Zajímavá stavba

Organická architektura skrytá ve vinici

Vinařství obnovilo starou tradici, nehlásí se k ní jen původním názvem vesnice, ale také přístupem. V práci vinařství Gurdau se pojí přírodní předpoklady a dokonalá technika zpracování, které charakterizují udržitelné postupy a pokora k přírodě. Poloha stavby ve vinohradu minimalizuje dopravu surovin a pracovníků

Vinařský dům Gurdau překrývá oblouková vegetační střecha, aby byl v dálkových pohledech téměř neviditelný. A aby kolem něj vzniklo optimální mikroklima, v jeho okolí rostou keře a stromy. Výrobní prostory se schovaly pod terén, místnosti pro návštěvníky se otevírají k vinicím.

Vinařství bylo založeno roku 2012 vysazením prvních vinic nad Kurdějovem. Tato obec kdysi patřila k významným dodavatelům vína mikulovským a brněnským měšťanům i šlechtickým dvorům. Místo pro nový vinařský dům si majitelé našli v krajině, nároky na jeho architekturu tedy nebyly malé: „Už počáteční ideje uvažovaly jeho provozně nejefektivnější polohu v centru vinic. Je účelná i poetická, odstupuje od vesnice a nabízí výhledy. Na krajinný kontext jsme reagovali formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky. Péči jsme věnovali také zakomponování stavby, kterou jsme zařízli do terénu. Střecha oblouku je řešena jako zelená extenzivní, okolí domu bylo osázeno 150 keři a vzrostlými stromy, mnohdy prorůstajícími střechou,“ uvádí architekt Aleš Fiala.

Situace

Stavba byla navržena tak, aby z terénu vystupovala co nejméně a nezasahovala tak do morfologie krajiny. Je dvoupodlažní, přičemž suterén – výrobní, skladová a archivní část – je zcela pod zemí (z důvodu udržení konstantního klimatického prostředí). Přízemí kryje oblouková střecha tak, že z jihovýchodní a severozápadní strany navazuje na terén.

Střecha má délku 56,8 a šířku 21,05 m, z dálkových pohledů je vidět pouze dlouhý oblouk její linie o výšce 0 až 5,8 m
Celou stavbu autoři zakomponovali do terénu

Aleš Fiala dodává: „Vinařství ve volné krajině je novým, bouřlivě se rozvíjejícím fenoménem. Měli jsme navrhnout objekt, který bude vidět až na druhý pohled, zelená střecha tedy byla jasná. Dalšími materiály jsou velké skleněné plochy, dřevěné venkovní žaluzie, terasy, železobetonové zídky. Chtěli jsme, aby dům působil nenápadně, avšak autonomně.“

Objekt je výrazně podélný, samotná střecha má délku 56,8 a šířku 21,05 m. Budova má délku 35,9 a šířku 13,15 m. Z dálkových pohledů je tedy viditelný pouze dlouhý oblouk linie střechy o výšce 0 až 5,8 m. Ve vzrostlém vinohradu tak bude patrná jen malá část objektu. Vinnou révou navíc poroste také lehká ocelová pergola.

Dispoziční řešení

V 1. PP zapuštěném do terénu se nachází sklad lahví, tanky na víno a archiv vína, dále místnosti odkalování a nakvašování, laboratoř a expedice. V 1. NP je lisovna hroznů, zázemí pro zaměstnance, místnost s dřevěnými sudy, technická místnost, denní místnost, sklad a dvě prodejny. Na budovu vinařství navazuje sklad obalů a přístřešek pro zemědělskou techniku.

Konstrukce a materiály

Objekt je založen na základové desce, která podporuje stěny 1. PP a na pasech, jež podporují konce klenuté stropní desky nad 1. NP. Svislé konstrukce tvoří monolitické stěny a sloupy kruhového průřezu.

U obvodové stěny suterénu je jako tepelná izolace použit perimetrický polystyren. Dále hydroizolace, drenážní vrstva a separační vrstva z netkané textilie. Obvodové stěny přízemí mají izolaci z pěnového polystyrenu a tenkovrstvou probarvenou silikonsilikátovou omítku se samočisticím efektem.

Strop nad 1. PP je monolitický, křížem armovaný s vázanou výztuží a kari sítěmi. Proti protlačení byly navrhnuty smykové prvky. Ve stropu nad 1. NP jsou otvory, lemované žebry. Při okraji jeho desky jsou také ztužující žebra, v některých místech lemy. Tato stropní deska přesahuje do exteriéru, proto bylo třeba použít nosné tepelněizolační prvky, které ji přeruší na rozhraní interiéru a exteriéru. Jejich izolační linie je celkové delší než 12 m, proto se u některých izolovaných částí desek v exteriéru provedly dilatace.

