kateřiny. Rok 1720 je považován za rok, kdy byl pivovar založen, od té doby se zde vaří pivo. 

České pivovarnictví zažilo čtyři „morové rány“. První ranou bylo rušení klášterů Josefem II. mezi léty 1782 až 1787 (zrušeno bylo na 71 klášterů – většinou včetně klášterních pivovarů). To znojemskému pivovaru v podstatě pomohlo. Protože mílové právo zakazovalo zřízení pivovaru přímo v klášteře v Louce, byl klášterní pivovar pro loucký klášter vybudován v Kravsku. Zrušení tohoto klášterního pivovaru v souvislosti se zrušením kláštera tak měšťanskému pivovaru ve Znojmě odstranilo konkurenci.

Druhou byla podstatná novinka z osmdesátých let devatenáctého století – pasterizace. Na rozdíl od mnoha malých, na investice chudších pivovarů, které rostoucí konkurenci neodolaly, Znojemský parní pivovar a sladovna, které v té době vlastnila bohatá rodina Mauralů, byl zcela přestavěn, rozšířen a ještě do konce 19. století z něj vznikl moderní, technicky dobře vybavený podnik.

Ani třetí rána, kterou bylo pro mnoho pivovarů znárodnění, se na znojem-ském pivovaru příliš neprojevila. Pivovar byl v roce 1945 znárodněn a začleněn do svazku Středomoravských pivovarů a následně do národního podniku Jihomoravské pivovary. Mnoho pivovarů žilo po znárodnění z technologické podstaty, nemodernizovalo, ani výrobu nerozvíjelo. Ne tak pivovar ve Znojmě. V roce 1974 dosahuje výstavu 250 tisíc hektolitrů. Během posledních pětadvaceti let tak více než zdvojnásobil svoji produkci. V roce 1966 byly na stáčení piva poprvé použity hliníkové sudy, a to i kvůli stížnostem památkářů – nadměrné vibrace způsobené výrobou dřevěných sudů vedly k narušení statiky rotundy. V roce 1977 byla nainstalována nová německá linka – zavedly se Euro lahve. A v roce 1985 byl zastaralý parní stroj poháněný tuhým palivem nahrazen prvním plynovým kotlem. 

Rozhodující čtvrtou ranou ale byla privatizace, ačkoli to zpočátku tak nevypadalo. V roce 1993 pivovar od Jihomoravských pivovarů, a.s., kupuje HOSTAN s.r.o. V zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a splnění podmínky památkářů investoval pivovar nemalé prostředky zejména do modernizace technologie přispívající ke zvýšení kvality piva. Byly odstraněny komíny a chladicí věže a pivovar tak získal dnešní podobu. V roce 1995 činila roční výroba piva 192 000 hl a v pivovaru pracovalo 110 zaměstnanců. Pak to ale začalo. V roce 2003 byl pivovar Hostan prodán nizozemskému koncernu Heineken. Z „technických a logistických důvodů“ byla výroba a stáčení piva přeložena do Brněnského pivovaru. Výroba piva ve Znojmě byla zrušena a nahrazena produkcí sudových šumivých nealkoholických nápojů s příchutí citron a kola, tzv. ZULU.

V květnu roku 2010 koupilo pivovar od jejího posledního majitele firmy Heineken město Znojmo za 26 mil. Kč. Město totiž chtělo v maximální míře ovlivňovat budoucí osud této cenné lokality, která leží nejen v samotném historickém jádru Znojma, ale také v sousedství národní kulturní památky – rotundy sv. Kateřiny. Město Znojmo koncem roku 2014 podepsalo smlouvu s nově vzniklým Znojemským městským pivovarem. Po letech jednání a hledání tak do opuštěného a chátrajícího areálu pivovaru zamířil první investor.

Dalším využitím historického areálu je zřízení expozice pivovarnictví, kterou již schválilo ministerstvo zemědělství, což je zřizovatel Národního zemědělského muzea. Zážitková expozice má vzniknout v prostorách varny bývalého pivovaru. Snaha vedení města o zachování industriálních stop v historickém městě si zaslouží velké uznání.

Ing. Svatopluk Zídek
Kolegium pro technické památky
ČKAIT & ČSSI

Iveta Ludvíková,
městská architektka, Znojmo