-vis-
Foto: BoysPlayNice, foto ze stavby – archiv autorů

Základní údaje
Klient: GURDAU vinařství, s. r. o.
Autoři: Studio Aleš Fiala
Stavební projekt: Tomáš Bílek, Bronislav Bureš
Statika: OK ateliér
UT, ZTI, VZT: Projekce TZB Prokeš, s. r. o.
SIL, SLP, EZS: CATEGORY, a. s.
Krajinářské úpravy: Zdeněk Sendler
Návrh nábytku, interiérových detailů: Daniela Hradilová
Generální dodavatel stavby: Navláčil stavební firma, s. r. o.
Zámečnické konstrukce: OMELKA, s. r. o.; NEJEZ stavebně zámečnické práce, spol. s r. o.; Ateliér Originál Hořánek
Stolařské práce: DŘEVOSTYL – Libor Zeman; Bílek & Bílek truhlářství
Dřevěné podlahy a terasy: BELEVEY – Ladislav Sedláček
Zastavěná plocha: 1260 m2
Hrubá podlahová plocha: 1141 m2
Užitná plocha: 997 m2
Plocha pozemku: 43 099 m2
Obestavěný prostor: 5300 m3
Materiály: Základní konstrukce monolitický železobeton; zelená extenzivní střecha; prosklené plochy Al profily, trojsklo; dubové stínicí žaluzie; akátové terasy. podlahové stěrky cementové, polyuretanové; dubové vnitřní podlahy; dubový lamelový obklad interiérových stěn

„Betonovat jsme začali brzy na jaře, pokračovali jsme přes parné léto až do zimy. Proto bylo nutné hledat správnou recepturu na složení i hustotu směsi – poměrně tenké konstrukce jsme silně armovali, tím pádem se nesnadno hutnily a špatně se vytvářela kontinuita v technologických spárách. Přítomnost technologa z betonárny tedy byla častá. Ještě větší oříšek byla stavba bednění, zejména eliptických průmětů do obloukové střechy nebo eliptického tubusu apartmánů. Jak se říká, tesaři skládali maturitu… Nakonec se až na pár míst betonáž podařila, na několika místech bylo nutno povrchy zbrousit, výjimečně sanovat nedohutněné kaverny,“ vzpomíná architekt Aleš Fiala
Detail atiky nad vstupním průčelím

Skladba obloukové střechy v místě elipsy nad místností, s vynechanou vegetační vrstvou
Jednoplášťová střecha s krytinou z mpVC, tepelná izolace celkem 300 mm
●  Hydroizolační vrstva: fólie z měkčeného pVC se skleněnou výztužnou vložkou
●  Separační vrstva: netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
●  Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický polystyren)
●  PU lepidlo
●  Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm
●  PU lepidlo
●  Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm
●  Parotěsnicí, vzduchotěsnicí vrstva: natavitelný pás na horním povrchu opatřený jemným separačním posypem, na spodním pe folií. Nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny
●  Adhezní vrstva: asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel
●  Nosná vrstva: monolitický železobetonový strop 300 mm

Terasy z akátového dřeva na zelenou střechu navazují

Skladba ploché střechy pod terasou 1. NP
●  Akátovátová katrovaná prkna bez povrchové úpravy
●  Nosný rošt z akátových hranolů s plastovými rektifikačními terči
●  Hydroizolační vrstva: dvousložková cementová stěrka
●  Roznášecí vrstva z betonové mazaniny s vloženou svařovanou sítí
●  Drenážní vrstva: profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylenu s nakašírovanou netkanou polyesterovou textilií
●  Ochranná vrstva: netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
●  Hydroizolační vrstva: fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou
●  Separační vrstva: netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
● Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm
● PU lepidlo
● Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 150 mm
● PU lepidlo
● Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 150 mm
● PU lepidlo
● Parotěsnicí, vzduchotěsnicí vrstva: natavitelný pás na horním povrchu opatřený jemným separačním posypem, na spodním PE folií
● Adhezní vrstva: asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel
● Spádová vrstva z prostého betonu, 50–110 mm
● Nosná vrstva: monolitický železobetonový strop, 300 mm

Založení stavby do země je pro vinařství tradiční, její pojetí je však současné. Vinařství tak poskytuje terasy s výhledy i dostatečně velké zázemí pro výrobu vína

Skladba obloukové střechy s vegetační extenzivní vrstvou
●  Extenzivní střecha vysázená z předpěstovaných řízků rozchodníků, směs více než osmi druhů. poloextenzivní střecha: předpěstované trávy, trvalky a polokeře v multiplatech + rozchodníky. Náběhy střechy jsou místy překryty hydroosevem pro plynulý přechod do ploch. Způsob založení vegetace – výsevem a výsadbou.
●  Vegetační vrstva – hydroizolační rohož enviret tl. 30 mm, 1–3 vrstvy + 50 mm extenzivního střešního substrátu BB com. překryto drceným štěrkem.
●  Filtrační vrstva – hydroizolační rohož enviret tl. 30 mm, geotextilie 200g/m2 – pouze překryv smyčkové rohože a nopové fólie
●  Hydroakumulační vrstva – rohož enviret tl. 30 mm
●  Drenážní vrstva – hydroizolační rohož, do jedné třetiny bočních náběhů smyčková rohož 400g/m2, místy v odtokových drahách a kolem vpustí nopová folie 20 mm. U paty střechy je odvodnění svedeno do štěrkového žlabu s přepadem do retenční nádrže.
●  Hydroizolační vrstva: fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů. Plošná hmotnost 1,80 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 15 000.
● Separační vrstva: netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním. plošná hmotnost 300 g.m-2
● Tepelněizolační vrstva: desky z pěnového polystyrenu o tloušťce 80 mm s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický polystyren)
● PU lepidlo
● Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm
● PU lepidlo
● Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o tloušťce 100 mm
● Parotěsnicí, vzduchotěsnicí vrstva: natavitelný pás, na horním povrchu opatřený jemným separačním posypem, na spodním pe folií. Nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny. SBS modifikovaná asfaltová hmota.
● Adhezní vrstva: asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel
● Nosná vrstva: monolitický železobetonový strop 300 mm

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 1/2024